Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

 

 

TEST 2

 

1. Doksan altı ayrı romanını “İnsanlık Komedyası” adı altında toplayan yazar, bu genel ad için şöyle diyor: “Toplumun hem tarihini, hem eleştirisini, toplumda var olan kötülüklerin çözümlenmesiyle, onu yöneten ilkeler üzerindeki çatışmaları içine alan bir planın büyüklüğü, öyle sanıyorum ki yapıtıma İnsanlık Komedyası adını koymak yetkisini veriyor bana. 

Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Balzac         B) Dante          C) Cioero          D) Tasso          E)Cervantes

 

2. Derebeylik düzeninin çökmekte olduğu bir dönemde yaşamış, o düzenin bütün kurallarını hiçe saymış bir sanatçıdır. Tiyatrolarında insanı her yönüyle incelemiştir. Yapıtlarında genellikle başkalarının günahını günahsızların çektiği, hiç kimsenin ne çok kötü ne çok iyi olduğu, küçük olayların büyük sonuçlar doğuracağı gibi temalar görülür. Seçkin kişiler ve olaylar üzerinde işlediği aşırı duygular romantik akıma yol açan öğelerdir. Komedyaları arasında en çok tanınanları Venedik Taciri ve Yanlışlıklar Komedyası’dır. 

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) J. J. lRousseau B) Chateaubriand C) Lamartine D) Shakespeare E) La Fontaine 

 

3. Shakespeare’in etkisiyle tiyatro ile de ilgilenen yazar, saray tiyatrosunu yönetmiştir. Schiller’le tanıştıktan sonra onun etkisinde eserler vermiştir. Şiir, roman, tiyatro ve çeşitli türlerde yazdığı eserlerinde romantik bir özellik görülür. En tanınmış yapıtı “Faust” ta, kendi yaşam görüşünü dramatize etmiştir. 

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tolstoy       B) Corneille      C) Raoine         D) Goethe        E) Moliere

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Klasisizm’in özelliklerinden değildir? 

A) Akıl ve sağduyuya dayanma 

B) İnsandaki tabiata, insanın iç dünyasına, saygı gösterme 

C) Şekilde, dil ve anlatımda en olguna yarma 

D) Konuları eski Yunan ve Latin kaynaklarından seçme 

E) Hayale ve rüyaya önem verme 

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 

A) Dante 13. yüzyılda yaşamış ve İtalyan dilini bir edebiyat dili haline getirmiştir. 

B) Batıdaki aydınlanma çağının oluşmasında ve gelişmesinde klasik Yunan sanatçılarının büyük etkisi vardır. 

C) Aeneis, Virgillius tarafından yazılan bir Latin destandır. 

D) İlahi Komedi Moliere tarafından yazılmış beş perdelik bir komedidir. 

E) Sokrates’in öğrenoisi olan Eflatun, Devlet adlı yapıtıyla tanınmıştır. 

 

6. Aşağıdakilerin hangisinde aynı ulusa sahip sanatçılar bir arada verilmiştir? 

A) Stendhal - Charles Diokens - Gogol 

B) Tolstoy - Dostoyevski - Faust 

C) Turgenyev - Maksim Gorki - Balzac 

D) Maksim Gorki - Gogol - Tolstoy 

E) Zola - Flaubert - Charles Dickens 

 

7. Aşağıdakilerden hangisinde aynı akımı temsi eden sanatçılar bir arada verilmiştir? 

A) Raoine, Moliere, Dante 

B) Bernard Shaw, Geothe, Verlaine 

C) Paul Valery, Mallerme, Rimbaud 

D) Flaubert, Balzao, J. P. Sartre 

E) Petraroa, Homeros, Rabelais

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde eski Yunan edebiyatında Tragedya dalında yapıt veren sanatçılar bir arada verilmiştir?

A) Aiskhylos - Sophokles - Sokrates

B) Aristophanes - Sophokles - Menandros 

C) Aiskhylos - Sophokles - Euripides 

D) Heredotos - Menandros - Furipides 

E) Demosthenes - Euripides - Aristophanes

 

9. Realizm’le ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Sözcük ve cümlelerin yerli yerine oturmasına, üslubun açık, sağlam yapmacıksız olmasına önem verilmiştir. 

B) İnsanın doğal ve toplumsal kişiliğinin oluşmasında çevrenin büyük etkisinin olduğuna inanılmış, çevre ve töre betimlemelerine çok önem verilmiştir. 

C) Günlük hayatta rastlanan ya da rastlanma olanağı bulunan olay ve durumların anlatılmasına özen gösterilmiştir. 

D) Yazarlar eserlerinde kendi kişiliklerini gizlemişler, kendi dışlarındaki olay ve kişileri tarafsız bir gözle inceleyerek anlatmışlardır. 

E) Olaylar ve kişiler bir bilim adamı gözüyle incelendiğinden sanatçılar hayatın çirkin ve iğrenç sahnelerini anlatmaktan çekinmemişler tersine bunu ilke edinmişlerdir. 

 

10. I. Bir estetik kavram olarak 19. yüzyıl ortalarında Fransa’da ortaya çıkmıştır. 

II. Realizm, hem klasizme hem de romantizme bir başkaldırıdır.

III. Amaç, sanatı klasik ve romantik akımların yapaylığından kurtarmak, çağdaş eserler üretmek ve konularını öncelikle yüksek sınıflar ve temalarla ilgili değil, toplumsal sınıflar ve temalar arasından seçmekti. 

IV. Realizmin amacı, günlük yaşamın önyargısız, bilimsel bir tutumla incelenmesi ve edebi eserlerin bir bilim adamının klinik bulgularına benzer nesnel bir bakış açısıyla ortaya konmasıdır.. 

V. Üslupta mükemmellik aranır; sözcük seçiminde titizlik, önde gelen ilkesidir. 

Realizmle ilgili olarak söylenen yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) I         B) II                 C) III                D) IV              E) V

 

11. I. Temel kuramı “sanat sanat içindir11 diye özetlenebilir. 

II. Daha çok şiirde kendini gösterir. 

III. Sanatsal biçim ve sanatsal içerik kaygısı ön plandadır. 

IV. Parnas şiir için “biçimciliği amaçlayan” şiir de denebilir. 

V. En önemli temsilcileri Paul Valery, Rimbaud ve Verlaine’dir. 

Parnasizmle ilgili olarak söylenen yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I         B) II                 C) III                D) IV              E) V

 

12. ---‘de, bilinçaltının karışık ve karmaşık dünyasını sanata aktarma amacını gütmek esastır. Onlar bilinçaltının sanata uygulanmasında Freud’ün görüşlerinden etkilenmiş ve yararlanmışlardır. 

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sürrealizm              B) Realizm        C) Natüralizm              D) Empresyonizm         E) Kübizm 

 

 

13. I. Bireyin duygusal yaşantısını dolaysız bir anlatım yerine simgelerle yüklü ve örtük bir dille anlatmayı amaçlar. 

II. Freud’un psikanaliz verilerinden hareketle insanın bilinçaltını ortaya çıkarmayı amaçladılar. 

III. Simgeciler, şiiri açıklayıcı işlevinden ve kalıplaşmış bir hitabetten kurtarmayı, şiirle insanın yaşantısındaki anlık ve geçici duyguları betimlemeyi amaçladı. 

IV. Simgeciler, dile getirilmesi güç sezgi ve izlenimleri canlandırmaya, şairin ruhsal durumunu ve gerçekliğin belirsiz ve karmaşık birliğini dolaylı biçimde yansıtacak özgür ve kişisel eğretileme ve imgeler aracılığıyla varoluşun gizemini aktarmaya çalıştılar.. 

V. Simgecilik, geleneksel Fransız şiirini hem teknik hem de tema açısından belirleyen katı kurallara bir tepki olarak başladı. 

Sembolizmle (Simgecilik) ilgili olarak söylenen yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) I         B) II                 C) III                D) IV              E) V

 

 

CEVAP ANAHTARI:

 

1.A   2.D   3.D   4.E  5.D   6.D    7.E    8.C  9.E  10.D   11.E   12.A     13.B

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi