Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

 

TEST 2

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir “abartma” vardır? 

A) Güneşle ayın bile girmediği bir yerde

Dün ancak gözyaşıyla sönen bir ateş yandı 

B) Sana ne, bulmuşsa kar yaylada diz boyunu

Parçalamışsa bir kurt ne çıkar bir koyunu 

C) Keder çekme yaşını dindiren el yok diye

Bari sen teselli ver duyduğun iniltiye 

D) Gezerken gurbet elde, ova benim dağ senin

Duymuşum dersem yalan hasretini kimsenin 

E) Sular, her gün değişen bir eser utkumuzda

Kumsalda musikidir, manzaradır havuzda 

 

2. Aşağıdaki beyitlerden hangisinde irsal-i mesel vardır? 

A) Bir hamal kayığını sarhoş bilmez, yat sanır

    Eşeğe gem vurmayın, kendisini at sanır 

B) Sular gene o sular, kıyı gene e kıyı 

    Gene çamlar dinliyor uzaktan bir şarkıyı 

C) 0, beyaz bir kuştu, ak kanatlıydı 

    Yel gibi dağları aşan atlıydı 

D) Bilsen, uzaklarda kimler ağlıyor 

   Kimlerin kalbini aşkı dağlıyor 

E) Mavi bir gölge uçtu pencereden 

   Baktım avare bir küçük kelebek 

 

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tezat sanatına başvurulmuştur? 

A) Kalbim seni bir yaz kuşu dinler gibi dinler

    Esmer geceler sendeki esmerliği söyler 

B) Ufkumda gün doğmadan bir gecedir varlığın

    İster yerin dibine, ister semaya sığın 

C) Bir yastığa baş koyan ikizler gibi 

    Tek bir beşikte sallanır denizle gök 

D) Sanat bahar günümde çiçekli bir fidandı

    Kış gelince bir balta altında parçalandı 

E) lstırap çekenlerin acıklı nefesleri 

   Bizde geçer en yanık bir musiki yerine 

 

4. Bülbül gibi aşık olma her güle

    Vefasızdır; gül inanmaz bülbüle

Bu dizede aşağıdaki edebi sanatlardan hangilerine örnek gösterilebilir?

A) Tekrir — teşhis 

B) Tezat — tecahül’i arif 

C) Benzetme — kişileştirme 

D) Kinaye — tevriye 

E) Tekrir — intak

 

5. Bütün acılarım gelip geçici 

Bütün umutların güneşi bende 

Ortadan ikiye böldük sevinci 

Bir eşi sendedir, bir eşi bende

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Redif B) Tam uyak   C)Ölçü D) Çapraz kafiye E) Düz kafiye

 

6. I. O masal mağarası açılır birden 

    II. Yarım aydınlıkta tutuşur, parlar 

    III. Uyku sularında yüzen balıklar 

    IV. Çekilen son dalganın eteğinden 

Yukarıdaki dizeler aşağıdakilerden hangisine göre sıralanırsa düz kafiye örgüsü oluşur? 

A)I-II-III-IV     B)II-IV-III-I         C)III-I-II-IV      D)I-IV-II-III       E)IV-III-II-I

 

7. I. Bu kara kuvvetin kara elleri 

    II. Hala veriyoruz en kutsi yeri 

    III. Böyle sarılırken boğazımıza 

    IV. Gönüllerimizde biz bu hırsıza

Yukarıdaki numaralanmış dizeler sarma kafiye örgüsüne göre sıralanmak istense, aşağıdaki sıralamalardan hangisine göre düzenlenir?

A)I-III-II-IV       B)I-III-IV-II        C)III-I-IV-II         D)IV-III-I-II           E)I-II-IV-III

 

8. Ne nakıştır ne desen 

    Yurtsuzlar, yuvasızlar anlamazlar ne desen 

Bu dizelerde olduğu gibi, söylenişleri bir, anlamları ayrı iki sözü bir arada bulundurma sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Cinas        B)Tevriye    C)Hüsn’i ta’lil     D)Kinaye        E)Tenasüp

 

9. Cevvad’sın ki bahşişüne garaz yok; Hayy’sın ki hayatına maraz yok. Kayyum’sın, alem seninle kâim; Feyyaz’sın, cihan feyzinle daim.

Bu parçadaki altı çizili sözcükler aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A)Zihaf   B) Alliterasyon   C)Seci     D) Cinas E) Redif

 

10. Aşağıdakilerin hangisinde zengin kat iye kullanılmıştır? 

A) Bir şeyler uçar ellerimizden 

     Her saniye mazilere bizden 

B) Bana ram olmuyor suların sırrı 

     Pul pul, pırıl pırıl ve senden ayrı 

C) Bir başka şarkıya başladı dallar 

     Gel gelelim nerde bu, nerde bahar 

D) Hükmü var mı boyun enin 

     Yollar, içindedir senin 

E) Ansızın gözlerin dolarsa yaşla 

     Titreyen sesinle bir şarkı başla

 

11. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde tam kafiye kullanılmıştır? 

A)Yine yola düşmek gerek 

   Köz oldu sinede yürek 

B) Şüpheler bağrımda yara 

    Ellerim boş, yüzüm kara 

C) Şaşırmışken sağı solu 

    Buldum sana giden yolu 

D) Selam benden eşe dosta 

    Eşim yorgun, oğlum hasta 

E) Mevlana, aman efendim 

    Yüreğim duman efendim

 

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yarım kafiye kullanılmıştır? 

A) Ayrı ayrı seyretmek çiçek açmış her dalı

    Artık bütün renklerden, artık uzaklaşmalı 

B) Hatırlar bir gün camı açtığını

    Duran bir bulutu bir kuş uçtuğunu 

C) Şaşırdım kaldım nasıl atsam adım

   Bulutlar sisler içinde usandım 

D) Olmuyor seni düşünmemek Tanrım

    Suyun dibine vardı ayaklarım 

E) Meyhaneler, sabahçı kahveleri

    Cümle eş, dost şair, ressam serseri 

 

13. Ey kimsesizler, el veriniz kimsesizlere

Onlardır ancak el verecek kimse sizlere 

Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi ağır basmaktadır? 

A) Hüani ta’lil    B) Telmih    C) Mecaz-ı mürsel   D) Cinas   E)Teşbih

 

14. Alaca karanlığın çamurlu yollarını 

İlk yolcu çiğneyince, bahtına dert yanarak 

Korkunç şehir uykudan kalktı homurdanarak 

Gerindi uzun uzun açarak kollarını 

Bu dizelerde kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çamurlu yollar    B)Alaca karanlık     C) İlk yolcu    D) Korkunç şehir     E) Baht 

 

15. Bir kişinin şişman olduğunu belirtmek için “Adamın beline taktığı kemer bir hayli uzundu.” denmesi aşağıdaki söz sanatlarından hangisine uygundur? 

A) İstiare B) Teşbih C) Kinaye D) Hüsn-i Ta’lil E) Teşhis

 

 

CEVAP ANAHTARI:

 

1.A  2.A  3.B  4.C  5.E   6.D  7.B   8.A  9.D  10.E  11.C  12.B  13.D  14.D  15.C

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi