Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

TİYATRO TÜRLERİ TESTİ
 
1. Geleneksel Türk tiyatrosu ile Batı tiyatrosunu karşılaştıran aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A)    Geleneksel Türk tiyatrosu doğaçlama icra edilirken Batı tiyatrosu yazılı metne göre sahnelenir.
B)    Geleneksel Türk tiyatrosunda belirli tipler varken Batı tiyatrosunda kişiler değişkendir.
C)    Geleneksel Türk tiyatrosu her yerde oynanırken Batı tiyatrosunda tiyatro binaları vardır.
D)    Geleneksel Türk tiyatrosu türlerinin tamamı tek kişilik oyunlardır, Batı tiyatrosunda kişi sayısı fazladır.
E)    Geleneksel Türk tiyatrosunda konular güldürmeye yönelikken Batı tiyatrosunda her türlü amaç güdülür.

2. Aşağıdakilerden hangisi komedinin özelliklerinden değildir?
A)    Konusunu günlük hayattan ve sosyal olaylardan seçer.
B)    Kahramanları sıradan insanlar, eğitim görmemiş ya da sonradan görme kişilerdir.
C)    Üslupta kusursuzluk aranmaz, kaba sözlere yer verilir.
D)    Çirkin, kaba olaylar seyircinin gözü önünde canlandırılır.
E)    Şiir ile düzyazı iç içe bulunur.

Anadolu'da modern tiyatro öncesinde geleneksel Türk tiyatrosu egemendir .---- ve ---- gibi türleri olan geleneksel Türk tiyatrosu, Tanzimat sonrasında da devam etmekle beraber değişen hayat şartlarıyla birlikte etkisini yavaş yavaş yitirmiştir.
3. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki boşlukların herhangi birine getirilemez?
A)    Köy seyirlik oyunları
B)    Parodi
C)    Karagöz
D)    Orta oyunu
E)    Meddah

4. Klasik komedyalar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)    Konular günlük hayattan alınır.
B)    Üç birlik kuralına uyulur.
C)    Kahramanlar sıradan insanlardan seçilir.
D)    Her türlü olay sahnede canlandırılabilir.
E)    Mensur biçimde sahnelenir.

Tiyatro ve edebiyat, insanlık tarihi kadar köklü ve yaygın iki farklı sanat dalıdır, Amaçları aynı olsa da bu amaca ulaşmada kullanılan araçları, temel unsurları, mahiyetleri ve nitelikleri farklı iki sanat türü. Zira edebiyat bir anlatma/işitme sanatıdır, tiyatro ise doğrudan doğruya sahne sanatı/gösteri sanatıdır. Edebiyatın kendisinden beklenen estetik hazzı yaratabilmedeki tek vasıtası dil iken tiyatronunki -dili kullanmakla birlikte- gösterme/sahnelemedir. Bu açıdan tiyatroda asıl olan dramatizasyon, edebiyatta ise dille ifadedir.
5. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Tiyatronun önemi
B)    Edebiyat ve tiyatronun ortak noktaları
C)    Tiyatronun edebiyattan ayrılan yönü
D)    Tiyatronun tarihî gelişimi
E)    Tiyatronun yapı, unsurları

Tiyatro eserlerinde genellikle tarihî gerçeklikten hareketle evrensel insan gerçeğine ulaşmayı amaçlar. Oyunlarındaki tarihî kişilerden yola çıkarak insanın her zaman ve mekânda görülen hırslarını, zayıflıklarını, erdemlerini yansıtır. Yazar, eserlerinde kişilerin iç çatışmalarını ve bu çatışmaların davranışlara nasıl yön verdiğini genellikle trajedinin kalıpları içinde anlatır. Deli İbrahim, IV. Murat, Yine Bir Gülnihal adlı tiyatro eserleri, yazarın en tanınmış yapıtlarındandır.
6. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Turan Oflazoğlu
B)    Güngör Dilmen
C)    Necati Cumalı
D)    Haldun Taner
E)    Cahit Atay

7.Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özelliklerinden biri değildir?
A)    Kahramanlar soylular ve doğaüstü varlıklardır
B)    Ahlaki değerler büyük önem taşır.
C)    Günlük konuşma diline yer verilir.
D)    Koro vardır, lirik şiirler okunur.
E)    Yaralama ve öldürme gibi olaylar sahnede gösterilmez.

I.    Yüceltilmiş sözlerle yazılan, kahramanın iyi bir durumdan kötü bir duruma düşmesiyle duygusal arınmayı sağlayacak acıma ve korku duygularına yönelen oyun türü.    
II.    İnsanların ve olayların ilginç yanlarını, güldürmek ve düşündürmek amacıyla sahneye yansıtan tiyatro türü.
III.    Orta oyununda olduğu gibi, önceden yazılmış bir metne dayanmadan, sahnede akla gelen sözlerle oynanan halk tiyatrosu türü.
IV.    Romalılar tarafından ortaya atılan, Türk edebiyatına Tanzimat Döneminde giren, yalnız işaretlerle oynanan sözsüz tiyatro oyunu.
8. Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı verilmemiştir? (2010 ÖSS)
A) Monolog B) Pandomim C) Tuluat   D) Komedi E) Trajedi

Oyunlarında konularını ve kahramanlarını genellikle tarihten seçer, onlara çağdaş yorumlar katar. İnsanı çevresi ve içinde bulunduğu şartlarla ele alır. Fertten çıkıp topluma ulaşmaya çalışan bir çizgi sürdürür. İnsanı ve onun mücadelesini yüceltmeyi amaçlar. Tiyatro eleştirmenlerince "Türk tiyatrosunun Shakespeare"i olarak tanımlanmıştır. Korku, Tanrılar ve İnsanlar, Hürrem Sultan; Tohum ve Toprak, Atçalı Kel Mehmet eserlerinden bazılarıdır.
9. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Refik Erduran
B)    Vasıf Öngören
C)    Vedat Nedim Tör
D)    F. Nafiz Çamlıbel
E)    Orhan Asena

10. Türk edebiyatında Batılı anlamdaki ilk tiyatro örneği olan Şair Evlenmesi'nin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Töre komedisi
B)    Karakter komedisi
C)    Dram
D)    Parodi
E)    Entrika Komedisi

11. Trajedi türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)    Konular tarihten ve mitolojiden alınır.
B)    Ayrıntıya girilmeden tek bir olay anlatılır.
C)    Seyircide heyecan, korku ve acıma hissi uyandırma amaçlanır.
D)    Kahramanlar, halktan kişilerden seçilir.
E)    Kaba ve çirkin sözlere yer verilmez.

(I) Tanzimat Dönemi sanatçıları tiyatro yazarlığında hem geleneksel unsurlardan beslenmiş hem de Batı'dan birçok tiyatro çevirisi yapmıştır. (II) Örneğin İbrahim Şinasi, modern anlamdaki ilk tiyatro oyunumuz olan Şair Evlenmesi'ni yazarken geleneksel tiyatroya ait birçok unsurdan faydalanmıştır. (III) Ahmet Mithat Efendi, Moliere’in birçok eserini Türkçeye uyarlamıştır. (IV) Bu dönemin önemli bir özelliği de birçok oyunun sahnelenmek için değil, okunmak için kaleme alınmış olmasıdır. (V) Millî Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi'ne gelindiğinde ise tiyatro farklı anlayışlarla gelişmesini sürdürmüştür.
12. Parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

Onun tiyatro eserleri, sahne tekniği açısından zayıf olduğu gibi dil açısından da oynanmaya elverişli değildir. Piyeslerinin bir bölümü manzum, bir bölümü nesir bir bölümü de nazım - nesir karışık olarak yazılmıştır. Bunların birkaçının konusu günlük hayattan alınmış fakat çoğunda tarihi bir olay işlenmiştir. (ÖYS - 1995)
13. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Abdülhak Hamit
B)    Muallim Naci
C)    Şinasi
D)    Ahmet Vefik Paşa
E)    Şemsettin Sami

14.Aşağıdakilerden hangisi tiyatronun özelliklerinden değildir?
A) Tiyatro hem göze hem de kulağa hitap eden güzel sanatlardan yararlanır.
B) Tiyatronun bölümleri; roman ve hikâyede olduğu gibi giriş, gelişme, sonuç diye adlandırılır.
C) Tiyatro, bir sahnede oluş halinde gösterilen bir olay veya olaylar dizisinden oluşur.
D) Hayatın tümü, tiyatroya konu olabilir; bu bakımdan tiyatroda konu zenginliği söz konusudur.
E) Tiyatro yapıtlarının bölümlerine perde denir.

(I) Mizansen, sahnede kişilerin birbirlerine karşı söyledikleri uzun sözler. (II) Rejisör, sinema ve tiyatroda; eserin sahneleninceye veya seyirci önüne çıkıncaya kadar geçirdiği her anı yöneten kimse; yönetmen. (III) Suflör; tiyatroda, oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcı. (IV) Tirat; bir tiyatro eserinin sahneye konması, sahneye göre düzenlenip uygulanması. (V) Dublör, tiyatroda ve sinemada bir rolün yedek oyuncusu.
15. Yukarıdaki cümlelerde numaralandırılmış terimlerden hangilerinin yeri değiştirilirse bilgi yanlışı giderilmiş olur?
A) I - V
B) II - IV
C) III -V
D) II-III
E) I - IV

16. Aşağıdakilerden hangisi komedi türünün özelliklerinden değildir?
A) Konularını tarihten ve mitolojiden alır.
B) Dilin inceliklerine uymaz.
C) Sahnede her türlü olay gösterilir.
D) Üç birlik kuralına uyulur.
E) Koro ve diyalog bölümleri vardır.

17. Üç birlik kuralı aşağıdaki edebi türlerden hangisi için zorunludur?
A) Trajedi
B) Meddah
C) Dram
D) Ortaoyunu
E) Gölge oyunu

III. PERDE
YEDİNCİ SAHNE
(Topkapı Sarayı. Turhan’ın dairesi. Mehmet, Turhan, Siyavuş.)
TURHAN (tedirgin gezinerek):
Ta sabahtan beri bir sıkıntı var içimde,
daha önce hiç tanımadığım bir zonklama;
yüreğimin yanıbaşında ikinci bir yürek olmuş da,
birincinin sezip kavrayamadığı bir şeyi
duyurmak için telaşlanıyor sanki.
(Mehmet’e yaklaşır, üstüne kanat germek ister
gibi çeker kendine.)
                                 A. Turan Oflazoğlu, Kösem Sultan
18. Yukarıdaki metinle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Perdesi ve sahnesi belirtilmiştir.
B) Dekor ile ilgili kısa bir açıklama verilmiştir.
C) Oyuncunun hareketleri parantez içlerinde verilmiştir.
D) Komedi türünde bir tiyatrodan alınmıştır.
E) İsmin altında oyuncunun sözleri yer almaktadır.

19. Bir oyunun seyirci ile buluştuğu ilk gösterime verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Prömiyer    B)Kulis   C)Tirat   D)Jest   E) Suflör

Sessiz hareketler,  jestler,   yüz ifadeleri ve
                                 I
kostümler yoluyla duyguları düşünceleri tutkuları
anlatmaya yarayan tiyatro çeşidi tirattır.    Tanzimat
                                              II                 III         
ve Meşrutiyet Dönemi tiyatrolarında  oynanır.
      IV        
Doğaçlama yoluyla gerçekleştirilen sözsüz bir oyundur.                                           V
20. Yukarıda numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I   B) II  C) III   D) IV      E) V

21. Dram türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Konular mitolojiden alınır.
B) Kötü olaylar sahnede canlandırılmaz.
C) Kaba ve çirkin sözlere yer verilmez.
D) Kahramanlar, halktan kişilerden seçilir.
E) Üç birlik kuralına uyulur.

22. Aşağıdakilerden hangisi tiyatro ile ilgili bir terim değildir?
A) Suflör  B) Kostüm  C) Dekor  D) Çatışma   E) Sahne

23. Aşağıdakilerden hangisi dramın özelliklerinden biri değildir?
A) Konularını günlük yaşamdan ve tarihten alır.
B) Dilin inceliklerine uyulmaz.
C) Koroya ve üç birlik kuralına uyulmaz.
D) Karşıtlıklara sıkça başvurulur.
E) Kişiler toplumun her kesiminden seçilebilir.

24. Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.
B) Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.
C) Konuları, mitoloji ve tarihten alınır.
D) Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.
E) klasik bir dil ve üslup anlayışıyla yazılır.
(ÖYS – 1996)

25. Aşağıdakilerden hangisi, karagöz, meddah ve ortaoyunu gibi seyirlik halk oyunlarının ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Göze ve kulağa seslenmeleri
B) Güldürü ögesine yer vermeleri
C) Şive taklitlerinden yararlanmaları
D) Tek kişilik gösteri olmaları
E) Sözlü tiyatro örneği olmaları          (ÖYS – 1992)

26. Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden biri değildir?
A) Karakterleri çoğunlukla üst tabakadan, soylu kişilerden seçme
B) Konuları, çağdaş toplumdan, günlük yaşantıdan alma
C) Toplumsal çelişkilerin gülünç yanlarını vurgulayarak düşündürmeyi amaçlama
D) Vurma, yaralama gibi acı verici olayları izleyicinin gözü önünde canlandırma
E) Birbiri ardınca kesintisiz sürüp giden diyalog ve koro bölümlerinden oluşma.     (ÖYS – 1992)

27.Aşağıdakilerin hangisi eski Yunan edebiyatı tiyatro yazarlarından biri değildir?
A) Aiskhylos
B) Sophokles
C) Sokrates
D) Euripides
E) Aristophanes                                (ÖYS- 1990)

28.Aşağıdakilerden hangisi “Klasik tragedya (trajedi)’nın bir özelliği değildir?
A) Konuların tarih ve mitolojiden alınması
B) Kişilerin soylu tabakadan seçilmesi
C) Kahramanın iç çatışmasının ve kamuoyunun koro ile yansıtılması
D) Çirkin ve korkunç olayların sahnede gösterilmesi
E) Üç birlik kuralına uyulması


Kaynana — Dur bakayım?!.. Kırmızıbiber görmek iyi değildir! Acı söz! Yeşil görsen murat sayılır. Ama kırmızıbiber acı söz! Sonra?.. Başka ne gördün? İnsan rüyasını hemen anlatmazsa, hem unutur! Hem de anlatmazsa, o gün işinin nasıl gideceğini de bilemez!
Gelin — (Heyecanla) Ah, rüyam çıktı! Vallahi çıktı!..
Kaynana — Dur bakayım! Hemen nereden anladın çıktığını? Hayra yor! Hemen çıktı deme! Anlat başka ne gördün?
Gelin — Ah, ben şimdi ne yapayım?
29. Bu parça aşağıdaki türlerden hangisinden alınmış olabilir?
A)    Tiyatro
B)    Roman
C)    Deneme
D)    Fabl
E)    Hikâye

Karakter Komedisi (I): Olayların seyircide merak uyandıracak şekilde düzenlenmesiyle güldürmekten başka bir amaç gözetilmeyen komedi türüdür.
Töre Komedisi (II): Bazı töre ve gelenekleri eleştirel bir tutumla yansıtan komedi türüdür.
Entrika Komedisi (III): Günlük yaşamda her zaman rastlanabilecek insan kusurlarını belli tiplerden hareketle konu edinen komedi türüdür.
Komedi (IV): Kişilerin ve toplumun aksayan yönlerini güldürücü öğelerle iç içe yansıtan tiyatro türüdür.
30. Bu bilgilerdeki yanlışlığın düzeltilmesi için hangileri yer değiştirmelidir?
A)    I ve II
B)    I ve III
C)    II ve III
D)    II ve  IV
E)    III ve IV

 

1.D- 2.E -3.B -4.E-5.C-6.A–7.C-8.A-9.E-10.A-11.D-12.C 13.A- 14.B -15.E- 16.A - 17.A-  18. D- 19.A- 20.B- 21.D- 22.D- 23.B-24.B-25.D-26.A-27.C-28.D- 29.A-30.B

SON EKLENENLER

Üye Girişi