Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

BATI EDEBİYATI VE EDEBİ AKIMLAR SORULAR

LYS-SORULARI

1.Ona göre roman faydalı bir eğlencedir. Mukaddime-i Celal’de "Romanda amaç, gerçekte olmamışsa bile gerçekleşmesi olabilir bir olguyu ahlak, duygular ve olasılıklara ilişkin her çeşit ayrıntılarıyla birlikte betimlemektedir." diyerek roman görüşünü açıklamıştır. Romanlarında kahramanların çoğu duygusal davranır, kahramanlar arasında iyi-kötü çatışması vardır ve romanlarının sonunda ise çoğunlukla iyiler ödüllendirilir kötüler cezalandırılır.

Bu parçada dile getirilen düşünceler aşağıdaki edebî akımlardan hangisiyle örtüşmektedir.

A) Realizm    B) Romantizm C) Natüralizm     D) Empresyonizm E) Klasisizm

(2015-LYS)

 

2.Romanlardaki hayalî tasvirler hep köksüz yalanlardır. İnceden inceye araştırıp soruşturmalı, tahlil etmeden hiçbir şey yazmamalı, hatta hayatta rastlanılan, az karşılaşılan olaylar bile bir eserde yer almamalıdır. Günlük hayat, hırgürle, çirkinliklerle, kıskançlıklarla, aldatmalarla örülmüş bir dokumadır. İyilikler, güzellikler, erdem sayılabilecek nitelikler, birer hayalden başka bir şey değildir, roman konusu olamaz.

Bu parçada dile getirilen düşünceler aşağıdaki edebî akımlardan hangisiyle örtüşmektedir?

A) Realizm    B) Klasisizm C) Romantizm     D) Empresyonizm E) Natüralizm

(2013-LYS)

 

3. Bir 18. yüzyıl düşünürü olan J.J. Rousseau ister özel ister kamusal hayatımızda olsun, yaşadığımız şeylerin, aklın değil duyguların ve doğal içgüdülerin gereklerini karşılayıp karşılamadığını sormamız gerektiğini söyler. Bireyselliği ve doğayı gündeme getirir. Ona göre, gerçekliği parçalayan ve anlaşılmaz hâle getiren aklın bütün tahlilleri yapaydır.

Buna göre J. J. Rousseau’nun hangi hareketin öncülüğünü yaptığı ileri sürülebilir?

A) Klasisizm B) Realizm C) Romantizm  D) Natüralizm E) Empresyonizm

(2011-LYS)

 

4.Sorun, gerçekliğe, öykü yazarı olarak bakmak değildir. Sorun, öncelikle kendine dünyada bir yer arayan, konumunu belirlemeye çalışan insandır. Kendini anlamaya, anlamlandırmaya çalışmak, başka bir deyişle kendi yazgısını sorgulayıp üzerinde düşünme zorunluluğu duymak insani bir gereksinimdir. Bunun peşinden koşarsanız var olanlar içinde kendi yerinizi belirlersiniz. Bu size bir bakış açısı sunar. Olan bitenleri bu bakış açısıyla değerlendirirsiniz.

Bu düşünceleri ileri süren bir yazar aşağıdakileri hangisiyle nitelendirilebilir?

A) Hümanist    B) Akılcı C) Sembolist     D) Varoluşçu E) Gerçeküstücü

(2011-LYS)

 

5. Bazen düşünüyorum da eğer benim yazdıklarım hayatla ilgili değilse insanların yaşadığı nasıl bir dünya? Bana göre, tüm kitaplarım gerçeği yansıtıyor. Ama hangi gerçeği? Benim gördüğüm gerçeği.

Bu parçada sanat anlayışını belirten yazarın aşağıdaki akımlardan hangisine bağlı olduğu söylenebilir?

A) Natüralizm    B) İzlenimcilik C) Klasisizm     D) Gerçeküstücülük  E) Sembolizm

(2010-LYS)

 

6. Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan yapıtların belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A) Okurların merak duygusunun kamçılanması amaçlanır.

B) Yaşamın çok boyutlu ve kavranması zor gerçeklerden oluştuğu savunulur.

C) Anlatıcı, büyük ölçüde birey bilinciyle kendi “ben”ini öne çıkarır.

D) Topluma ait değerleri yansıtma amacı yoktur.

E) Anlatılanlar kişilerin iç dünyasının süzgecinden geçirilerek verilir.

(2010-LYS)

 

ÖSS - SORULARI 

7. Düş gücümün kuvvetli, gözlem yeteneğimin ise zayıf olduğunu arkadaşlarım söylerler. Bunu ben de bildiğimden, gerçek hayat üzerine bir şey yazmam istenince biraz tedirgin olurum. Romanlardan, öykülerden, yazarların iç dünyasından söz ederken sorun yoktur. Ama gerçek bir kentte yer alan gerçek bir yeri anlatırken... Bu benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz.

Bu sözleri söyleyen bir yazarın aşağıdaki akımlardan hangilerine bağlı yapıtlar vermesi beklenmez?

A)    Romantizm-Realizm    

B)    Klasisizm-Sembolizm

C)    Romantizm – Natüralizm  

D)    Sembolizm-Sürrealizm

E)    Realizm-Natüralizm

(2009-ÖSS)

 

8.    (I) Natüralizm duyularla algılanabilir gerçekliğin tıpatıp yansıtılmasını ilke edinmiştir. (II) Endüstrileşme sürecinde ortaya çıkan ekonomik ve ahlaksal bunalımla büyük kent halkının eleştirilmesi natüralizmin temel konularıdır. (III) Natüralizmin kökleri, düşünce tarihî açısından realizm içinde yer alır ama onu aşar çünkü natüralizm doğayı olduğu gibi yansıtmayı amaçlar. (IV) Natüralizmin temelinde deneysel doğa bilimlerinin verileri yatar. (V) Natüralizme göre, edebiyatın amacı, ciddi konuları, sanatlı biçimde işlemek; sanatta iyiye, gerçeğe ve güzele yönelmektir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilenler, natüralizm akımıyla ilgili değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

(2008-ÖSS)

 

9. Babalar ve çocukları arasındaki ilişkileri anlatan yazınsal yapıtlar arasında ilk akla gelen romandır —- Babalar ve Oğullar’ı. Romanın genç kahramanı, ünlü bir yazarın dediği gibi her türlü gerçek varlığı yok sayan aşırı bireycilik demek olan Rus nihilizminin inandırıcı bir portresi olmasaydı, yüz kırk yıldır unutulmadan yaşayabilir miydi?

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazar adlarından hangisi getirilmelidir?

A) Turgenyev’in    B) Tolstoy’un C) Puşkin’in    D) Çehov’un  E) Gogol’un

 (2008-ÖSS)

 

10. Kimi yapıt ve karakterler, okurca öyle benimsenir ki yazarları ağızlarıyla kuş tutsalar bile o yapıtlarla karakterlerin gölgesi altında yaşamaktan kurtulamazlar.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu cümlede anlatılanlara bir örnek oluşturmaz?

A)    Dostoyevski, Suç ve Ceza, Raskolnikov

B)    Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu, Feride

C)    Halide Edip Adıvar, Tatarcık, Kör İsmail

D)    Victor Hugo, Sefiller, Jean Valjean

E)    Halit Ziya Uşaklıgil, Mai ve Siyah, Ahmet Cemil

(2008-ÖSS)

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde, belirtilen özellik birlikte verildiği akımla ilgili değildir?

A) Gözlem ve belgelere önem verme (Realizm)

B) Konuya değil, onun işleniş biçimine önem verme (Romantizm)

C) Güzelliğin, anlam açıklığında değil, kapalılıkta olduğuna inanma (Sembolizm)

D) Sanat, doğanın kopyası olmalıdır, ilkesini benimseme (Natüralizm)

E) Bilinçaltını akıl ve mantıktan üstün tutma (Sürrealizm)

(2007-ÖSS)

 

12. Klasik akıma bağlı sanatçılar arasında özellikle 

       I

didaktik şiir türünde ürün vermiş bir ad da Moliere’dir.

II                                                            III

En önemli yapıtı Fabllar’dır. Bu tür deki ürünleri 

                       IV

ondan önce Ezop denemiştir.

                     V

Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

(2007-ÖSS)

 

13. Othello adlı tragedya 1603 yılında William

            I                II

Shakespeare tarafından kaleme alınmıştır.

III

Bu yapıt, kıskançlığı konu alan  ilk roman 

                         IV                       V

olduğu için önemlidir.

Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

(2007-ÖSS)

 

14. O büyük yazarları, onların yarattıkları kişiler yaşatıyor. Nitekim........... yaşatan...........

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin getirilmesi uygun değildir?

A)    Cervantes’i - Don Kişot’tur

B)    Goethe’yi - Faust’tur

C)    Shakespeare’i - Hamlet’tir

D)    Charles Dickens’ı - David Copperfield’dır

E)    Stendhal’ı - Anna Karenina’dır

(2006-ÖSS)

 

15. “Gerçeği olduğu gibi yansıtmak benim işim değildir. Dış dünyayı duygu ve hayal gücüyle zenginleştirerek vermek, tabiatın güzelliklerini dile getirmek sanatın görevi olmalıdır.” görüşünü ileri süren bir sanatçı, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin savunucusu durumundadır?

A) Klasisizm    B) Romantizm C) Realizm     D) Natüralizm  E) Sürrealizm

(2006-ÖSS)

SON EKLENENLER

Üye Girişi