Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

BATI EDEBİYATI VE EDEBİ AKIMLAR SORULAR

LYS-SORULARI

1.Ona göre roman faydalı bir eğlencedir. Mukaddime-i Celal’de "Romanda amaç, gerçekte olmamışsa bile gerçekleşmesi olabilir bir olguyu ahlak, duygular ve olasılıklara ilişkin her çeşit ayrıntılarıyla birlikte betimlemektedir." diyerek roman görüşünü açıklamıştır. Romanlarında kahramanların çoğu duygusal davranır, kahramanlar arasında iyi-kötü çatışması vardır ve romanlarının sonunda ise çoğunlukla iyiler ödüllendirilir kötüler cezalandırılır.

Bu parçada dile getirilen düşünceler aşağıdaki edebî akımlardan hangisiyle örtüşmektedir.

A) Realizm    B) Romantizm C) Natüralizm     D) Empresyonizm E) Klasisizm

(2015-LYS)

 

2.Romanlardaki hayalî tasvirler hep köksüz yalanlardır. İnceden inceye araştırıp soruşturmalı, tahlil etmeden hiçbir şey yazmamalı, hatta hayatta rastlanılan, az karşılaşılan olaylar bile bir eserde yer almamalıdır. Günlük hayat, hırgürle, çirkinliklerle, kıskançlıklarla, aldatmalarla örülmüş bir dokumadır. İyilikler, güzellikler, erdem sayılabilecek nitelikler, birer hayalden başka bir şey değildir, roman konusu olamaz.

Bu parçada dile getirilen düşünceler aşağıdaki edebî akımlardan hangisiyle örtüşmektedir?

A) Realizm    B) Klasisizm C) Romantizm     D) Empresyonizm E) Natüralizm

(2013-LYS)

 

3. Bir 18. yüzyıl düşünürü olan J.J. Rousseau ister özel ister kamusal hayatımızda olsun, yaşadığımız şeylerin, aklın değil duyguların ve doğal içgüdülerin gereklerini karşılayıp karşılamadığını sormamız gerektiğini söyler. Bireyselliği ve doğayı gündeme getirir. Ona göre, gerçekliği parçalayan ve anlaşılmaz hâle getiren aklın bütün tahlilleri yapaydır.

Buna göre J. J. Rousseau’nun hangi hareketin öncülüğünü yaptığı ileri sürülebilir?

A) Klasisizm B) Realizm C) Romantizm  D) Natüralizm E) Empresyonizm

(2011-LYS)

 

4.Sorun, gerçekliğe, öykü yazarı olarak bakmak değildir. Sorun, öncelikle kendine dünyada bir yer arayan, konumunu belirlemeye çalışan insandır. Kendini anlamaya, anlamlandırmaya çalışmak, başka bir deyişle kendi yazgısını sorgulayıp üzerinde düşünme zorunluluğu duymak insani bir gereksinimdir. Bunun peşinden koşarsanız var olanlar içinde kendi yerinizi belirlersiniz. Bu size bir bakış açısı sunar. Olan bitenleri bu bakış açısıyla değerlendirirsiniz.

Bu düşünceleri ileri süren bir yazar aşağıdakileri hangisiyle nitelendirilebilir?

A) Hümanist    B) Akılcı C) Sembolist     D) Varoluşçu E) Gerçeküstücü

(2011-LYS)

 

5. Bazen düşünüyorum da eğer benim yazdıklarım hayatla ilgili değilse insanların yaşadığı nasıl bir dünya? Bana göre, tüm kitaplarım gerçeği yansıtıyor. Ama hangi gerçeği? Benim gördüğüm gerçeği.

Bu parçada sanat anlayışını belirten yazarın aşağıdaki akımlardan hangisine bağlı olduğu söylenebilir?

A) Natüralizm    B) İzlenimcilik C) Klasisizm     D) Gerçeküstücülük  E) Sembolizm

(2010-LYS)

 

6. Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan yapıtların belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A) Okurların merak duygusunun kamçılanması amaçlanır.

B) Yaşamın çok boyutlu ve kavranması zor gerçeklerden oluştuğu savunulur.

C) Anlatıcı, büyük ölçüde birey bilinciyle kendi “ben”ini öne çıkarır.

D) Topluma ait değerleri yansıtma amacı yoktur.

E) Anlatılanlar kişilerin iç dünyasının süzgecinden geçirilerek verilir.

(2010-LYS)

 

ÖSS - SORULARI 

7. Düş gücümün kuvvetli, gözlem yeteneğimin ise zayıf olduğunu arkadaşlarım söylerler. Bunu ben de bildiğimden, gerçek hayat üzerine bir şey yazmam istenince biraz tedirgin olurum. Romanlardan, öykülerden, yazarların iç dünyasından söz ederken sorun yoktur. Ama gerçek bir kentte yer alan gerçek bir yeri anlatırken... Bu benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz.

Bu sözleri söyleyen bir yazarın aşağıdaki akımlardan hangilerine bağlı yapıtlar vermesi beklenmez?

A)    Romantizm-Realizm    

B)    Klasisizm-Sembolizm

C)    Romantizm – Natüralizm  

D)    Sembolizm-Sürrealizm

E)    Realizm-Natüralizm

(2009-ÖSS)

 

8.    (I) Natüralizm duyularla algılanabilir gerçekliğin tıpatıp yansıtılmasını ilke edinmiştir. (II) Endüstrileşme sürecinde ortaya çıkan ekonomik ve ahlaksal bunalımla büyük kent halkının eleştirilmesi natüralizmin temel konularıdır. (III) Natüralizmin kökleri, düşünce tarihî açısından realizm içinde yer alır ama onu aşar çünkü natüralizm doğayı olduğu gibi yansıtmayı amaçlar. (IV) Natüralizmin temelinde deneysel doğa bilimlerinin verileri yatar. (V) Natüralizme göre, edebiyatın amacı, ciddi konuları, sanatlı biçimde işlemek; sanatta iyiye, gerçeğe ve güzele yönelmektir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilenler, natüralizm akımıyla ilgili değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

(2008-ÖSS)

 

9. Babalar ve çocukları arasındaki ilişkileri anlatan yazınsal yapıtlar arasında ilk akla gelen romandır —- Babalar ve Oğullar’ı. Romanın genç kahramanı, ünlü bir yazarın dediği gibi her türlü gerçek varlığı yok sayan aşırı bireycilik demek olan Rus nihilizminin inandırıcı bir portresi olmasaydı, yüz kırk yıldır unutulmadan yaşayabilir miydi?

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazar adlarından hangisi getirilmelidir?

A) Turgenyev’in    B) Tolstoy’un C) Puşkin’in    D) Çehov’un  E) Gogol’un

 (2008-ÖSS)

 

10. Kimi yapıt ve karakterler, okurca öyle benimsenir ki yazarları ağızlarıyla kuş tutsalar bile o yapıtlarla karakterlerin gölgesi altında yaşamaktan kurtulamazlar.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu cümlede anlatılanlara bir örnek oluşturmaz?

A)    Dostoyevski, Suç ve Ceza, Raskolnikov

B)    Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu, Feride

C)    Halide Edip Adıvar, Tatarcık, Kör İsmail

D)    Victor Hugo, Sefiller, Jean Valjean

E)    Halit Ziya Uşaklıgil, Mai ve Siyah, Ahmet Cemil

(2008-ÖSS)

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde, belirtilen özellik birlikte verildiği akımla ilgili değildir?

A) Gözlem ve belgelere önem verme (Realizm)

B) Konuya değil, onun işleniş biçimine önem verme (Romantizm)

C) Güzelliğin, anlam açıklığında değil, kapalılıkta olduğuna inanma (Sembolizm)

D) Sanat, doğanın kopyası olmalıdır, ilkesini benimseme (Natüralizm)

E) Bilinçaltını akıl ve mantıktan üstün tutma (Sürrealizm)

(2007-ÖSS)

 

12. Klasik akıma bağlı sanatçılar arasında özellikle 

       I

didaktik şiir türünde ürün vermiş bir ad da Moliere’dir.

II                                                            III

En önemli yapıtı Fabllar’dır. Bu tür deki ürünleri 

                       IV

ondan önce Ezop denemiştir.

                     V

Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

(2007-ÖSS)

 

13. Othello adlı tragedya 1603 yılında William

            I                II

Shakespeare tarafından kaleme alınmıştır.

III

Bu yapıt, kıskançlığı konu alan  ilk roman 

                         IV                       V

olduğu için önemlidir.

Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

(2007-ÖSS)

 

14. O büyük yazarları, onların yarattıkları kişiler yaşatıyor. Nitekim........... yaşatan...........

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin getirilmesi uygun değildir?

A)    Cervantes’i - Don Kişot’tur

B)    Goethe’yi - Faust’tur

C)    Shakespeare’i - Hamlet’tir

D)    Charles Dickens’ı - David Copperfield’dır

E)    Stendhal’ı - Anna Karenina’dır

(2006-ÖSS)

 

15. “Gerçeği olduğu gibi yansıtmak benim işim değildir. Dış dünyayı duygu ve hayal gücüyle zenginleştirerek vermek, tabiatın güzelliklerini dile getirmek sanatın görevi olmalıdır.” görüşünü ileri süren bir sanatçı, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin savunucusu durumundadır?

A) Klasisizm    B) Romantizm C) Realizm     D) Natüralizm  E) Sürrealizm

(2006-ÖSS)

 

ÖYS – SORULARI

16. Aşağıda verilen yazar, eseri ve temsil akım eşlemelerinden hangisi yanlıştır?

           Yazar               Eser         Akım

A) Charles Dickens OliverTwist  Realizm

B) Pierre Corneille Le Cid Klasisizm

C) Moliere        Kral Lear    Realizm

D) Victor Hugo Sefiller Romantizm

E) J. W. Goethe Genç         Romantizm

          Warther’in

                            Acıları

(1998-ÖYS)

 

17. Aşağıdakilerin hangisinde aynı yüzyılda yaşamış, aynı edebiyat akımından etkilenmiş ve aynı ulustan olan sanatçılar birlikte verilmiştir?

A)    Cervantes - Lamartine - Montaigne

B)    Daniel Defoe - Jonathan Swift - Mark Twain

C)    Boileau - Moliere - La Fontaine

D)    Chateaubriand - J. Steinbeck - Edgar Allan Poe

E)    Thomas Mann - Bernard Shaw - Charles Dickens

(1997-ÖYS)

 

18. Türk edebiyatında Parnasizmin ilk izleri Tanzimat 

                                           I                    II

şairlerinde görülür. Cenap Sahabettin bu akımı 

                                          III

bizde ilk olarak tanıtmış ve temsil etmeye çalışmıştır.

Nazım biçimlerinden biri olan sone de Türk 

  IV                                        V

edebiyatına bu akımı benimseyen sanatçılar aracılığıyla 

gelmiştir.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

(1997-ÖYS)

 

19. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi romantizm akımı içinde yer almaz?

A) J.J. Rousseau    B) Chateaubriand C) Schiller    D) La martine  E) Racine

(1995-ÖYS)

 

20. (I) 1860 - 1885 yılları arasında Fransa’da sanatçıların etkisi altında kaldıkları Parnasizm, sadece roman sanatına özgü bir akımdır. (II) Romatizm’e tepki olarak doğmuştur. (III) Parnasçıları romantiklerden ayıran önemli fark “Sanat, sanat içindir.” ilkesine sımsıkı bağlanmalarıdır. (IV) Türk edebiyatında ilk izleri Servetifünun şairlerinde görülür. (V) Bu akımı bizde ilk tanıtan ve temsil eden Cenap Sahabettin olmuştur.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

(1994-ÖYS)

 

21. Fransız edebiyatının en ünlü yazarlarından biridir, insanlara ders vermeden doğruları göstermeye çalıştığı “Denemeler” adlı tek kitabı, günümüzde de bir başucu kitabı olma özelliğini korumaktadır.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Montaigne    B) Balzac C) V. Hugo     D) Voltaire    E) J. J. Rousseau

(1993-ÖYS)

 

22. Baudelaire, şiirde biçim kusursuzluğuna önem 

                 I      II

vermekle birlikte daima kendi izlenimlerini anlatmıştır.

Açıklıktan kaçınmış, kapalılığa yönelmiş.

                                    III

duyguları, sözcüklerin açık anlamlarıyla anlatmak yerine

ahenkleriyle sezdirerek   romantizm akımının 

                           IV      V

öncüleri arasında yer almıştır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

(1993-ÖYS)

 

23. Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)    Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.

B)    Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.

C)    Konuları, mitolojiden ve tarihten alınır.

D)    Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.

E)    Klasik bir dil ve üslup anlayışıyla yazılır.

(1992-ÖYS)

 

24. Aşağıdakilerin hangisinde verilen eser, karşısındaki yazara ait değildir?

A)    Devlet – Eflatun  

B)    Graziella - Lamartine

C)    Faust – Geothe  

D)    Yaşayan Ölü - Tolstoy

E)    Wilhelm Teli - Mark Twain

(1992-ÖYS)

 

25. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi öbürlerinden farklı bir türde yazılmıştır?

A) Anna Karanina    

B) Vadideki Zambak 

C) Gülünç Kibarlar    

D) Madam Bovary

E) Tom Sawyer’in Maceraları

(1991-ÖYS)

 

26. Aşağıdakilerden hangisi eski Yunan edebiyatı tiyatro yazarlarından biri değildir?

A) Aiskhylos    B) Sophokles C) Sokrates    D) Euripides  E) Aristophanes

(1990-ÖYS)

 

27.Fransız edebiyatında şair, romancı ve oyun yazarı olarak tanınır. “Cromwell” adlı oyununun ön sözünde klasik estetiğin tüm bağlayıcı kurallarına karşı çıkarak “Romantizm” akımının ilkelerini ortaya koyar. Mücadeleyle geçen hareketli yaşamında halkın sevgisini kazanır. Ünlü romanı “Nötre Dame’ın Kamburu” dünya klasikleri arasında yerini alır.

Burada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Voltaire    B) Diderot C) Racine    D) Victor Hugo  E) Alexandre Dumas

(1990-ÖYS)

 

28.Dünya edebiyatına deneme türünün ilk örneklerini kazandıran ve bu türün temsilcisi sayılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Boileau B) La Fontaine C) Montaigne D) Voltaire E) J.J. Rousseau

(1989-ÖYS)

 

29. Moliere, Racine ve La Fontaine’in ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Tanzimatçıları en çok etkileyen yazarlar olmaları

B)    Klasik akımın temsilcileri olmaları

C)    Aynı türden eserler vermeleri

D)    Değişik sanat akımlarının kurucuları olmaları

E)    Kendi alanlarındaki ilk eserleri vermiş olmaları

(1988-ÖYS)

 

30.Yazar, roman kişilerini, insanların kimi zaaflarını örneklendirmek için kullanır. Bu kişileri doğru yoldan çıkaran, kötü yapan içinde yaşadıkları koşullar ya da çevre değil içgüdüleridir. Hangi sınıftan, hangi cinsiyetten, hangi yaştan olurlarsa olsunlar, onları yöneten ve yönlendiren hep aynı şeydir.

Bu paragrafta sözü edilen yazarın eserleri aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisine girebilir?

A) Klasisizm    B) Romantizm   C) Realizm     D) Natüralizm  E) Sürrealizm

(1988-ÖYS)

 

31.Bir, Kral Oidipus için değil, İlahi Komedi, Hamlet, Faust gibi anıt eserler için de sorulabilir bu soru: Nereden geliyor bunların eskimezliği?

Bu parçada eseri anılmayan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Shakespeare B) Aristophanes C) Sophokles D) Goethe E) Dante 

(1989-ÖYS)

 

32. Yazar, romanını yazarken ortadan çekilir. Duyduğu heyecanı kendine saklar. Yalnız gördüğünü ortaya koyar. Yazarın birinci kaygısı, gözlerinizin önüne gerçek belgeleri sermektir. Buradan roman için şöyle bir tanım çıkabilir: Roman, yazarın gözlemlerinden yararlanarak insan üzerinde yaptığı bir deney uygulamasıdır.

Yukarıda özellikleri belirtilen roman, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?

A) Romantizm    B) Natüralizm C) Klasisizm    D) Sembolizm    E) Realizm

(1987-ÖYS)

 

33. O, bu yazarları fazla romantik ve bilimdışı bularak yeterince gerçekçi saymıyordu. Onların belli bir aşırılaştırma taşıyan tipik kişilerini fazla abartmalı buluyor, hayatın ve kişilerin bundan daha basit olduğunu öne sürerek, gerçekçiliğin ölçütü olarak aleladeliği, ortalama insanı ele alıyordu. Her şey aynen günlük yaşayıştaki gibi verilmeli, görülen ne ise bir fotoğraf titizliğinde saptanmalıydı. Ona göre roman, sadece saptama, hayatı olduğu gibi bütün çıplaklığı hatta çirkinlikleriyle gösterme demekti.

Bu paragrafta roman anlayışı belirtilen yazar aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) H. Balzac    B) V. Goethe C) V. Hugo    D) G. Flaubert  E) E. Zola

(1986-ÖYS)

 

34.Duygularımız dış dünyayı bize olduğu gibi değil, onun gerçek görünüşünü değiştirerek ulaştırır. Bunun için de bizim anlattıklarımız, dış dünya değil, bu dünyanın hayalimizle bezenmiş bizdeki izlenimleridir.

Bu görüş aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisiyle en çok ilgilidir?

A) Romantizm    B) Klasisizm C) Empresyonizm     D) Sürrealizm    E) Realizm

(1986-ÖYS)

 

35. “Romancı eserinde bir bilim adamı tarafsızlığıyla gerçeği yaşatmak istediği için konuşma biçiminde bir çığır açmış, kişilerini hangi sosyal gruptan seçmişse o grubun diliyle konuşturmuştur.”

Burada sözü edilen romancı, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?

A) Klasisizm    B) Romantizm C) Realizm    D) Sembolizm   E) Natüralizm

(1985-ÖYS)

 

36.   “Bunlar, gerçeğin anlatımını, bilimsel kurallara bağlayacak kadar ileri gittiler. Edebiyatı bir ameliyat masasına benzetmek, romanı bir deney aracı yapmak istediler.”

Bu parçada sözü edilen özellikler aşağıdaki yazarlardan hangisinde bulunabilir?

A) Balzac    B) G. Flaubert C) E. Zola     D) Tolstoy   E) V. Hugo

(1984-ÖYS)

 

37.“Dostum dedi, talih tahminlerimizi gerçekleştiriyor. Şu karşıdaki müthiş devleri görüyor musun? Otuz kadar var. Ne olursa olsun, Tanrı’nın ve insanların bu mağrur düşmanlarına hücum edeceğim. Onlardan kalacak ganimetler bizim ilk servetimiz olacaktır.”

Bu parça, aşağıdaki yapıtların hangisinden alınmış olabilir?

A)    Don Ouijote’tan (Don Kişot)

B)    Hamlet’ten

C)    Faust’tan        

D)    Tartuffe’ten (Tartüf)

E)    Goriot Baha’dan (Goryo Baba)

(1984-ÖYS)

 

38.  “İyi ile kötünün, akla karanın çatışması az çok her romanda vardır. Fakat XIX. yüzyıl batı romancılığının yarattığı gelenek, bu çatışmada yazarın apaçık taraf tutmamasını, insanları kahraman değil, kahramanları insan etmesini, kimi insanı ak, kimi insanı kara değil her insanı alaca göstermesini ister. Oysa yazar, ayırıyor insanları: Ak bir yana, kara bir yana; cılız bir yana, gürbüz bir yana...”

Paragrafta sözü edilen “ak-kara” çatışmasının, en belirgin olduğu edebiyat akımı hangisidir?

A) Klasisizm    B) Realizm C) Romantizm     D) Natüralizm  E) Parnasizm

(1983-ÖYS)

 

39. “Bencilliği tüm ilkelliği içinde vurgulayan Eugenie Grandet, inanılmaz serüvenlere girişen ve türlü acılara katlanan Donkişot, yükseklere tırmanma tutkusunu belirleyen Kırmızı ve Siyah (Kızıl ile Kara), hep bize insan doğası ve insan ruhu üzerine bilgiler vermişlerdir.”

Bu parçada adı geçen üç yapıtın yazarları kimlerdir?

A)    Emile Zola - Cervantes - Paul Bourget

B)    Gustave Flaubert - Alphonse Daudet - Halit Ziya

C)    Honore de Balzac - Moliere - Marcel Proust

D)    Emile Zola - Alphonse Daudet - Sabahattin Eyüpoğlu

E)    Honore de Balzac - Cervantes - Stendhal

(1981-ÖYS)

 

40. “Emile Zola’nın, Auguste Comte’un pozitif felsefesinden esinlenen tezli natüralist romanları bile artık eskimeye yüz tutmuştu. Bunlar çok sert, çok çetindi. Hele Fransız edebiyatını yeni tanıyan gençlerimiz için oldukça ağırdı. Gençler, yine bir kuşak önceki akımı izlediler.”

Burada sözü edilen bir kuşak önceki akım hangisidir ve onu izleyenler kimlerdir?

A)    Romantizm; Ahmet Mithat, Namık Kemal, Şemsettin Sami.

B)    Klasisizm; Şinasi, Abdülhak Hâmit.

C)    Realizm; Sami Paşazade Sezai, Nabizade Nâzım, Recaizade Ekrem.

D)    Sembolizm; Cenap Sahabettin, Ahmet Haşim.

E)    Parnasizm; Tevfik Fikret, Yahya Kemal.

(1982-ÖYS)

 

 CEVAP ANAHTARI

1.B 2.E 3.C 4.D 5.B 6.A 7.E 8.E 9.A 10.C11.B 12.C 13.E 14.E 15.B 16.C 17.C 18.B 19.E 20.A 21.A  22.E 23.B  24.C 25.C 26.C 27.D 28.C 29.B  30.D 31.B 32.B 33.E 34.C  35.E 36.C 37.A 38.C 39.E 40.C  

 

 

İLGİLİ İÇERİK

ÖSS-LYS (TYT-AYT)DE SORULAN TÜRKÇE VE EDEBİYAT SORULARI

ÖSS'DE ÇIKMIŞ EDEBİYAT SORULARI(Divan, Nesir, Edebi Sanat, Halk edebiyatı, Şiir)

OSS'DE ÇIKMIŞ EDEBİYAT SORULARI

2008 ÖSS EDEBİYAT-TÜRKÇE SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

PARAGRAF - ÖSS SORULARI

1974-1998 ÖSS SORULARI

ÖSS'DE ÇIKMIŞ EDEBİYAT SORULARI

2000-2005 ÖSS(TYT)-ÖYS(AYT) SORULARI WORD-1

CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATI SINAV ÖSS SORULARI

SON EKLENENLER

Üye Girişi