Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

FECR-İ ATİ EDEBİYATI SORULAR

LYS - SORULARI

1. Mailerme: “Şiir, özündeki ahenkle kullanılmış insan dili yardımıyla dış görüntülerinin gizli anlamını ifade etmektedir.” demiştir.

Aşağıda verilen sanatçılardan hangisi “Mallarme” ile aynı görüşü paylaşmaktadır?

A)    Yahya Kemal Beyatlı

B)    Tevfik Fikret

C)    Faruk Nafiz Çamlıbel

D)    Ahmet Haşim

E)    Muallim Naci

(2014-LYS)

 

Her kim bu halk için yazar, halkın olur;

Aydınlatabildiyse eğer, aydın olur...

Muhtaç değildir eli, altın kaleme:

Kullandığı her kalem onun, altın olur!

2.Bu dörtlükte dile getirilen düşünce, aşağıdaki şairlerden hangisinin edebî anlayışıyla örtüşmez?

A)    Arif Nihat Asya

B)    Namık Kemal

C)    Ahmet Haşim

D)    Mehmet Akif Ersoy

E)    Mehmet Emin Yurdakul

(2014-LYS)

 

Bu dönemin zevk ve anlayışına uygun kaleme alınmış şiirler, sanatın “şahsi ve muhterem” olduğunu söyledikleri hâlde, tek bir şairin eseri olarak düşünülecek cinstendir. Söyleyişte serbestlik arayışları, alışılmış ve kabul görmüş şiir formlarını zorlama çabaları, biraz daha Batılı görünme; duyulmamış tabiatı ve yaşanmamış aşkı şiirleştirme istekleri kendilerine has sesi ve söyleyişi bulmalarına engel olmuştur, denilebilir. Ama asıl neden, o dönemde yaygın olarak benimsenen görüşlere katılmamış olmalarıdır.

3.Bu parçada sözü edilen edebî topluluk aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Fecr-i Atîciler    B) Servetifünuncular C) Garipçiler    D) Tanzimatçılar  E) Hisarcılar

(2013-LYS)

 

4.Edebiyatımızın kimi dönemleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) 1940’lı yıllardan itibaren Cumhuriyet Dönemi Türk romanında, gerçekçiliğin bir uzantısı olarak köye ve köy insanına yöneliş başlar.

B) Fecr-i atinin şiir alanındaki temsilcileri Tahsin Nahit, Mehmet Fuat, Faik Ali, Mehmet Behçet, Emin Bülent ve Ahmet Haşim’dir.

C) Servetifünun Dönemi’nde sanatçılar biçim ve üslup kaygılarını bir yana bırakıp halka yönelme ve halkın sorunlarını anlatmaya yönelik bir edebiyat anlayışını benimsediler.

D) Tanzimat Dönemi’nde sanatçıların yalın bir dile yönelmelerinin nedeni; sanatı, toplumu eğiten, bilgilendiren ve aydınlatan bir araç olarak görmeleridir.

E) Millî Mücadele Dönemi’ndeki Türk edebiyatı gerçekte Millî Edebiyat Dönemi’ndeki yönelimlerin bir uzantısı sayılabilir.

(2012-LYS)

 

5.Ahmet Haşim’in şiirleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Şiirlerinde dış dünyaya ait gözlemlerinin, dünyasında yarattığı izlenimleri yansıtmıştır. 

B) Yaşanılan hayattan uzak, tamamen hayalî bir âleme sığınma isteği, birçok şiirinde görülür. 

C) Vezin olarak yalnızca “aruz”u kullanmıştır.

D) Türk şiirini Batılılaştırma konusunda “düşünen”den çok, “uygulayan” kişidir.

E) Şiirlerinde kullandığı tabiat manzaraları genellikle akşam, gurup, şafak, gece, göller ve ormanlar gibi duygulanmaya, hayal kurmaya elverişli olanlardır.

(2011-LYS)

 

6. Çağdaş Türk şiirinin bütün dönemlerini, bütün akımlarını kapsayan ortak özelliklerin başında dil gelir. Bu şiirlerin dili yapay bir dil değil, konuşulan Türkçedir. Arada, konuşulan Türkçeden zorlama bir öz Türkçeye ya da divan edebiyatının inceliklerine kapılarak Osmanlıcaya yönelenler olmuştur. Ama bunlar sayılı örneklerdi. Genellikle, her gün yeni bir inceliği keşfedilen konuşma dilimiz işlenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin dil tutumu bütün yönleriyle, bu parçada anlatılanlarla uyuşmaz?

A)    Faruk Nafiz Çamlı bel

B)    Fazıl Hüsnü Dağlarca

C)    Cahit Sıtkı Tarancı

D)    Mehmet Emin Yurdakul

E)    Ahmet Hâşim

(2010-LYS)

 

7. Edebiyatımızda, nazmı nesre yaklaştırmadaki ustalığıyla tanınmış sanatçılarımız aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A)    Tevfik Fikret - Yahya Kemal Beyatlı

B)    Yahya Kemal Beyatlı - Ziya Paşa

C)    Ahmet Haşim -Mehmet Akif Ersoy

D)    Mehmet Akif Ersoy -Tevfik Fikret

E)    Ziya Paşa - Ahmet Haşim

(1991-ÖYS)

 

8.Aşağıdaki şairlerden hangisi, hece ölçüsünü hiç kullanmamış, şiirlerini hep aruzla yazmıştır?

A)    Ahmet Haşim

B)    Yahya Kemal Beyatlı

C)    Ziya Paşa

D)    Ahmet Muhip Dıranas

E)    Faruk Nafiz Çamlıbel

(1990-ÖYS)

 

1909’da Fecr-i Ati topluluğuna katıldı. Bu topluluğun dağılmasından sonra da şiir yazmayı sürdürdü. Şiirlerinin hepsi de aruzla yazılmıştır. Aşk ve doğa temalarını işlediği, sembolizm akımı anlayışına uygun olarak yazdığı şiirlerinde hayale ve müziğe büyük önem verdi. Güçlü şiirleri yanında, değişik konuları yoğun bir dille anlatan fıkraları da vardır.

9.Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Ahmet Haşim

B)    Cenap Sahabettin

C)    Süleyman Nazif

D)    Faruk Nafiz Çamlıbel

E)    Yahya Kemal Bayatlı

(1989-ÖYS)

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şehabettin’le, Ahmet Haşim’de ortak değildir?

A)    Hem şiir hem nesir alanında eser vermiş olmaları

B)    Servetifünun topluluğunda yer almaları

C)    “Sanat için sanat” ilkesini benimsemeleri

D)    Fransız sembolistlerinden etkilenmeleri

E)    Aruz ölçüsünü kullanmaları

(1984-ÖYS)

 

11. “Bireyci sanat anlayışı, bize Edebiyat-ı Cedide’den miras kalmıştı ve biz bunu söylemekle ortaya yeni bir görüş getirmiyorduk. Öyle ya, Edebiyat-ı Cedidecilerin, özellikle Hüseyin Cahit’le Mehmet Rauf’un, Dr. Rıza Tevfik’le estetik konusu üzerinde tartışırken terter tepinircesine ‘Güzellik görecedir, güzellik görecedir.’ deyişlerinin, bizim ‘Sanat kişisel ve saygıya değerdir.” sözümüzden farkı neydi?”

Bu parçada, yazarın “biz” dediği kimler olabilir?

A) Garipçiler    B) Servetifünuncular  C) Yeni Usancılar    D) Yedi Meşaleciler  E) Fecriaticiler

(1983-ÖYS)

 

12. “...Bunlar şiirlerinde biçim-içerik ikiliğini kaldırmaya, şiirin anlamı ile yapısını kaynaştırmaya çalışırlar. İsterler ki şiirlerinde ses ve anlam ayrılmaz hâle gelsin, düzyazıya çevrilemesin, ses ve anlam öylesine yoğrulsun ki anlam tek başına sıyrılıp çıkarılmasın, şiir katıksız biçim alan müziğe yaklaşsın.”

Bu yargılar, aşağıdaki şairlerden hangisinin şiirleriyle örneklendirilebilir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel B) Cahit Sıtkı Tarancı   C) Orhan Veli Kanık D) Kemalettin Kamu  E) Ahmet Haşim

(1983-ÖYS)

 

13. “Paul Valery ‘Bir edebi eserin değeri her kişiye göre ayrı bir yoruma meydan vermesindedir.’ demiştir.”

Aşağıdaki şairlerimizden hangisi Paul Valery ile aynı anlayıştadır?

A) Ahmet Haşim B) Cenap Sahabettin C) Yahya Kemal D) Tevfik Fikret  E) Orhan Veli

(1982-ÖYS)

 

14.“Yıkılmış değerleri düzeltmek, eski görüşe dönmek değildir. Eski görüşün kurduğu biçimler, yeni görüşün malı olur. ... anlayışına dönmemiştir; Avrupa’da Rönesansın, antik anlayışa dönmediği gibi.”

Bu parçada, düşüncenin akışına göre, boş bırakılan yere hangi adlar dizisi gelmelidir?

A)    Namık Kemal, Divan edebiyatı

B)    Cenap Şehabettin, Tanzimat edebiyatı

C)    Yahya Kemal, Divan edebiyatı

D)    Tevfik Fikret, Namık Kemal

E)    Ahmet Haşim, Cenap Sahabettin

(1981-ÖYS)

 

CEVAP ANAHTARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

D C A C D E D A A A   E   E   A   C

 

 

 

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi