Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HALK EDEBİYATI SORULAR

LYS SORULARI

Al şalım yeşil şalım 

Dağları dolaşalım 

Sen yağmur ol ben bulut 

Dağlarda buluşalım.

1.Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)    İlk iki düzeyle hazırlık yapılmıştır.

B)    Kefiye şeması "aaba" biçimindedir.

C)    7’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

D)    Asıl söylenmek istenen III ve IV. dizelerdedir.

E)    Bir türküden alınmıştır.

(2015-LYS)

 

I. İnsanın iç dünyasını öne çıkararak manevi yönünü eğiten ve insanın Allah’a ulaşmasını amaçlayan duyuş, düşünüş ve yaşayış sistemine ... denir.

II. Yaşamını bu düşünce sisteminin öğretileri çerçevesinde şekillendiren kişiye ... denir.

III. Bu düşünüş sisteminde Allah’a ulaşmak için izlenen manevi yolda mutlaka bir... yol göstermelidir.

IV. Bu yolun sonunda Allah’a ulaşıp onda yok olmaya ... denip

V. Bu düşünüş ve yaşayış sistemi ... yoluyla toplumsal yaşamda da önemli bir yere sahip olmuştur.

2.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde bırakılan

boşluklara aşağıda verilenlerden biri getirilemez?

A) Tarikat B) Sülük C) Mürşit

D) Tasavvuf  E) Sûfî

(2014-LYS)

 

Cennet cennet dedikleri 

Bir ev ile bir kaç hûrî 

İsteyene virgil anı 

Bana seni gerek seni

3.Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Eski Anadolu Türkçesiyle oluşturulmuştur.

B) Dörtlükte kullanılan “-gil” eki günümüzde kullanılmamaktadır.

C) Sekizli hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.

D) Allah aşkı ve Allah’a kavuşma isteği dile getirilmiştir.

E) Nazım şekli ilahidir.

(2014-LYS)

 

4.Aşağıdakilerden hangisi, divan şiiriyle halk şiirinin birbirine yaklaştığının göstergelerinden biri değildir?

A)    Nedim ve Şeyh Galip’in hece vezni ile şiir yazması

B)    Gevherî’nin aruz vezniyle şiirler kaleme alması

C)    Bazı halk şairlerinin divan tertip etmesi

D)    Halk ve divan şairlerinin mahlas kullanması

E)    Benzer mazmunların kullanılması

(2013-LYS)

 

(I)    Destanları meydana getiren ve kuşaktan kuşağa aktaran destancılara, geçmişte “ozan” adı verilmiştir. (II)    Ellerinde sazlarıyla diyar diyar dolaşan “âşık”ların aksine onlar, orduları galeyana getirmek, önemli olayları toplumun hafızasına yerleştirmek için kahramanlık destanları terennüm etmişlerdir. (III) Atlı göçebe hayat tarzını benimseyen bu sanatçılar sadece şiirle uğraşmışlar, yönetimden ve yöneticilerden olabildiğince uzak durmuşlardır. (IV) Ozanlık geleneğinin bir devamı olarak değerlendirebileceğimiz âşıklık geleneği ise tekke kaynağından da beslenerek daha çok köy, kasaba insanına seslenmiştir. (V) Arap ve Fars öykücülük geleneklerinden beslenen, temsilcileri âşıklara nazaran daha eğitimli ve şehirli olan kıssahanlık veya meddahlık geleneği ise daha çok şehirlerde kendisine yer bulmuştur.

5.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

(2013-LYS)

 

I.    Demir

II.    Altın Yay

III.    Işık

IV.    Ağaç

6.Yukarıdaki mitolojik öğelerden Türk destanlarında yer alanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) I ve II    B) I ve IV C) II ve I ve IV

D) I, II ve IV E) I

(1997-ÖYS)

 

I. Gülşehrî

II.    Nefî

III.    Şeyh Galip

IV.    Fuzuli

7.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi yukarıda verilen sanatçılardan birine ait değildir?

A) Siham-ı Kaza    B) Mantıku’t-Tayr

C) Hayriye    D) Hüsn ü Aşk

E) Şikâyetname

(2011-LYS)

 

8.    Halk edebiyatına özgü aşağıda verilen terimlere ilişkin tanımların hangisi yanlıştır?

A) “İlahi”, özel bir ezgiyle okunan, Tanrı’ya övgü ve yakarma amacıyla söylenen şiir türüdür.

B) “Koçaklama”, dağ, at, yayla gibi doğayla ilgili varlıkları ve sevgiliyi övüp yüceltmek için söylenen şiir türüdür.

C) “Mâni”, genellikle dört dizeli, yedili hece ölçüsüyle oluşturulan, uyakları “aaba” dizilişinde olan ve başta aşk olmak üzere çeşitli konularda söylenen şiir türüdür.

D) “Semai”, sekizli hece ölçüsüyle ya da aruzla yazılan ve sevgi, doğa, güzellik gibi konuların işlendiği şiir türüdür.

E) “Koşma”, ayrılık, aşk ve doğa konuları üzerinde on birli hece ölçüsüyle ve değişik uyak düzenleriyle kurulup saz eşliğinde söylenen, sekiz dörtlükten oluşan, lirik şiir türüdür.

(2011-LYS)

 

9. Ne halk türküleri ne de halk oyunları, ilk biçimlerini koruyabilir. Bunlar yayılma sürecinde birçok kez değişmiş, kimi zaman bu değişmelerle zenginleşmiş, kimi zaman da bayağılaşmıştır. Bu değişiklikleri yapanların da kim olduğu bilinmez.

Bu sözler aşağıdaki kavramlardan hangisini akla getirmektedir?

A) Yöresellik B) İçtenlik C) Anonimlik

D) Abartılılık    E) Yalınlık

(2010-LYS)

Üye Girişi