Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AHVAL-İ MUHABBET - CENAP ŞAHABETTİN
 
Sünbül saçını bûs edeli bâd-ı muhabbet
Fikrim gibi şûrîde vü meyyâl-i hevâdır.
Bilmez ne cihetlerde eder seyr ü seyâhat
Fikrim gibi şûrîde vü meyyâl-i hevâdır.

Gonce femini bûs edeli tıfl-ı muhabbet
Ruhum gibi gülzâr-ı tahayyülde revândır,
Okşar leb-i ma'sûmunu enfâs-ı saadet,
Rûhum gibi gülzâr-ı tahayyülde revândır.

Mâî gözünü bûs edeli nûr-ı muhabbet
Çeşmim gibi hayrân-ı kebûdî-i semâdır
Elbet edemez arz siyeh-tâli'e rağbet
Çeşmim gibi hayrân-ı kebûdî-i semâdır.

Penbe ruhunu bûs edeli ebr-i muhabbet
Sînem gibi her kıt’ası bir tâze cihândır
Savtında gülümser bütün âmâl-i şebâbet
Sînem gibi her kıt'ası bir tâze cihandır.

Tâze lebini bûs edeli murg-i muhabbet
Gönlüm gibi şeb tâ-be-seher nağme-serâdır
Dem-sâzı, hem-âvâzıdır âheng-i tabîat
Gönlüm gibi şeb tâ be-seher nağme-serâdır.

Kalb-i terini bûs edeli kalb-i muhabbet
Kalbim gibi âzürde-yi dâ’-î halecandır
Lûtfunla itâbınla bulur illet-i şiddet
Kalbim gibi âzürde-yi dâ’-î halecândır.

İLGİLİ İÇERİK

ŞİİRLER

CENAP ŞAHABETTİN ŞİİRLERİ

CENAP ŞAHABEDDİN HAYATI ve ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi