Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

FERDA -TEVFİK FİKRET

Bugünün gençlerine

Ferdâ senin; senin bu teceddüd, bu inkılâb...
Her şey senin değil mi ki zâten?.. Sen, ey şebâb,
Ey çehre-yî behîc-i ümîd, işte ma’kesin
Karşında: Bir semâ-yı seher, sâf ü bî-sehâb,

Âgûş-ı lerze-dârı açık, bekliyor., şitâb!
Ey fecr-i hande-zâd-ı hayât, işte herkesin
Enzârı sende; sen ki hayâtın ümidisin.
Alnında bir sitâre-yi nev, yok, bir âfitâb,
Âfâka doğ, önünde şu mâzî-yi pür-mihen
Sönsün müebbeden.
Sönsün müebbeden o cehennem; senin bugün
Cennet kadar güzel vatanın var. Şu gördüğün
Zümrüd bakışlı, inci şetâretli kızcağız
Kimdir bilir misin? Vatanın... şimdi saygısız
Bir göz bu nazlı çehreye - Allah esirgesin! -
Kem bir nazarla baksa tahammül eder misin?
İster misin, şu ak sakalın pâk ü muhteşem
Pîşâni-yî vekârına, bir kirli el demem,
Hattâ yabancı bir el uzansın? Şu makberi.
Razı olur musun, taşa tutsun şu serseri?
Elbet hayır, o makber, o pîşâni-yî vakur
Kudsî birer misâl-i vatandır... vatan gayûr
İnsanların omuzları üstünde yükselir.
Gençler, bütün ümîd-i vatan şimdi sizdedir:
Her şey sizin, vatan da sizin, her şeref sizin;
Lâkin unutmayın ki zaman tünd ü mutmain
Bir hatve-yi samût ile ta’kîb eder bizi.
Önden koşan, fakat yine dikkatle her izi
Ta’mîke yol bulan bu yanılmaz muâkıbin
Şermende-yi itâbı kalırsak, yazık!.. Demin
"Ferda senin!" dedim, beni alkışladın; hayır.
Bir şey senin değil, sana ferdâ vedîadır;
Her şey vedîadır sana, ey genç, unutma ki
Senden de bir hesâb arar âtî-yi müştekî.
Mâzîye şimdi sen bakıyorsun pür intibah.
Âtî de senden eyleyecek böyle iştibâh.
Her uzvu gird-bâd-ı havâyicle sarsılan
Bir neslin oğlusun; bunu yâd et zamân zamân.
Asrın, unutma, bârikalar asr-ı feyzidir:
Her yıldırımda bir gece, bir gölge devrilir,
Bir ufk-ı i’tilâ açılır, yükselir hayât;
Yükselmeyen düşer: ya terakkî, ya inhitât!

Yükselmeli, dokunmalı alnın semâlara;
Doymaz beşer dedikleri kuş i’tilâlara...
Uğraş, didin, düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır;
Durmak zamânı geçti, çalışmak zamânıdır!

Kelimeler: 

Ferda: yarın - Teceddüd: yenilenme, yenilik - Şebab: gençlik - Çehre-i behic-i ümid: ümidin güzel yüzü - Ma'kes: aksedecek yer - Saf ü bi-sehab: saf ve bulutsuz - Ağuş -i lerzedar: titreyen kucak. - Şitab: acele - fecr-i hande-zad-ı hayat: hayatın gülümsemekten doğan fecri - Enzar: bakışlar - Sitare-nev: yeni yıldız - Atab: güneşler - Şetaret: neşelilik, şuhluk - Kem: kötü - Pişan-ı vakaar: vakarın alnı - Pişan-ı vakur: vakurlu alın - Gayur: gayretli - Tünd ü mutmain: sert ve emin - Hatve-i samut: sessiz adım - Ta'mik: derinleştirme - Maâkıp:takip eden, takipçi - Şemende-i itab: azarlamanın mahcubu, azarlamadan dolayı mahcup olan - Vedia: emanet - Ati-i müşteki: şikayetçi gelecek - Pür-intibah: çok uyanık - İştibah: şüphe - Girdibad-i havayiç: ihtiyaçlar kasırgası - Barika: parıltı - Ufk-i'tila: yükselme ufku- İnhitat: gerileme, çökme

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi