Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

RÜCU  -TEVFİK FİKRET

Kanun-i Esasi’yi uygulamayan, onu —kendi kanısına göre— mutlak ve gerçek bir yalan haline getiren padişahtan başlayarak bu zillete boyun eğen asker-sivil bütün aydınları, sadece menfaatleri peşinde koşan her sınıf halkı nefretle anan, onlara lanetler yağdıran Tevfik Fikret; 1908 yılında Meşrutiyet ilân edilince büyük bir sevinç ve ümide kapılmış, «Sis»te söylemiş olduklarının hepsini geri alırcasına «Rücû»u yazmıştır. «Rücû» geri dönmek, söylediklerini geri almak anlamına geliyordu. Ancak sair —kısa bir süre sonra— «Rücû»dan da rücû edecek, yeniden yese ve ümitsizliklere kapılarak «Hân-ı Yağma»yı, «Doksan Beş’e Doğru»yu kaleme alacaktır.

Hayır, hayır; sana râcî değil bu tel’înât,

Bütün bu levm ü teellüm, bu ibtikâ-yı hayât.

 

Hayât-ı milleti tagdîb eden, muhakkar eden,

Çamurlayan ne kadar levs varsa hep birden

 

Kucaklamış, taşımış bir muhite aitti!..

O mel’anet gecesinden uzaktayız şimdi.

 

Karıştı leyl-i musibet leyâl-i nisyâna;

Açıldı gözlerimiz bir sabâh-ı rahşâna.

 

Sen ey muhît-i teceddüt; o leyl-i menhusun

Seninle nisbeti yok; sen şereflisin, ulusun...

 

Ne sis yüzünde ne zül; bil’âkis safâ ve vakaar;

Doğan güneş gibi sâfî bir infilâkın var.

 

Ufukların bütün enzârı sende —pür hayret—; 

Bugün senin medeniyet, müsâlemet, saffet.

 

Adalet isteyen âvâz-ı hak-nümûnunla,

Bugün senin harekâtın veya sükûnunla

 

Takarrür eyleyecektir huzûr-ı istikbâl.

Senin selâmet-i fikrin demek selâmet-i hâl.

 

Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma;

Ne varsa doğrudadır, doğruluk şaşar sanma!

 

Koş ittihâde, terakkiye, sa’ye, ikbâle;

Fakat unutma ki yol, intizâm meşiyyetle

 

Yakınlaşır, kısalır... Doğru at adımlarını.

Düşün: Bugünkü adımlar hazırlıyor yarını..

 

Ve siz ey ordumuzun anlı şanlı efrâdı;

Siz ey güzel vatanın ber-güztde evlâdı,

 

Siz ey küşâde alınlar, güzide vicdanlar,

Siz ey yürekli ve arslan yürekli insanlar!

 

İçimde şimdi ne hisler, nasıl temenniler,

Ne neş’eler coşuyor; bilseniz ne vecd-âver

 

Terâneler coşuyor... Bunların hakir ve güzîn 

Meâli, şi’ri, sünûhâtı, rûhu, lâfzı sizin;

 

Sizin, ne varsa sizin, hepsi hepsi hepsi sizin!..

 

KELİMELER, AÇIKLAMALAR:

Rücû: ricat etme, geri dönme; râci: ait; teVînât: lânetler lânetlemeler; levm: kötü söz söyleme; teellüm: elemlenme; ibtil'â: âğlama; leyâl-i nis-yan: unutuluş geceleri, unutma geceleri; menhûs: uğursuz; nisbet: (burada) ilgi, ilişki; infilâk:patlayış; müsâlemet: güvenlilik; hak-nümûn: hakkı gözeten, gösteren, hakka yönelen; takarrür: kararlaşma, kararlaştırma; itti-had: birlik olma (şair burada ittihad ve terakki kelimelerini mahsus bir arada kullanmış, Meşrutiyet’i gerçekleştiren İttihad ve Terakki Partisi’ni hatırlatmak istemiştir); meşiyyet: yürüyüş; ber-güzîde: seçkin; küşâde: açık, temiz; vecd-âver: vecitli; güzün: seçkin; m.eâl: anlam, kavram; sünü-hât: ilhamlar: lâfz: söz, söyleyiş.

 

İLGİLİ İÇERİK

TEVFİK FİKRET'İN ŞİİRLERİ

ŞİİRLER

TEVFİK FİKRET TOPLU ŞİİRLERİ

TEVFİK FİKRET HAYATI ve ESERLERİ

TEVFİK FİKRET- BALIKÇILAR ŞİİRİNİN İNCELMESİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi