Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

KÂR-I NÂTIK GAZEL - NECMETTİN HALİL ONAN 

Nice kim mâil-i reng-i ruh-i cânânız biz
Aşk gülzârına bir büibül-i nâlânız biz

Görmedik kayf ki yıllar yılı cem’iyyet-i dil
Kayd-î zülfünde Fuzûlîce perîşânız biz

Gamze-i şûhuna Bakî gibi geh meddâhız
Gâh feryâd-keş-i çeşm-i gazâlânız biz

Nâilî-veş o mehin fırsat-ı didâriyıçün
Çerh-i vârûn ile hep dest-i giribânız biz

Şevk-yâb olduğumuz nazm-ı Neşâtîdendir
Gerçi muzmûn-ı gam-ı gussada pinhânız biz

O bütün nâzenin efkendesiyüz hemçü Nedîm
Bî-vefâ olsa da bin cân ile kurbânız biz

Şem’-i ruhsârını hapseyledi fânus-ı güle
Aşkın îcâzına Gâlib gibi hayrânız biz

Peyrev-i şi’r-i Kemâl olduğumuzdan Necmî
Şimdi magbût-i pesendîde-i devrânız biz

(Ulus gazetesi, Aralık 1949)

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞİİRLER

NECMETTİN HALİL ONAN'NIN DİĞER ŞİİRLERİ...

ÇAKIL TAŞLARI- NECMETTİN HALİL ONAN

NECMEDDİN HALİL ONAN HAYATI ve ESERLERİ

BİR YOLCUYA - NECMETTİN HALİL ONAN

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi