Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

§  İlk yerli tiyatro eseri:Şinasi / Şair Evlenmesi /1859

§  İlk yerli roman :Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

§  Batılı tekniği uygun ilk roman :Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı memnu

§  İlk çeviri roman :Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859

§  İlk köy romanı :Nabizade Nazım / Karabibik

§  İlk psikolojik roman:Mehmet Rauf / Eylül

§  İlk realist roman :Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası

§  İlk resmi Türkçe gazete :Takvim –i Vakayi§  İlk yarı gazete :Ceride-i Havadis

§  İlk tarihi roman :Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat /  Yeniçeri

§  İlk özel gazete :Tercüman-ı Ahval / Şinasi ile Agah Efendi

§  İlk pastoral şir:A.Hamit Tarhan /Sahra

§  İlk şiir çevirisini yapan ,ilk makaleyi yazan ve noktalama işaretlerine ilk kez  kullanan ilk Türk gazeteci :Şinasi

§  Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan :A.Hamit /Eşber veya Sardanapal

§  Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri:A.Hamit/Nesteren

§  İlk bibliyografya:Keşfü’z Zünun /Katip Çelebi

§  İlk hatıra kitabı :Babürşah /Babürname

§  İlk hamse yazarı :Ali Şir Nevai

§  İlk tezkire :Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais

§  İlk antolojisi:Ziya paşa /Harabat

§  İlk atasözleri kitabı :Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye

§  İlk mizah dergisi:Diyojen /Teodor Kasap

§  İlk hikaye kitabı :A:Mithat /Letaif-i Rivayet

§  İlk fıkra yazarı :Ahmet Rasim

§  İlk Türkçe yazılan ilk kitap :Kutadgu Bilig

§  İlk siyasetname :Kutadgu Bilig

§  İlk mensur şiir örneklerini veren :Halit Ziya

§  Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan :Mehmet Emin Yurdakul

§  Dünya edebiyatındaki ilk modern roman :Cervantes/Don Kişot

§  İlk makale :Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

§  İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk:Fecr-i Ati

§  Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser : KUTADGU BİLİG

§  İlk seyahatname : MİR’ATÜL MEMALİK / SEYDİ ALİ REİS

§  İlk Edebiyat tarihçimiz:  Abdulhalim Memduh Efendi

§  Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü

§  Dünya edebiyatındaki ilk hikayeci ve eseri: Boccaio Decamkeron

§  Sahnelenen ilk tiyatro: Namık Kemal / Vatan yahut Silistre

§  Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren: TEVFİK FİKRET

§  Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı: Süleyman paşa / SARF-ı TÜRKİ

§  İlk naturalist eserimizin yazarı Nabızade Nazım / Zehra

§  Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim

§  Şarkıyı icat eden: NEDİM

§  İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus’ul Alam

§  İlk sözlüğümüz:Divan-ı Lügat-it Türk

§  İlk Türkçe sözlük:Şemsettin Sami:Kamus-ı Türki

§  İlk özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık

§  İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz:Kutadgu Bilig

§  Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin :Orhun Abideleri

§  Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan:R. Mahmut Ekrem

§  Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: Mehmet Emin Yurdakul

§  Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı: Ömer Seyfettin

§  Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan :A. Hamit / Validem

§  İlk köy şiiri: Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı

§  İlk alfabemiz:Göktürk Alfabesi

§  Tekke şiirinin babası: Ahmet Yesevi

§  İlk Türk destanı :Alp Er Tunga Destanı

§  Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan:Namık Kemal

§  Bizde epik tiyatro türünün kurucusu: Haldun Taner

§  İlk kadın romancımız:Fatma Aliye Hanım

§  Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa

§  Dünyanın bilinen ilk destanı:Sümerlerin Gılgamış Destanı

§  Dünyanın halen yaşayan ,en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı

§  Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan: Şinasi

§  Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman :Ateşten Gömlek

§  Komedi türünün ilk büyük ustası:Aristofanas

§  Trajedi türünün ilk büyük ustası:Aiskylos

§  İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı :A.Vefik Paşa

§  Deneme türünün kurucusu:Montaigne

§  İlk divan şairi:Hoca Dehhani

§  Hikayede  gerçek anlamda ilk kez Anadolu’yu işleyen: Refik Halit Karay

§  En başarılı psikolojik roman yazarımız: P.Safa / 9.Hariciye koğuşu

§  İlk çocuk şiirlerini yazan: Tevfik Fikret / Şermin

§  Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı: Genç Kalemler

SON EKLENENLER

Üye Girişi