Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

RACİNE - TRAJEDİ İNCELEMESİ

Racine'in dehasında en seçkin temsilcisi­ni bulmuş olan Fransız hassasiyeti, koca ve ev­lât sevgisinde ortaklık kabul etmeyen fazilet örneğini o Troyalı prensesin şahsında sembol­leştirmek istemiştir.

Munis Faik OZANSOY

ANDROMAK

Andromak, Helena'yı kaçıran Troyalı Paris'in kardeşi yiğit Hektor'un karışı­dır.

Hektor'un Aşil (Akhilletıs) tarafından öldürülmesi ve Troyalıların yenilgisi üzerine Andromak. küçük oğlu ile birlikte, Aşil'in oğlu kral Pirus'ün tutsağı ola­rak Epir'e götürülmüştür.

Menelaos ve Helena'nın kızları Hermiyon ile Agamemnon'un oğlu Orest (Orestes) de Pirus'ün sarayındadırlar.

Orest, Hermiyon'u; Hermiyon Pirüs'ü; Pirüs ise Andromak'ı sevmektedir.

Orest, Yunanlıların elçisi olarak gelmiştir; gelecekte yeni bir felaket doğur­maması için, Hektor'un küçük oğlunun başını istemektedir; ama, gerçek amacı Hermiyon'u elde elde etmektir.

Pirüs, başlangıçta Hermiyon'a yakınlık göstermiş, sonra Andromak'a olan sevgisi üstün gelmiştir; onun uğrunda, gerekirse başkomutanlığını yapacağı yeni bir Troya savaşını bile göze almıştır.

Ama Andromak, Hektor'a ve küçük oğluna saygısızlıktır diye, Pirus'ün ka­rısı olmamak için çırpınmakladır.

 

 

PERDE III

Sahne VII

Pirüs Andromak, Şefiz.

(Pirüs devam eder)

Madam, siz kalın burada.

Geri verilebilir size oğlunuz hâlâ

Anlıyorum ki, size gözyaşı döktürerek,

Aleyhime silahlar dağıtmaktayım gerçek.

Gelirdim sanıyordum buraya daha çok kin.

Ama gözlerinizi bana biraz çevirin.

Bakışlarımda var mı sert bir hâkim edası,

Sevilmemek isteyen bir düşman manzarası?

Niçin zorluyorsunuz beni siz ihanete.

Oğlunuzun adına, son verelim nefrete.

........

Geri gönderiyorum Hermiyon'u... Koyarak

Alnına taç yerine ebedî zillet ancak.

Düğünü hazır hazırlanan mabede gidip hemen

Ona yapılan tacı size giydireyim ben.

Madam, bu hor görülür bir ihsan değil fakat,

Size söylüyorum ben; ya ölüm, ya saltanat.

Kalbim, tam bir senelik nankörlüklerden bezgin,

Tereddüdünü artık çekemez kaderinin.

Bu, uzun zaman korkmak, tehdit, inlemek hem de

Ölürüm sizi versem, ölürüm beklesem de.

Düşünün: Yine gelir, götürürüm sizi de,

Çocuğunuzun beni beklediği mabede.

Göreceksiniz, beni orada, uysal ya huysuz,

Ya taç giyeceksiniz ya ölecek oğlunuz.

 

Sahne VIII

Andromak, Sefiz

 

SEFİZ

Hâkim olacaksınız, size söylemiştim ben,

Kendi kaderinizle Yunanistan'a rağmen.

 

ANDROMAK

Heyhat! Nasıl netice verdi nutuklarım bak!

Bana kalan şey yalnız oğlumu suçlandırmak.

 

 

 

SEFİZ

Bu, Madam kocanıza yeter bir sadakattir;

Fazla fazilet sizi bir cani yapabilir.

Sevk eder uysallığa ruhunuzu o asıl.

 

ANDROMAK

Ona ben Pirüs'ü mü halef yapayım? Nasıl?

 

SEFİZ

Yunanlıların aldığı oğlunuz böyle diler.

Sanır mısınız bundan ruhlar üzgündürler,

Muzaffer bir kralı, Madam hor görmek neden?

Sizi cedlerinizin sırasına yükselten,

Galiplerinizi hep çiğneyen uğrunuzda,

Yadetmeden babası Aşil olduğunu da,

Kendi zaferlerini boş sayan, inkâr eden...

 

ANDROMAK

O hatırlamasa da, unutmalı mıyım ben?

Nasıl olur, cenaze merasiminden mahrum,

Saygısız sürüklenen Hektor'u unuturum?

O kana boyadığı saneme sarılarak,

Ayaklarıma düşen babasını unutmak?

Düşün, Sefiz düşün, bir millet için ebedî

Karanlık teşkil eden merhametsiz geceyi.

Tasavvur et, yanarken bizim saraylarımız,

Onların ışığında güzleri yıldız yıldız,

Ölen kardeşlerimi çiğneyerek yürüyen

Kan içinde savaşı coşturan Pirüs'ü sen.

O, alevde bunalmış, silâh altında ölgün

İnsanın feryadını, galip sesini düşün.

Bu vahşetler içinde Andromak'ı tasvir et.

Pirüs benim gözüme böyle görünür elbet.

Ona taç kazandıran zaferler bunlar bütün;

Ve işte koca diye bana uygun gördüğün.

Yok, cinayetlerine asla olamam ortak,

Alsın bizi, isterse, en son kurban olarak.

Bütün nefret hislerini ona adanmış olsun.

 

SEFİZ

O halde, ölümünü görelim oğlunuzun.

Beklenilen yalnız siz... Titriyorsunuz, Madam.

 

ANDROMAK

Öyle bir hatırayla dokundun ruhuma tam!

Nasıl? Sefiz, demek ki, göreceğim olurken.

Oğlumu, tek neşemi Hektor'un resmini ben.

O çocuk, sevgisinin bende kalan delili!

Heyhat! Hatırlıyorum, cesaretli Aşil'i

Yahut ölümü bir gün aralıyorken ona,

Oğlumu çağırarak almıştı kollarına:

"Aziz eşim, demişti, gözyaşımı silerek.

Bilmem kaderim nasıl bir netice verecek;

Oğlum kalarak sana, aşkımdan bir yadigar.

Ölürsem, beni sende bulabilmeli tekrar.

Mutlu bir evliliğin yadı azizse eğer.

Oğluma ne derece beni sevdirdin, göster."

Bu aziz kan akarken görecekmişim demek,

Ve onunla beraber ecdadı da ölecek.

Vahşi Kral, çeksin mi onu da cinayetim.

O sorumlu olamaz, varsa sana nefretim?

Ölen yakınlarından seni mesul mü etti?

Duymadığı acıdan oldu mu şikayeti?

Fakat böyleyken, oğlum ölürsün, zalimin tam

Üzerinde tuttuğu silahı durduramazsam,

O silâhı çevirip sunmalı mıyım sana?

Hayır ölmeyeceksin; ben dayanamam buna.

Arayalım Pirüs'ü, sevgili Sefiz, hayır,

Sen gör benim yerime.

....

Sonunda Hermiyon evlenmek sözüyle Orest'i kışkırtarak, bir türlü kendine çevirmedi Pirüs'u düğün yapılacak tapmakta öldürtür; onun ölümünü duyunca da Orest'i suçlayarak Pirüs'ün ölüsü yanına gelir ve hançerle kendini, öldürür. Bunu işiten Orest ise çılgına döner.

 

Metin İncelemesi

Biçim Yönünden:

Biçimi: Nazım.

Türü: Trajedi.

Konusu: Yiğit Hektor'un karısı Andromak'ın çıkmazlarla örülü ruhsal durumu ele alınıp anlatılıyor.

Temi: Sevgi, şefkat ve nefret.

Yardımcı Bilgiler:

Andromak, bir trajedidir. Trajedi (tragedya), tiyatro türlerin dendir. Bu eserlerde genellikle mitolojik konular ele alınıp işlenir. Olayların kahramanla­rı, toplumda yaşayan sıradan insanlar değildir. Kah­ramanlar, daima üst tabakadan seçilir. Bunların kral, kraliçe, büyük kahraman ya da yarı tanrı varlık ol­masına özen gösterilir.

Trajediler, "Üç birlik" kuralına göre düzenle­nir. Bunlar :

1. Olayda birlik,

2. Zamanda birlik,

3. Yerde birlik olarak sıralanır.

Bu tip eserlerde, ele tek bir konu (olay) alınır. Olayın yirmi dört saatlik bir zaman dilimi içinde baş­layıp bitmesi zorunludur. Olay, başladığı yerde bit­melidir.

Andromak, edebiyatta yer alan "klasisizmin" il­kelerine uygun bir eserdir. Bu akımın temel ilkeleri şunlardır:

· Akıl, insan için en belirleyici öğedir.

· Sanat eserinin ahlaka uygun olması gerekir.

· Sanat eserinde dil, anlatım ve kurgu kusur­suz olmalıdır.

· Kahramanlar, ideal kişilerden seçilmeli, ide­al kişilikler sergilenmelidir.

· Olaylar, kişilerin yazgılarını belirler.

· Eserde insanın doğası esastır.

· Eski Yunan kültürü temeldir.

İçerik Yönünden:

Araştırmalar:

1. Eserin kahramanı Andromak, çıkmazlarla sarılı ruhsal durum içinde bocalamaktadır. Onun ruhsal dün­yasında kocasına saygısı, oğluna sevgisi, düşmanına nefretle varmak zorunluluğu önem kazanmaktadır. Bu duygu ve düşünceleri arasında üstün geleni oğluna olan sevgisidir. Olaya göre Kral Pirüs, Andromak'a evlilik önerisinde bulunur, önerisinin kabul edilme­mesi durumunda oğlunu öldüreceğini söyler. Andro­mak ise Kral Pirüs'ün isteğini yerine getirmeyi, ko­cası Hektor'a ve küçük oğluna saygısızlık olarak ni­telendirir. Olayın sonunda, Andromak'ın oğluna duy­duğu sevgi üstün gelir; kralın evlenme önerisi çaresiz kabul edilir.

2. Andromak'ın kocası Hektor'a bağlı olduğunu şu mısralardan anlıyoruz:

Nasıl olur, cenaze merasiminden mahrum,

Saygısız sürüklenen Hektor'u unuturum ben?

O kana boyadığı saneme sarılarak,

Ayaklarıma düşen babasını unutmak?

3.Andromak, Kral Pirüs'ün evlenme önerisini ka­bul etmiyor. Sırdaşı Sefiz, Andromak'ı kararından döndürmek istiyor. Ona mantıklı çözümler öneriyor. Evlilik önerisini kabul ettiği takdirde Yunanistan'ın egemenliğine ortak olacağını, oğlunu ölümden kurta­racağını söylüyor. Bu nedenle Andromak'a uysal ol­masını öğütlüyor. Kocası Hektor'un anısına olan aşı­rı bağlılığının kendisini katil yapabileceğini söylüyor.

4. Okuduğumuz örnek parçada Kral Pirüs, isteğini yerine getirmek için Andromak'ın önüne karşı konul­maz seçenekler koyuyor. Bu seçenekler, "ölüm-saltanat", "oğlunun ölmesi-yaşaması" olarak görülüyor. Andromak, bu seçenekler karşısında çaresiz kalıyor. Oğlunu ölümden kurtarmak, onun yaşamını sağlamak için Pirüs'ün isteğini kabul ediyor.

5. Andromak, bir trajedidir. "Üç birlik" kuralına uygundur. Olayın geçtiği değişmez yer kralın sarayı­dır. Eserin olayını, Andromak'ın çıkmazlarla dolu ruh­sal dünyası oluşturmakta, gelişmeler bu soruna bağ­lanmaktadır. Olayın başlaması, gelişmesi ve sona er­mesi yirmi dört saatlik zaman diliminde olmaktadır. Böylece eserde yerde, olayda, zamanda birlik görül­mektedir.

Bunun dışında eserde görülen diğer klasik ku­rallar şunlardır: Eserin kahramanları seçkinlerdir. Anlatım kitabidir, doğal halk diline yer verilmiştir. Konu, eski Yunan mitolojisiyle ilgilidir. Eserde insa­nın doğası temel alınmış, kahramanları yazgılarından kurtulamamışlardır.

SON EKLENENLER

Üye Girişi