Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BABA PAŞA DESTANI - KÜŞÂDÎ (18.yy.)

İsmimi bilmez var ise âlemde
Aslım Bozok’ludur ismim Pehlivan
Pederim tarafı Battal Gâzi’dir
Vâlidem tarafı Ahmed-i Tarhan

Al(i) Paşa kap(ı)sında sürdüm devrânı
Tersenkli kap(ı)sında açtım meydanı
Kendime bendettim Deli Orman’ı
Varup da Kuzgun’da tutmuştum mekânı

Darb-ı âlî ile açtım bu dağı
Yiğit için yaptırmıştım konağı
Haramdır tilkiye arslan yatağı
Haram olsun ana gelirse arslan

Bir mahzunluğum oldu etmem inkâr
Çıkmazdım Kuzgun’dan gelseydi küffâr
Pek belimi büktü ol Gâzi Hünkâr
Bakalım ne suret gösterir devrân

Köt(ü)ye meyletmedim, işim merd ile
Kötüler aradan çıksın derd ile
On yıl yürüttüm koyunu kurd ile
Tecelli eyledi ol ganî yezdân

Hatt-ı şerif okunur dinleyen yoktur
Fetvâları dinlemeyen çoktur
Âleme bir felâket olacaktır
Yazmadan usandı ol Şâh-ı devrân

Sinne boğazından açmıştım meydan
Çıraklarım vardı etmiştim âyân
Pâdişâh uğruna beslerdim her ân
Sâyesinde rahat etmişti sıbyân

Dayılarım vardı, arslan yürekli
Belleri kılıçlı, gümüş tüfekli
Yanları çıraklı, önü yedekli
Nice bir beyzâde, hep ehl-i irfân

Aldım askerimi, sökün eyledim
Ol kahbe Moskof'a oyun eyledim
Olduğum Kuzgun’u merin eyledim
Bir fitnelik düştü Ulah’a, yaman

Geldi kâfir Silistre’yi sardı
Ordû-yı hümâyûn imdâda vardı
Yeniçeri, yaya dayandı, durdu
İmdad senden bize ey gâni Yezdân

Nasıl vasfedeyim, uzun hikâyet
Ben görmedim dostlarımdan riâyet
Düşmandan kurtardığımdı şikâyet
Destûrlar yakıptır bu fâni cihân

Usandım âleme ben yaza yaza
Bir gazab var idi görünür göze
Her kaçan ki Moskof geçti bu yüze
Ol vakit dediler bana el’amân

Almış idim şu Moskof un huyunu
Niyet etmiş geçmeğe Turla suyunu
Metanet eyledim Tuna boyunu
Varınca İsmail’e geldi düşman

İsmail’de çengim bilir âlemler
Kâfir, ülkesinde çekti elemler
Âcizdir yazmağa bunca kalemler
Söylesin çengimi edenler seyrân

İsmâil çölünde kanlar ağladı
Kâfir ülkesinde canlar ağladı
Hiylesinden kâfir sulha bağladı
Tek elinde kalsın Eflak’la Buğdan

Dörtbin kişiyle Pazarcık’ta n’idem
Din-i İslâm uğruna gayret güdem
Devlet eli ile esir mi gidem
İnâyet şendedir ey ulu Sübhân

Küşâdî çağırır ey Kara Baba
Din yoluna şu şan olur mu hebâ
İnşallah kurtarır ol cömerd Hudâ
Destigîrin olsun ol Şâh-ı Sultân

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

SON EKLENENLER

Üye Girişi