Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

BİBLİYOGRAFYA

 • Türker Acaroğlu—Fıtrat Ozan (Haz.), Türk Halkbilgisi ve Halk Edebiyatı Üzerine Seçme Yayınlar Kaynakçası. Ankara 1972, 152 s.
 • Türker Acaroğlu—Fıtrat Ozan (Haz.), Türk Halk Ozanları ve Destanları Kaynakçası. Folklora Doğru, 5 (47-48-49), Özel Sayı, 1978.
 • A. Kemal Akça, Sille’nin Halk Şairleri. Konya 1940, 198 s.
 • Naim Alkan, Türk Halk Edebiyatı. Ankara 1973, XVI-H296 s.
 • Alî Berat Alptekin (Haz.), Erzurumlu Emrah Bibliyografyası. Ankara 1986, 88 s.
 • Alî Berat Alptekin (Haz.), Çıldırlı Âşık Şenlik Bibliyografyası. Ankara 1989, 87 s.
 • Edİth Ambros, Candid Penstrokes/The Lyrices of Me’âlî, An Ottaman Poet of the 16th Century. Berlin 1982.
 • M. Sunullah Arisoy, Türk Halk Şiiri Antolojisi. Ankara 1985, XII+403 s.
 • Ensar Aslan, Doğu Anadolu Saz Şairleri/İkinci Kitap. Erzurum 1978, (9)+284 s.
 • İbrahİm Aslanoğlu, Divriği Şairleri. İstanbul 1961, 95+1 s.
 • İbrahİm Aslanoğlu, Sivas Halk Şairleri Bayramı. Sivas 1965, 64 s.
 • İbrahİm Aslanoğlu, Âşık Veysel. (2. b., 1. b. 1964) Sivas 1967, 58 s.
 • İbrahim Aslanoğlu, Halk Pmanndan Damlalar: Tâlibî. Sivas Folkloru, 2 (16), Mayıs 1974, 20-23.
 • İbrahİm Aslanoğlu Halk Pmanndan Damlalar: Ali İzzet Özkan. Sivas Folkloru, 2 (21), Ekim 1974, 20-22.
 • İbrahİm Aslanoğlu, Halk Pmanndan Damlalar: Serdar! Sivas Folkloru, 3 (29), Haziran 1975, 20-23.
 • İbrahİm Aslanoğlu, Halk Pmanndan Damlalar: Kusûrî. Sivas Folkloru, 6, (71), Aralık 1978, 20-22
 • Âşık Ali İzzet Ağlıyor/Şiirler. İstanbul 1965, 42 s.
 • Âşık Ferrahî/Şiir ve Türkülerinden Bir Demet. Ceyhan 1989, 57 s.
 • İsmaİl Âşikoğlu (Haz.), Âşık Şenlik. İzmir 1964, 67+1 s.
 • Vehbî Cem Aşkun, Merzifon Şairleri. Merzifon 1937, 96 s.
 • Vehbİ Cem Aşkun, Büyük Halk ve Saz Şairi Emrah. Sivas 1942, 115 s.
 • Vehbî Cem Aşkun, Büyük Halk ve Saz Şairi Ruhsatı. Sivas 1944, 166 s.
 • Vehbî Cem Aşkun, Sivas Şairleri. Sivas 1948, 408 s.
 • Vehbİ Cem Aşkun, Agâh! Türk Dili, 5 (53), Şubat 1956, 300-305.
 • Vehbî Cem Aşkun, Kusûrî. Türk Dili, 5 (49), Temmuz 1956, 673-680.
 • Vehbî Cem Aşkun, İki Emrah, Çağrı. 21 (234), Temmuz 1977, 7-11.
 • Halil Atilgan, Âşık Ferrahî/Hayatı-Şiirleri-Eserleri. Adana (1986 ?), 154. s.
 • [Nihal] Atsiz, XV. Asra Ait Bir Türkü, Halk Bilgisi Haberleri. 7 (84), 1. Teşrin 1938, 288.
 • Şaban Ayata (Der.), XIX. Yüzyılda Yaşamış Molulu Şair Mustafa Revâî’nin Hayatı ve Şiirleri. Kayseri 1969, 96+7 s.
 • Alî Baran, Ürgüplü Saz Şairi Mahfî(l 791-1853). İstanbul 1936, 43 s.
 • Z. Mahîr Baranselî, Recep Hıfzî. Kars 1865.
 • İlhan Başgöz, İzahlı Türk Halk Edebiyatı Antolojisi. (2. b. 1968). İstanbul 1956, 240 s.
 • İlhan Başgöz, Âşık Ali İzzet Özkan Yaşamı-Sanatı-Şiirleri. Ankara 1979, XV-251 s.
 • Kemal Bayrak, Âşık Zülâlî Hayatı-Şiirleri. Erzurum 1973 (Tez).
 • Mehmet Halît Bayri, Saz Şairleri Hakkında Küçük Notlar. İstanbul 1937, 154 s.
 • Mehmet Halît Bayri (Haz.), Halk Şiiri XIX. Yüzyıl. İstanbul 1956, 94 s.
 • Mehmet Halît Bayri, Halk Şiiri XX. Yüzyıl. İstanbul 1957, 80 s.
 • Mehmet Halît Bayri, Âşık Gevheri Hayatı ve Eserleri. İstanbul 1958, 208 s.
 • Akay Beşmart (Haz.), Âşık Şenlik. Ankara 1954, 40 s.
 • M. Kaya Bîlgegîl, XVIII inci Asır Saz Şairlerinden Kusûrî. İstanbul 1942, 119 s.
 • Adnan Bînyazar, Âşık Veysel (İnceleme). İstanbul 1973, 171 s.
 • Pertev N. Boratav, Halk Edebiyatı Dersleri I. Ankara 1942, 159 s.
 • Pertev Naîlî Boratav - Halîl Vedat Firatli, İzahlı Halk Şiiri Antolojisi. Ankara 1943, VII+293 s.
 • Bugünkü Anadolu Halk Şairi Ali İzzet. İstaı bul 1942, 24 s.
 • Cevdet Canbulat, Dörtdivanlı Hilmi!Hayatı ve Şiirleri. İstanbul 1963, 69 s.
 • Müjgân Cunbur (Der.) Başakların SesilTürk Halk Şairleri, Eserleri ve Hayatları. Ankara 1968, 448 s.
 • Saîme Çelîkel (Der.), Âşık Dertli Divanı. İstanbul 1943, 40 s.
 • Muhtar Yahya Dağli, Tokatlı Gedâyî/Hayatı ve Eserleri. İstanbul 1945, 148 s.
 • M. Zekî Dalboy, Sille Halk Şairleri. Konya 1935, 47 s.
 • Hîkmet Dîzdaroğlu, Yusufelili Ali Huzuri Coşkun! Hay atı-Şahsiyeti-Şiirleri. Ankara 1949, 210 s.
 • Hîkmet Dîzdaroğlu, Halk Şiirinde Türler. Ankara 1969, 148 s.
 • Hîkmet Dîzdaroğlu, Türk Saz Şiirinin Sorunları, Köz, 1 (3), Şubat 1980 2-18.
 • Hîkmet Dîzdaroğlu, İki Adaş Sazşairi/Ercisli Emrah-Erzurumlu Emrah, Türk Folkloru, 1 (11), Haziran 1980, 3-5; 1 (12), Temmuz 1980, 3-5.
 • Hîkmet Dîzdaroğlu, Türk Saz Şiirinde İlk Örnekleri. II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirilen II. Cilt!Halk Edebiyatı. Ankara 1982.
 • Şükrü Elçîn, Saz Şairlerimizden Köroğlu Hakkında. Türk Kültürü 10 (115), Mayıs 1972, 430-434.
 • Şükrü Elçîn, Saz Şairi Armutlu’nun Bir Şiiri. Türk Folklor Araştırmaları, 14 (288), Temmuz 1972, 6688.
 • Şükrü Elçîn, Şahinoğlu ve Bilinmeyen Şiirleri. Türk Kültürü, 10 (120), Ekim 1972,    1252-1259.
 • Şükrü Elçîn, Kul Piri ve Şehzade Bayezid Ağıtı. Türk Kültürü, 13 (146), Aralık 1974, 87-80.
 • Şükrü Elçîn, Viyana Mecmuası ve 15-16 ncı Asırlarda Yaşamış Halk Şairleri. Türk Kültürü, 13 (150-151-152), Nisan-Mayıs-Haziran 1975, 194-214. Şükrü Elçîn, Şâirnâmeler ve Sun’î’nin Şairnâmesi. Türk Folklor Araştırmaları Yıllığı 1974. Ankara 1975, 65-68.
 • Şükrü Elçîn, Halk Şairi Deyimi Üzerine. Çağrı, 20 (226), Kasım 1976, 5-6. Şükrü Elçîn, Halk Edebiyatı Araştırmalarında Kaynaklar Meselesi ve 16 ncı Asır Ozanı Karacaoğlan. Atsız Armağanı. İstanbul 1976, 91+25.
 • Şükrü Elçîn, Öksüz Âşık’ın Bir Şiiri. Türk Kültürü, 15 (171), 1977, 153.
 • Şükrü Elçîn, “Kul” Deyimi ve “Kul” Mahlaslı Halk Şairleri. Türk Kültürü, 22 (259), Kasım 1984, 706-712.
 • İslâm Erdener (Der.) Âşık Şenlik Divanı. Kars 1960, 84 s.
 • Hasan Eren, XVII. Yüzyıl Saz Şairlerinden Kuroğlu. Türk Dili, 1 (18), Mayıs 1952, 458-459.
 • Hasan Eren, Türk Saz Şairleri Hakkında Araştırmalar. 1. Kitap, Ankara 1952, VI+107 s.
 • Hasan Eren, Gevherî’nin Yeni Bir Koşması. Türk Dili, 32 (263), Temmuz 1973,    217-270.
 • Hasan Eren, Bilinmeyen Bir Saz Şairi : “Yazıcı”. Türk Dili, 38 (264), Eylül 1973, 357-360.
 • Hasan Eren, Karacaoğlan’ın Bir Koşması Üzerine. Türk Dili, 31 (283), Nisan 1975, 262-268.
 • Hasan Eren Kul Mustafa’nın Bir Koşması Üzerine. Türk Dili, 22 (288), Eylül 1975,481-485.
 • SADETTİN Nüzhet [Ergun], Karacaoğlan. Konya 1927, 141 s. (2. b. 1933, 21 b. 1974).
 • Sadettîn Nüzhet [Ergun], Halk Şairleri. 1. Kitap İstanbul 1927, 85 s. 2. Kitap Konya 1927, 151 s.
 • Sadettîn Nüzhet [Ergun], Âşık. İstanbul 1933, 51 s.
 • Sadettîn Nüzhet [Ergun], Beşiktaşlı Gedâî. İstanbul 1933, 106 s.
 • Sadettîn Nüzhet [Ergun], Hengâmî. İstanbul 1933, 83 s.
 • Sadettîn Nüzhet [Ergun], Kâtibi İstanbul 1933, 86 s.
 • Sadettîn Nüzhet [Ergun], Kuloğlu. İstanbul 1933, 66 s.
 • Sadettîn Nüzhet [Ergun], Silleli Sururî. İstanbul 1933, 61 s.
 • Sadettîn Nüzhet Ergun, Âşık Ömer Hayatı ve Şiirleri. İstanbul 1936, 525. s. Sadettîn Nüzhet Ergun, Halk Edebiyatı Antolojisi, İstanbul 1938, 316 s.
 • Sadrettîn Nüzhet [Ergun] - Mehmet Ferİd [Uğur], Konya Vilâyeti Ha-kıyyat ve Harsiyyatı. Konya 1926, 347+4 s.
 • Muzaffer Ergün, Toklumenli Âşık Sait. Kırşehir 1938, 113 s.
 • Erzurumlu Şair Hicrânî ve Eserleri. Kayseri 1943, 66 s.
 • Selçuk Es, Karacaoğlan Nereli? Çağrı 18 (189), Ekim 1973, 16-19.
 • Zİyaeddİn Fahrî [Findikoğlu], Erzurum Şairleri. İstanbul 1927, 131 s.
 • Zİyaeddİn Fahrî [Findikoğlu], Bayburtlu Zihni. İstanbul 1928, (2. b. 1950).
 • Zİyaeddİn Fahrİ Findikoğlu, Bir Esirin Notlan Arasında. Halk Bilgisi Haberleri, 1 (9), 1 Temmuz 1939, 137-138. (“Ahmed Halil” takma adıyla-dır)
 • Mehmet Gökalp, Artvin Saz Şairleri. İstanbul (1988 ?), 231 s.
 • İsmet Gözpinar (Haz.), En Güzel Örnekleriyle Halk Şiiri Çeşitleri. Ankara 1966, 112 s.
 • Faruk Riza Güloğlu, Seyranî. İstanbul 1941, 62 s.
 • Faruk Riza Güloğlu, Karacaoğlan. İstanbul 1942, 62 s.
 • Eflâtun Cem Güney, Halk Şiiri Antolojisi (2. bs.) 1950, İstanbul 1947, 167 s.
 • Eflâtun Cem Güney, - Çetİn Eflâtun Güney (Haz.), Âşık Ruhsatı Hayatı ve şiirleri. İstanbul 1953, 240 s.
 • Eflâtun Cem Güney - Çetİn Eflâtun Güney (Haz.), Âşık Meslekî Hayatı ve Şiirleri. İstanbul 1953, 96 s.
 • Efâtun Cem Güney - Çetİn Eflâtun Güney (Haz.), Âşık Kâmili Hayatı ve Şiirleri. İstanbul 1954, 64 s.
 • Eflâtun Cem Güney - Çetİn Eflâtun Güney (Haz.), Erzurumlu Emrah Hayatı ve Şiirleri. İstanbul 1958, 143. s.
 • Eflâtun Cem Güney, Folklor ve Halk Edebiyatı. İstanbul 1971, VII+309 s.
 • Kemal Gürpinar, Deliktaşlı Münhaci Hayatı ve Eserleri. Sivas 1939, 68 s.
 • Feyzi Halici, Âşık Şem’î ve Bilinmeyen Şiirleri. Çağn, 20 (227), Aralık 1976, 10-14.
 • Feyzi Halici, Rüstem Alyansoğlu İçin. Çağrı 26 (293), Haziran 1982, 17-18.
 • Feyzi Halici, Âşık İlhami Demir’in Ardından. Türk Edebiyatı, 164, Haziran 1987, 12-13.
 • Mehdi Halici - Mesut Doğu, Türk Halk Şiirinin Altın Kitabı. Konya 1970, 78 s.
 • Salİm Haslak (Haz.), Halk Ozanı Bayburtlu Celâli. Ankara 1963, VI+151 s.
 • Mevlüt Işik, Âşık Müdamî. Ankara (1979 ?), 80 s.
 • İshak Refet [Işitman], Karacaoğlan. Ankara 1933, 96 s.
 • Habib Karaaslan, Yurt destanı. (2. b., t- b. 1989), Ankara 1970, 80 s.
 • Mehmet Kardeş, Meşhur S az Şairi Âşık Sümmanî/Hayatı ve Şiirleri. İstanbul 1963, XV+136 s.
 • Mehmet Kardeş, (Haz.), Sümmani Bibliyografyası. Ankara 1982, 32 s.
 • Hasan Kartari, Doğu Anadolu’da Âşık Edebiyatının Esasları. Ankara 1977, 111 s.
 • Süleyman Kazmaz, Çıldırlı Âşık îlyas Anlatıyor. Ankara 1946, 40 s.
 • İbrahİm Aczi Kendİ, KonyalıÂşık Şem’i Konuşuyor. Konya 1951, 194 s.
 • Özgen Keskİn, Türk Saz Şairliği ve Ardanuçlu Efkârî. Bursa 1984, 153 s.
 • Zİya Kiliçözlü, Hatay Halk Şiirleri. İstanbul 1948, 58 s.
 • M. Fahrettİn Çelİk [Kirzioğlu], Tanıyabildiğimiz Karslı Eski Bir Âşıkımız: Altı Yıl Önce Yaşamış Olan Baykan. Doğuş, 6 (47), Sonteşrin 1937.
 • M. Fahrettİn Kirzioğlu, Köroğlu’nun Çağı ve Silahlar Destanı. Türk Dili, 13 (151), Nisan 1964, 408-410.
 • Mehmet F. Karsakli [Kirzioğlu], XX. Yüzyılın En Coşkun Halk Şairlerimizden: Kağızmanlı Hıfzı (1893-1918). Türk Dili 13 (155), Ağustos 1964, 815-817.
 • Budak Kirzioğlu, Âşık Müdâmî’nin Şairliği. Erzurum 1970 (tez).
 • Vasfİ Mahİr Kocatürk, Şiir Defteri. Ankara 1954, 248 s.
 • Vasfİ Mahİr Kocatürk (Haz.), Saz Şiiri Antolojisi. Ankara 1963, 544 s.
 • Hamİt Z. Koşay, Susmuş Saz. Ankara 1949, 52 s.
 • M. Sabrİ Koz, XVII. y.y. Şairlerinden Yazıcı Üstüne. Sivas Folkloru. 6 (70), Kasım 1978, 15-17.
 • Erdoğan Kökten (Der.), Zülali’den Parçalar. Akşehir 1953. 79 s.
 • Mehmed Fuad [Köprülü], XIX Asır Saz Şairlerinden Erzurumlu Emrah. İstanbul 1929, 38 s.
 • Mehmed Fuad [Köprülü], XVII. Asır Saz Şairlerinden Gevheri. İstanbul 1929, 99 s.
 • Mehmed Fuad [Köprülü], XVI. Asır Sonuna Kadar Türk Saz Şairleri. İstanbul 1930, 69 s.
 • Mehmed Fuad [Köprülü], XVII. Asır Saz Şairlerinden Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman Hikayesi. İsanbul 1930, 73 s.
 • Mehmed Fuad [Köprülü], Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi. İstanbul 1935.
 • Mehmed Fuad Köprülü, XVI. Asır Saz Şairleri. İstanbul 1940, 64 s.
 • Mehmed Fuad Köprülü, XVIII. Asır Saz Şairleri. İstanbul 1940, s. 67-128.
 • Mehmed Fuad Köprülü, Gevheri. İstanbul 1939, s. 131-192.
 • Mehmed Fuad Köprülü, Âşık Ömer. İstanbul 1940, s. 195-256.
 • Mehmed Fuad Köprülü, Karacaoğlan. İstanbul 1940, s. 259-320.
 • Mehmed Fuad Köprülü, XVII. Asır Saz Şairleri. İstanbul 1940, s. VIII+323-446.
 • Mehmed Fuad Köprülü, XIX. Asır Saz Şairleri. İsanbul 1940, s. 451-576.
 • Mehmed Fuad Köprülü, Erzurumlu Emrah. İstanbul 1940, s. 579-640.
 • Mehmed Fuad Köprülü, Âşık Dertli. İstanbul 1940, s. 643-704.
 • Mehmed Fuad Köprülü, XX. Asır Saz Şairleri. İstanbul 1940, s. 707-768.
 • Köz. Erzurum I. Geleneksel Âşıklar Şenliği Özel Sayısı 1 (1), Ağustos 1979.
 • Köz. II. Geleneksel Âşıklar Şenliği Özel Sayısı. 1 (4), Mayıs 1980.
 • Köz. Narman III. Sümmanî Şenlikleri Özel Sayısı. 1 (2), Kasım 1979.
 • Tahİr Kutsİ Makal, Sahte Ozanlar/Âşık İhsanî ve Ali İzzet’in İç Yüzü. İstanbul 1969, 63. s.
 • Tahír Kutsi Makal, Türk Halk Şiiri. İstanbul 1975, 191 s.
 • Tahîr Kutsi Makal, Âşıklar Şöleni. İstanbul 1977, 165 s.
 • Berna Moran, Batı Dillerine Çevrilen İlk Türk Şiiri. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 16, 1 Ekim 1988, 35-40.
 • Rauf Mutluay, Türk Halk Şiiri Antolojisi (Düz.). İstanbul 1972, 258 s.
 • İrfan Ünver Nasrattinoğlu, Posoflu Âşık Zülâlî. Ankara 1987, 227 s.
 • İrfan Ünver Nasrattinoğlu, Âşıklık Geleneğinin Bütün Gereklerini Yerine Getirebilen Fırat Havzalı Âşık Davut Sulan. Fırat Havzası II. Folklor ve Etnografya Sempozyumu/5-7Kasım 1987Elâzığ. Ankara 1989, 207-223. Yaşar Nabİ Nayir (Haz.), Başlangıcından Bugüne Türk Şiiri. İstanbul 1968, 407 s.
 • Ümit Yaşar Oğuzcan (Der.), Âşık Veysel/Hayatı-Şiirleri Hakkında Yazılanlar. İstanbul 1972, X+150 s.
 • Hâşİm Nezİhî Okay, Âşık Sümmânî. İstanbul 1934, 32 s.
 • Hâşim Nezİhî Okay, Saz Şairi Âşık Sümmânî Hayatı ve Şiirleri. (2. b. 1958) İstanbul 1948, 104 s.
 • Hâşim Nezİhî Okay, Seyranı. İstanbul 1953, 286 s.
 • Hâşİm Nezİhî Okay (Haz.), Bolulu Dertli Divanı Hayatı ve Şiirleri. İstanbul 1954,    112 s.
 • Hâşim Nezİhî Okay (Haz.), Dadaloğlu Hayatı ve Deyişleri. Ankara 1959, 64 s.
 • Hâşim Nezİhî Okay, Köroğlu ve Dadaloğlu. İstanbul 1970, 159 s.
 • Ahmet Talât [Onay] Halk Şiirlerinin Şekil ve Nevî. İstanbul 1928, 166 s.
 • Ahmet Talât [Onay], Âşık Dertli/Hayatı-Divanı. Bolu 1928.
 • Ahmet Talât [Onay], Çankırı Şairleri 2. cilt, Çankın 1931, 378+392 s.
 • Ahmet Talât [Onay], Âşık Tokatlı Nuri. Çankın 1933, 318 s.
 • M. zekİ Oral, Niğdeli Şair ve Âşıklardan Ortaköylü Âşık Tahirî. Ankara1955,    105-2 s.
 • Cenap Ozankaya (Haz.), Kırk Halk Şairi/Hayatları ve Eserleri. İstanbul 1960, 195 s.
 • M. Oğuz Öcal, İlhamî Demir (1932-1987). Türk Folkloru Araştırmaları. Ankara 1981 (1), 1988, 129-131.
 • Ethem Önür, Âşık Ali İzzet Özkan Kıbrıs Adasında Neler Görmüş. Ankara 1953, 63+1 s.
 • M. Adil Özder, Doğu İllerimizde Âşık Karşılaşmaları/1. Kitap, Bursa 1965, 84 s.
 • Kutlu Özen, Halk Şairi Tâlibî Coşkun. Sivas Folkloru. 1, 4 (43), Ağustos 1976, 11-14; II, 4 (44), Eylül 1976, 22-24; III, 4 (45), Ekim 1976, 24-27; IV, 4 (46), Kasım 1976, 17-19; V, 4 (47), Aralık 1976, 21-23.
 • Âşik Alî İzzet Özkan, Sürmeli. İstanbul 1966, 32 s.
 • Âşik Ali İzzet Özkan, Kırkambar. İstanbul 1974, 62 s.
 • H. Cahit Öztelli, Zileli Şairler. Samsun 1944, 14 s.
 • Cahİt Öztelli (Haz.), Karacaoğlan Hayatı-Sanatı-Şiirleri. İstanbul 1952, 119 s.
 • Cahit Öztelli (Haz.), Dertli-Seyranî Hayatı-Sanatı-Şiirleri. İstanbul 1953, 108-3 s.
 • Cahit Öztelli (Haz.), Köroğlu ve Dadaloğlu Hayatı-Sanatı-Şiirleri, İstanbul 1954, 119 s.
 • Cahit Öztelli, (Haz.), Halk Şiiri XIV.-XVII. Yüzyıllar. İstanbul 1955, 128 s.
 • Cahit Öztelli (Haz.), Halk Şiiri XVIII. Yüzyıl. İstanbul 1955, 110 s.
 • Cahİt Öztelli, Kul Oğlu. Türk Dili, 6 (61), Ekim 1956, 34-37.
 • H. Cahit Öztelli, Gevherî’nin Hayatı İle İlgili İki Koşması. Türk Folklor Araştırmaları, 10 (199), Şubat 1966, 3992-3993.
 • H. Cahit Öztelli, Ressam Levnî Üzerine Yeni Bilgiler. Türk Dili, 15 (176), Mayıs 1966, 509-512.
 • Cahit Öztelli, Günümüz Halk Ozanlarından Birisi Ali İzzet. Türk Dili, 16 (190), Temmuz 1967, 820-823.
 • H. Cahit Öztelli, Yeni Bilgilerle Köroğlu. Türk Dili, 19 (209), Şubat 1969, 675-680.
 • H. Cahit Öztelli, 17. Yüzyıl Âşıklanndan Şahinoğlu. Türk Folklor Araştırmaları, 12 (238), Mayıs 1969, 5277-5279.
 • H. Cahit Öztelli, Ali Ufkî, Karacaoğlan ve İstanbul. Türk Folklor Araştırmaları, 12 (239), Haziran 1969, 5308-5310.
 • H. Cahİt Öztelli, 16. Yüzyılda Karacaoğlan, Türk Folklor Araştırmaları, 12 (242), Eylül 1969, 5387-5388.
 • Cahit Öztelli, (Haz.), Karacaoğlan/Bütün Şiirleri. İstanbul 1970, 374 s.
 • H. Cahit Öztelli, Ressam-Şair Levni Türk Folklor Araştırmaları, 13 (263), Haziran 1971, 5995-5999.
 • Cahit Öztelli, On Dokuzuncu Yüzyıl Ozanı Deli Boran. Türk Dili, 30 (278), Kasım 1974, 908-910.
 • H. Cahit Öztelli, Erzurumlu Emrah’a Mal Edilen Şiirler. Folklor Araştırmaları Kurumu Yıllığı. Ankara 1975, 44-76.
 • H. Cahit Öztelli, Uyan Padişahım. İstanbul 1976.
 • H. Cahit Öztelli, Ercişli Emrah Üzerine Çalışmalar. Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı 1976. Ankara 1977 161-190.
 • Kadri Özyalçin, Deliktaşh RuhsatîHayatı ve Eserleri. Sivas 1936, XV+229.
 • Kadrİ Özyalçin - Kemal Gürpinar, Şarkışlalı Serdarî. Sivas 1938, 89 s.
 • Süleyman Tevfİk Özzorluoğlu, Âşık Ömer Divanı, İstanbul 1932, 90 s.
 • Alî Püsküloğlu, Türk Halk Şiiri Antolojisi, Ankara 1975, 572 s.
 • Lyubinka Rajkovİç, Saz Şairi Yazıcı’mn Bilinmeyen İki Şiiri. Sivas Folkloru, 29 (269), Şubat, 429-430.
 • Saim Sakaoğlu, Ölümünün Üçüncü Yılında Âşık Hicrânî. Türk Folklor Araştırmaları, 15 (291), Temmuz 1969, 5344-5345.
 • Saîm Sakaoğlu, Ferrahî’yi de Kaybettik. Türk Folklor Araştırmaları, 12 (240), Temmuz 1969, 5344-5345.
 • Saîm Sakaoğlu, Karacaoğlan’da Halk Kültürü. Türk Kültürü, 16 (187), Mayıs 1978, 415-423.
 • Saîm Sakaoğlu, Köroğlu’nun Şiirlerinde Benzetmeler. Köroğlu Semineri Bildirileri. Ankara 1983, 71-81.
 • Saİm Sakaoğlu, Âşık Edebiyatında Mısra Değişiklikleri ve Seyrânî’nin Şiirlerinden Örnekler. Türk Dili, 49 (397), Ocak 1985, 44-59.
 • Saîm Sakaoğlu, Konyalı Âşık Mehmet Yakıcı I. Halk Kültürü, 2, 1985, 65-81.
 • Saîm Sakaoğlu, Karacaoğlan’ın Türkçesi. Türk Dili, 50 (405), Eylül 1985, 94-110.
 • Saîm Sakaoğlu, Karacaoğlan’da Sanat Endişesi. Türk Kültürü, 24 (279), Temmuz 1986, 448-452.
 • Saİm Sakaoğlu, Konyalı Mehmet Yakıcı ve 1928 Yılı Kıtlık Destanı. Erciyes, 9 (106), Ekim 1986, 8-9.
 • Saîm Sakaoğlu, Dadaloğlu. Ankara 1986, 159 s.
 • Saİm Sakaoğlu, Ozan, Âşık, Saz Şairi ve Halk Şairi Kavramlan Üzerine. III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri I Genel Konular, Ankara 1986, 247-251.
 • Saİm Sakaoğlu, Türk Saz Şiiri Tarihini Yazmak Neden Zordur. Türk Dünyası Tarih Dergisi, 1 (2), 15 Şubat 1987, 42-44.
 • Saİm Sakaoğlu, Can Sağ İken Yurt Vermeyen Âşık : Çıldırlı Şenlik. Türk Yurdu, 8 (5), Haziran 1987, 24-26.
 • Saİm Sakaoğlu, Başlangıcından Günümüze Kadar Büyük Türk Klasikleri. 4. Cilt, İstanbul 1986, 369-405, 6. cilt, İstanbul 1987, 77-117, 7. cilt, İstanbul 1987, 321-272, 9. cilt, İstanbul 1988, 215-265. (İlgili sayfalarda 16, 17, 18 ve 19. Yüzyıl Saz Şiiri anlatılmıştır).
 • Saim Sakaoğlu, Ercişli Emrah. Ankara 1987, VI+175 s.
 • Saim Sakaoğlu, Karacaoğlan’ın Edebiyatımızdaki Yeri. Mehmet Kaplan İçin. Ankara 1988, 2Ol-210.
 • Saim Sakaoğlu, Bayburtlu Zihnî Halk Şairi midir? Türk Kültürü Araştırmaları 26 (1), Ankara 1988, 141-145.
 • Saim Sakaoğlu, Bayburtlu Zihni. İstanbul 1988, IX+187 s.
 • Saim Sakaoğlu - Ali Berat Alptekİn, Dadaloğlu Bibliyoğrafyası. Ankara 1988, 77 s.
 • Yurdanur Sakaoğlu, İslamiyet’in Kabulünden Sonraki İlk Halk Şiirleri. Halk Kültürü, 2, 1984, 93-105.
 • Sabri Özcan San, Âşık Hicrânî. Ankara 1987., 8+278 s.
 • Alİ Saraçoğlu, Kısa Notlarla Ercişli Emrah. Türk Dili, 4 (43), Nisan 1955, 418-428.
 • Abdullah Satoğlu, Başlangıçtan Bugüne Kadar Kayseri Şairleri. Kayseri 1962, 143 s.
 • Ahmet Adnan Saygun, Karacaoğlan. Ankara 1952, XLIII+50 s.
 • Seçme Halk Şiirleri. Ankara 1928, 31 s.
 • Nejat Sefercİoğlu (Haz.), Karacaoğlan Bibliyografyası. Ankara 1981, 64 s.
 • Nejat Sefercİoğlu - Aydin Kuran, Âşık Veysel Bibliyografyası/Ölümünün 10. Yıldönümü Dolayısıyle. Ankara 1983, 52 s.
 • Refik Ahmet Sevengİl, Yüzyıllar Boyunca Halk Şairleri. İstanbul 1965, 427 s.
 • Refik Ahmet Sevengİl, Çağımızın Halk Şairleri. İstanbul 1967, 349 s.
 • Sivas Folkloru. Âşık Veysel Özel Sayısı. 1 (4), Mayıs 1973.
 • Sivas Folkloru. Talibi Coşkun Özel Sayısı. 4 (43), Ağustos 1976.
 • Mehmet Solmaz (Haz.), Gaziantep Şiirleri Antolojisi. 1. Cilt. Gaziantep 1964, 100 s.
 • Salih Şahİn, Ozanlık Gelenekleri ve Doğulu Saz Şairleri. Ankara (1984 ?), 394 s.
 • Âşik Veysel Şatiroğlu, Sazımdan Sesler. Ankara 1949, 32 s.
 • Âşik Veysel Şatiroğlu, Dostlar Beni Hatırlasın (Düz. Ümit Yaşar Oğuzcan). Ankara 1970, 302 s. (1972, 1973. vd.)
 • Nail Tan - Hayrettİn İvgİn, Âşık Tahirî Bibliyografyası. Ankara 1983, 32 s.
 • Fevziye Abdullah Tansel, XVII. Asır Sazşairlerinden Üsküdar! Ülkü, 8 (44), Ekim 1936, 119-24.
 • Fevziye Abdullah Tansel, XVII. Asır Sazşâirlerinden Kâtibi Hakkında Notlar. Ülkü, 8 (47), Ocak 1937, 351-56.
 • Fevziye Abdullah Tansel, XVII. Asır Sazşâirlerinden Karacaoğlan Hakkında Tenkidli Bir Bibliyografya ve Şairin Neşredilmemiş Bir Şiiri. Ülkü, 15 (85), Mart 1940, 88-96.
 • Fevzİye Abdullah Tansel, XVII. Asır Sazşâirlerinden Koroğlu. Ülkü, 16 (95), Ocak 1941, 441-44.
 • Fevzİye Abdullah Tansel, Dadaloğlu Hakkında Tenkidli Bir Bibliyografya ve Yeni Bir Eser. Ülkü, 17 (100) Haziran 1941, 381-84.
 • Fevzİye Abdullah Tansel, XVII. Asır Sazşâirleri Hakkında Notlar: I - BursalI Halil ve Bilinmeyen Bir Şiiri; II - Şahin’in Bilinmeyen Bir Şiiri; III -Safâyi’nin Bilinmeyen Bir Şiiri, Türk Kültürü, 1 (65), Mart 1968, 281-88.
 • Fevzİye Abdullah Tansel, Şâhin’in Bir Türküsü. Kubbealtı Akademi Mecmuası. 1 (1), Ocak 1972, 32-36.
 • Fevzİye Abdullah Tansel, Kâtibi, XVII. Asır Sazşairi. Türk Ansiklopedisi, 21 (167. Fasikül), 1974, 402-403.
 • Fevzİye Abdullah Tansel, Köroğlu. Türk Ansiklopedisi, 22 (172. Fasikül) 1974, 230-31.
 • Ahmet Kutsİ Tecer, Halk Şairleri. Sivas 1932, 16 s.
 • Ahmet Kutsİ Tecer, Karacaoğlan’a Yeni Bir Bakış I, İstanbul, 1 (10), Ağustos 1954 6-9. 50; II 1 (12), Ekim 1954, 7-8. 52; III 1 (14), Aralık 1954, 8-11
 • Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı III (Halk Şiiri Özel Sayısı)

SON EKLENENLER

Üye Girişi