Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GEVHERİ

Adı Mehmed’dir. Doğumu, değişik yerlere bağlanmakla birlikte, kuvvetli bir ihtimalle İstanbulludur. Yüzyılın ortalarındaki mecmualarda şiirlerinin görülmesinden yola çıkan araştırıcılar doğum tarihi olarak yüzyılın ilk çeyreğinden biraz sonrasını ileri sürmektedirler.

Onun, İstanbul ve Bursa’daki divân kâtipliklerini, imparatorluğun diğer büyük memleketlerinde de kısa aralıklarla yürüttüğüne bakılırsa medrese tahsili gördüğü anlaşılmaktadır. Aruz ile yazdığı şiirlerindeki söyleyiş de bunun başka bir delildir. Ölümü 1127/1715’ten sonradır.

Ş. Elçin, bazı şiirlerinde geçen Hacı Bektaş adım, onun Hacı Bektaş Veli’ye intisabından çok bir Bektaşi muhibbi olmasının işareti olarak kabul eder.

Tameşvarlı İbrahim Naimeddin’in Hadikatü’ş-Şühedâ ve Müstakimzâde’nin Tuhfe-i Hattatın adlı eserinde adı geçmektedir. Musikî ile de ilgilenmiş olan Gevherî’nin kendi adım taşıyan bir de hava vardır.

Aruz ile yazdığı şiirlerinde başta Fuzûlî olmak üzere klasik şairlerimizin tesiri görülür. Yüzyılın başlıca adlarından biri olmasında, belki de, aruz veznini hece vezni kadar başarılı bir şekilde kullanan ender şairlerden biri olmasının da rolü vardır.

Usta bir âşık olması, onun sevilip örnek alınmasına vesile olmuştur. Pek az âşığa nasip olan bir husus da, sadece onun şiirlerine yer veren bir mecmuanın bulunmasıdır.

Şiirleri arasında çeşitli tarihî olaylara yer verenler de vardır. Avusturya’ya karşı açılan 1663 ve 1689 seferleri için söylediği şiirlerini bu arada sayabiliriz.

Şairnâme’lerden sadece Gubârî’de adı geçmektedir; Sun’î ve Hızrî’de ise Cevheri adıyla kayıtlı olan şairin Gevheri olması muhakkaktır.

 

Elâ gözlü nazlı dilber 

Seni kandan sakınurum 

Kandan değil hey efendim 

Seni candan sakınurum

 

O yana bu yana bakma 

Beni ateşlere yakma 

Elini koynuna sokma 

Seni senden sakınurum

 

Gevheri der ben bir merdim 

Yüreğimden çıkmaz derdim 

Sen bir kuzu ben bir kurdum 

Seni benden sakınurum

 

                ***

Bu gün ben bir bağa girdim 

Ne bağ duydu ne bağbancı 

Gülün şeftalisin derdim

Ne bağ duydu ne bağbancı

 

Bağın duvarından aştım. 

Kırmızı gülüne koştum 

Öptüm sardım helâllaştım 

Ne bağ duydu ne bağbancı

 

Bağın kapusunu açtım 

Sanasın cennete düştüm 

Doldurdum bâdesin içtim 

Ne bağ duydu ne bağbancı

 

Seherin tan yeri attı 

Bülbül elvan elvan ottu 

Gevher? yükünü tuttu 

Ne bağ duydu ne bağbancı

 

              ***

Dost bağının meyveleri erişti 

Ayva benim alma benim nar benim 

Çeşmım yaşı ummanlara karıştı 

Cefâkârım sitemkârım var benim

 

Yedi derya boz-bulanık selinden 

Halk-ı âlem âciz kaldı dilimden 

Ben bülbülüm ayrı düştüm gülümden 

Efgan benim matem benim zâr benim

 

Mâil oldum kisvesine tacına 

Bend olmuşum siyah zülfü ucuna 

Mansur gibi asılırım saçına 

Kâkül benim perçem benim dâr benim

 

Gevher? der kime gönül katayım 

Gevherimi nâdânlara satayım 

Dost bağında bülbül gibi öteyim 

Gülşen benim güller benim hâr benim

 

          ***

Şunda bir güzele gönül düşürdüm 

Öpmeli koçmalı değmeli değil 

Aşkın deryâsını boydan aşırdım 

Karadır gözleri sürmeli değil

 

Dilber senin ile yiyüp içmedim 

Yiyüp içüp ak göğsünü açmadım 

Fırsat elde iken belin koçmadım 

Beni öldürmeli düğmeli değil

 

Dilber haram olup yola durmuşsun 

Cellâd olup câna başa kıymışsın 

Kuzum bu gün al hâreler giymişsin 

Göğsü sıra sıra düğmeli değil

 

Gevher? der yola durur varırlar 

Adam öldürürler kana girerler 

Çok güzeller gördüm zekât verirler 

Zekâtsız dilberi sevmeli değil

 

***

 

Ah elinden zülf-i kemendim benim 

Müjen urdu sinem yaralandı gel 

Güzel başın içün ağlatma beni 

Dilber gam başımdan aralandı gel

 

Gamdan hasar oldu mekânım yurdum 

İşidüp âvâzım dinlemez virdim 

Bir değil beş değil on değil derdim 

Yaralar baş verdi sıralandı gel

 

Aceb gafil midir gelür mü Leylâ 

Bu gam bu kasavet kalur mu böyle 

Çok tuz ekmek yedik gel helâl eyle 

Bu garibin gönlü zârelendi gel

 

Gevher? yâr gelür haftada ayda 

Sevüp ayrılması vermeyor fayda 

Başım yastıktadır gözlerim yolda 

Gözümün beyazı karalandı gel

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi