Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

MANİ VE ÇEŞİTLERİ

Mâni halk şiirinde en küçük nazım biçimidir. Yedi heceli 4 dizeden oluşur. Birinci ikin­ci ve dördüncü dizeler uyaklı, üçüncü dize serbesttir, uyak düzeni harflerle şöyle göster­ilir: aaxa

Birinci ve üçüncü dizeleri serbest, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı mâniler de vardır.

Mânilerin ilk iki dizesi, uyağı doldurmak ya da temel düşünceye bir giriş yapmak için söylenir. Genellikle asıl söylenmek istenen düşünceyle anlam yönünden ilgisi pek yokmuş gibi görüne de konuya bağlı olarak yorumlanabilir. Üçüncü dizenin serbest olması mâni söyleyene kolaylık sağlar. Temel duygu ve düşünce son dizede ortaya çıkar.

Anlamı bir dize ya da uyak bulunamadığı durumlarda, birinci dizede, anlamlı bir sözcüğün hitap biçiminde yinelenmesiyle dize doldurulur ya da türlü çağrışımlar yarata­bilecek uydurma bir sözcükle uyak sağlanır.

Kesik Mâni

Birinci dizesinin hece sayısı yediden az olan mânilerdir. Dizeleri cinaslı uyaklarla kurulur. Bundan dolayı böyle mânilere cinaslı mâni de denir. Birinci dize cinaslı uyağı oluşturan sözcüktür. Bu sözcük ya da söz öbeği anlamlı da olsa düşünceye bir giriş ve uyağa başlangıç niteliğinde olduğundan mâninin yapısında ve anlamında bir aksaklığa yol açmaz.

Kesik mânilerde anlam birimi beyittir. Yani, her beytin anlamca, öteki beyitlerle bir ilgisi yoktur. Aradan bir beyit çıkarılmasıyla mâninin yapısında ve anlamında bir bozuk­luk meydana gelmez.

Artık Mâni

4 dizeli genel tipte olan mâniye, aynı uyakta başka dizeler eklenerek söylenen mâniye denir. Bunları, dize sayısı dörtten artık olan kesik mânilerle karıştırmamak gerekir. Artık mânilerde genellikle cinaslı uyak kullanılmadığı gibi birinci dizeleri de anlamlıdır. Artık mânilere yedekli mâni de denir.

Deyiş (Karşılıklı Mâni)

İki kişinin karşılıklı olarak söyledikleri mânilere deyiş adı verilir. Bunlar, sorulu cevaplı biçimde düzenlenir. Böyle mânilerde kimi zaman mâninin, kimin ağzından söylen­diği belirtilir.

(Cem DİLCİN, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK, Ank.1997.)

TAM MANI

(Birinci Dizesi Doldurma)

Kum birikmiş derede,

Vefasız yâr nerede?

Geçersin belki dedim,

Bekledim pencerede.

Anonim

 

ARTIK MANİ

Ağlarım çağlar gibi,

Derdim var dağlar gibi,

 

Ciğerden yaralıyım,

Gülerim sağlar gibi.

 

Her gelen bir gül ister,

Sahipsiz bağlar gibi

Anonim

 

DEYİŞ

Altınım alma beni,

Dillere salma beni,

Götür sarrafa göster,

Kalp isem alma beni.

 

-Altınsın aldım seni,

Dillere saldım seni,

Sarraf seni neylesin,

Beğendim aldım seni.

Anonim

 

KESİK (CİNASLI) MANİ

Ayna güzel,

Yüz güzel, ayna güzel,

Güzel yâri görenler,

Dediler: Ay ne güzel!

Oturmuş zülfün tarar,

Dizinde ayna güzel.

Anonim

 

KARŞI-BERİ

Erkek : Mâni mâni mesdi yâr,

Ben ne dedim mesdi yâr?

İkimiz arasında,

Serin yeller esdi yâr.

 

Kız    : Mâniyi mâniciğiyim,

Beylere gemiciyim,

İster al ister alma,

Ben seni alıcıyım.

Anonim

 

 

TAM MANİ (İlk iki dizesi doldurma)

Elmayı bütün dildim,

Çamura düştü sildim,

Ben yârimin kıymetin,

Gittikten sonra bildim.

Anonim

 

- MANİ:

Mani, yedi hecelik ölçüyle söylenmiş dört mısralık bir nazımdır. Yalnız cinaslı manilerle artık mısralı mani­lerde bu koşul bozulmaktadır. Dört mısralık manilerde birinci, ikinci ve dördüncü mısralar birbirleriyle kafiyeli, üçüncü mısra serbesttin Manilerin ilk iki mısraı doldur­madır. Bunlarda pek anlam aranmaz. Asıl anlam son iki mısradadır. İlk iki mısra, son mısraların hazırlayıcısı du­rumundadır, örnek:

 

Doğal mani:

saçımda siyahım var 

bülbül gibi ahım var 

göz gördü gönül sevdi 

benim ne günahım var

 

Gülmeceli mizahî) mani:

 

Bahçede iğde midir 

Dalları yerde midir 

Her gördüğün seversin 

Sendeki mide midir

 

Cinaslı mani

Sürüne Madem çoban değilsin

Ardındaki sürü ne

Ben bir körpe kuzuyum

 

Al kat beni sürüne

Beni böyle yandıran

Sürüm sürüm sürüne.

 

Artık mısralı mani :

Derdim var beller gibi

Söylemem eller gibi

 

Kalbimin hüzünü var

Yıkılmış ileler gibi

Gözlerimden yas akar

Bulanmış seller gibi.

 

Cinaslı maniler daha çok İstanbul manileridir. Kafi­yelerin cinaslı olması, anlamı daha güylü bir duruma getirdiği gibi, söylenişi daha sanatlı oluyor. Cinaslı ma­nilerde ilk sözcük, kafiye hazırlığı içindir. Cinas, bu söz­cükten doğmaktadır. 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi