Kullanıcı Oyu: 1 / 5

Yıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

KASİDE

 1. Kaside Arap Edebiyatında ilk dönemlerden beri kullanılan bir nazım biçimidir. Kaside sözcüğünün anlamı "kastetmek, yönelmek” tir.
 2. Divan Edebiyatı’nda din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla belirli kurallar içinde yazılan uzun şiirlere denir.
 3. Kaside, beyitlerle yazılan nazım biçimlerindendir. Kafiye düzeni, gazelin kafiye düzeniyle aynıdır (aa ba ca...).Ancak gazelden çok uzundur. Kasidenin ilk beytine “matla (aa)” denir. Şair kaside içinde herhangi bir yerde matlayı yineleyebilir.
 4. Kasidenin son beytinin adı “makta”dır. Şairin mahlasının bulunduğu beyite “taç-beyit”adı verilir ve kasidenin sonlarına doğru bulunur. Kasidenin en güzel beytine “beyt'ül kasid” ya da “beyt-i kasid” adı verilir.
 5. Kaside, en az 31, en çok 99 beyit olur. Ancak beyit sayısı 31'den az olan kasideler de vardır.
 6. Çok katı bir kalıpla yazılan kasideler, 6 bölümden oluşur

KASİDENİN BÖLÜMLERİ

 1. Birinci bölüm 15-20 beyitliktir. Bu ilk bölüme, âşıkane duygular yer alıyorsa “nesib”, bahar, doğa, bayram gibi konulara değiniliyorsa “teşbib” adı verilir.
 2. İkinci bölüm girizgâh ya da girizdir. Genellikle tek beyitten oluşur ve burada şair medhiyeye (övgüye) geçeceğini bildirir. Girizgâh konuya uygun ve nükteli olmalıdır.
 3. Üçüncü bölüm medhiyedir. Bu bölümde asıl konu anlatılır. Beyit sayısı konuya ve şaire göre değişen medhiye bölümü kasidenin en sanatlı beyitlerini içerir.
 4. Kasidenin dördüncü bölümü tegazzüldür. Tegazzül, 5-12 beyit arasında değişir. Kasidenin başında ya da sonunda yer alabilir. Bu bölüm her kasidede bulunmayabilir.
 5. Beşinci bölüm fahriyedir. Şair bu bölümde kendisini över.
 6. Kasidenin son bölümü duadır. Bu bölümde önceki beyitlerde övgüsü yapılan kişi için dua edilir.
 7. Kasideler, nesib bölümünde ele alman konuya göre kaside-i bahariyye, kaside-i ramazaniyye, kaside-i hammamiyye olarak adlandırılır. Uyaklarına göre “r” harfi ile bitiyorsa kaside-i raiyye, “l” harfiyle bitiyorsakaside-i lamiyye, “m” harfiyle bitiyorsa kaside-i mimiyye diye anlandınlır.

Konularına göre de, tevhid, münacaat, methiye, naat diye bölümlenir:

 • Tevhit. Tanrının birliğini anlatan kısa kasidelerdir.
 • Münacaat. Tanrıya yalvarmak yakarmak için yazılır.
 • Na’at: Peygamber’i övmek için yazılır.
 • Methiye: Devlet büyüklerini övmek için yazılır.

 

KASİDE-İ BAHÂRRİYE-KASİDE-İ RÂ’İYYE

Der-sıfat-ı bahâr ve Midhat-i Alî Paşa-ya kâmkâr 

Rûh-bahş oldı Mesîhâ-sıfat enfâs-ı bahâr

 

Matla bölümü

Açdılar dîdelerin hâb-ı ademden ezhâr 

Taze cân buldı cihân erdi nebâtâta hayât

 

Ellerinde harekât ey leşeler serv ü cenâr 

Döşedi yine çemen nat-ı zümrüddün-fâmın

 

Şîm-i hâm olmış iken ferş-i harîm-i gulzâr 

Yine ferrâş-ı sabâ sahn-ı ribât-ı çemene

 

Geldi bir kâfıle kondurdı yüki cümle bahâr 

Leşker-i ebr çemen mülkine akın saldı

 

Turma yağmada meğer niteki bagi Tatar 

Farkına bir nice per takınur altun telli

 

Hayl-i ezhâra meğer zanbak olupdur serdâr 

Dikdi leşgergeh-i ezhâra sanavber tugın

 

 

Nesib veya teşbib bölümü

Döşedi mihr-i felek yolları dîbâlar ile 

Etdi teşrif çemen mülkini sultân-ı bahâr

 

Subhdem velvele-i nevbet-i şâhi mi degül 

Savt-ı murgân-ı hoş-elhân u sadâ-yı kûhsâr

 

Çemen etfalinün uyhuların uçurdı yine 

Subhdem gulgule-i fâhte gülbânk-i hezâr

 

Dâye-i ebr yine goncelerün şebnemden 

Başına akça dizer nite ki eafâl-ı sıgâr

 

Mevsim-i rezm degüldür dem-i bezm erdi deyu 

Sûsenün hançerini tutdı serâpâ jengâr

 

Semenün sîne-i sîmînin açup bâd-ı seher 

Çözdi gülşende gülün tügmelerin nâhun-ı hâr           

BAKİ

 

İLGİLİ İÇERİK

KASİDE NEDİR ve ÖRNEKLERİ

SU KASİDESİ

KASİDE İNCELEMESİ-NEDİMDEN SEÇMELER

HÜRRİYET KASİDESİ-NAMIK KEMAL

KASİDE -ŞİNASİ

GÜL KASİDESİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi