Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

PÎÇ U TÂB-I SÎNEDEN EFKÂR KENDİN GÖSTERİR. - KOCA RAGIP PAŞA

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Pîç u tâb-ı sîneden efkâr kendin gösterir.
Cevher-i âyîneden jengâr kendin gösterir

Iztırâb-ı nâbehengâm istemez tahsîl-i kâm
Mevki’inde bî-tekellüf kâr kendin gösterir.

Hûb u zişt âsârıdır âyîne-i girdâr-ı halk
Her ne sûret çarh eder sehhâr kendin gösterir.

Perde-i nâmûsa sığmaz berk-i âlem-sûz-ı aşk
Bî-muhâbâ teşne-i serşâr kendin gösterir.

Kimseyi mahrûm-ı feyz etmek tecellî-zâr-ı hüsn
Cünbiş-i kûhsârdan dîdâr kendin gösterir.

Cilve-i hüsne mezâyâ-yı mezâhirdür nüfûs
Her kime etse işâret yâr kendin gösterir.

Böyledir Râgıb mükâfât-ı amel kim fil-mesel
Sorsalar mağdûrunu gaddâr kendin gösterir.

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Yüreğin sıkıntı ve kederinden düşünceler tıpkı aynanın aslında pasının kendini göstermesi gibi gösterir.

Kâr yerinde zahmetsizce kendini gösterir. Mutluluğa erişmek için zamansız ıztırabın olmaması gerekir.

Halkın yürüyüş aynası güzellik ve çirkinlik eseridir; felek ne tür bir şekil gösterirse büyücü kendini gösterir.

Aşkın dünyayı yakan yıldızı namus perdesine sığmaz, çok susamış olan bu isteğini korkmadan gösterir

Güzelliğin tecelli yeri kimseyi feyzden yoksun bırakmaz; dağın hareketinden sevgilinin yüzü kendini gösterir.

Güzelliğin görünüşüne ortadaki meziyetler candır; sevgili kime işaret etse kendini gösterir.

Râgıb, yapılanların mükâfatı hep böyledir; mesela zulme uğramış kimdir diye sorsalar gaddar kendini gösterir.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

KOCA RAGIP PAŞA ŞİİRLERİ