Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HOŞ GELÜR RİNDÂNA SÂKÎ MECLİS-İ SAHBÂDA RAKS - MEZAKİ

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Hoş gelür rindâna sâkî meclis-i sahbâda raks
Eylesün şimden girû gül-gûn-kümeyt-i bâde raks

Zâhidâ gel cübbe vü destâr ile gir meclise
Eylesün ma’nâ-yı rindî suret-i takvâda raks

Dil yine ser-geşte-hâl-i şeb-çerâğ-ı ‘ışk idi
İtmedin pervâne gerd-i şem’-i bezm-ârâda raks

Bir gül-i nev-hîze meftun olmayan bülbül gibi
Eylemez pirâmen-i her gönce-i ra’nâda raks

Cezbe-i ‘ışkıyla gâhî eylese ma’zûrdur
Râhib-i deyr-i muhabbet kâ’be-i ‘ülyâda raks

Feyz-ı sahbâ ile dest-efşân olur şâh u gedâ
Neşve-i mey ile ider bende vü âzâde raks

Ey Mezâkî pây-mâl olur ‘adû-yı nâ-bekâr
Esb-i tab’um eyledükçe ‘arsa-i ma’nâda raks

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ey saki, şarap meclisinde oynamak, raks etmek, rindlere hoş gelir! Bundan böyle, şarabın gül renkli adı raks eylesin!

Gönül Ey zahit, gel, cübbe ve sarıkla meclise gir! Rindliğin manası Allah korkusu şeklinde raks eylesin!

Gönül yine aşkın geceyi aydınlatan ışığından başı dönmüş halde idi. Sen onun meclisi süsleyen mumunun etrafında pervane etmedin!

Bir yeni çıkan güle vurgun olmayan, bülbül gibi, her güzel goncanın çevresinde raks eylemez!

Yüce Kâbe’de, sevgi kilisesinin rahibi aşkın cezbesiyle bazen raks eylese mazur görülmelidir!

Şah ile dilenci, şarabın bereketiyle el açarlar! Köle de hür olan da şarabın verdiği neşeyle raks eder.

Ey Mezaki, benim tabiatım atı mana meydanında raks eyledikçe iş bozan düşman ayaklar altında kalır.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

MEZAKİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi