Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

OLDI HIRAM-I KAMETÜNE İHTİRAM FARZ - FEHİM-İ KADİM

GAZEL

Oldı hırâm-ı kâmetüne ihtiram farz
Şahs-ı kıyâmete n'ola olsa kıyâm farz

Her cünbişinde itmeğe sad mahşer âşikar
Takdir eylemiş o kad-i hoş-hırâm farz

Oldı diriğ germ-niyâzân-ı nâzüke
Arz-ı merâm vâcib ü hıfz-ı kelâm farz

Ey kaş olaydı sana da ey şâh-ı pür-gurûr
Lutf-ı kelâm sünnet ü redd-i selâm farz

Gördükçe bend-i zülfüne vâbeste dilleri
Murg-ı dil-i hümâya olur kayd-ı dâm farz

Olmaz tarîk-ı mezheb-i erbâb-ı aşkda
İhrâm-best-i kûyuna Beytü'l-harâm farz

Olmış Fehîm hüccet-i fetvâ-yı caşk ile
Mest-i mey-i mahabbete şürbü'l-müdâm farz

Farz, İslâm’da kesinlikle yapılması geren vazifelere verilen bir fıkıh terimidir. Dîvân’da yer alan 147 numaralı “farz” redifli gazelde, şair dini bir yükümlülük olan farzı ve vacip ve sünnet gibi diğer fıkhi terimleri sevgili ile alakandırarak çeşitli anlam ilişkileri içinde kullanmıştır. Mesela, sevgilinin boyunun salınmasına saygı göstermek şair için bir farzdır ve kıyâmetin kendisine de ayağa kalkmak farz olursa buna şaşılmaz. Şair Dîvân şiirinde sevgilinin boyu ile kıyâmet kelimesi arasındaki klasikleşmis benzetme unsurunu kullanır. Ayrıca, gönülleri saçının bağına bağlı gördükçe, gönlün humâ kuşuna tuzağa bağlanmak, sevgilinin her hareketinde yüzlerce mahşeri ortaya koyması farzdır. İştiyakla yalvaran naziklere isteklerini açıklamak vacip, fakat sözünü sakınma ise farzdır. Gazelin son beytinde ise âşıkların gönüllerini sevgilinin saçının bağına bağlı gördükçe, gönlün humâ kuşu için de tuzağa bağlanmak farz olmuştur.

Aynı gazelin 6. beytinde ise aşk erbabının mezhebinin yolunda sevgilinin yurdunu tavaf etmek için ihram bağlayanlara Kabe'yi tavaf etmenin farz olmadığını söyler.

Gazelin son beytinde ise aslında İslâm’da katiyetle harâm olarak kabul edilen şarabın devamlı içilmesi ise, aşk fetvâsı senedi ile, aşk sarhoşları için artık farz olmuştur.

ÖZGEN FELEK, FEHİM-İ KADİM DİVANININ TAHLİLİ, DOKTOR TEZİ, FIRAT ÜNİVERSİTESİ

İLGİLİ İÇERİK

FEHİM-i KADİM HAYATI ve ESERLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

FEHİM-İ KADİM ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi