Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GAZEL (BU YERLERDİR ESİR-İ AŞKI..)  - RECÂİZÂDE MAHMUT EKREM

Bu yerlerdir esîr-i aşkı canân olduğum yerler
Bu yerlerdir bigâh-ı rahma şâyân olduğum yerler

Bu yerlerdir edip derd-bîmârımı teşrih
Lebinden tâlib-i dârû vü dermân olduğum yerler

Bu yerlerdir tutup destim sıkınca bağteten bilmem
Ne türlü hissin îcâbıyle lerzân olduğum yerler

Bu yerlerdir îtâb u lûtfe hep birden olup mazhar
Olurken zâr u giryân şâd u handân olduğum yerler

Bu yerlerdir gezerken el ele fikr-i firâkiyle
Gidip bir gûşede tenhâca giryân olduğum yerler

Bu yerlerdir edip fikr ü hayâlim hasr cânâna
Taa lûktan müberrâ mahz-ı nisyân olduğum yerler

Bu yerlerdir visâle gözlerinden hiss edip meylin
Tahassürle harîs-i bûs-ı damân olduğum yerler

Bu yerlerdir tahammülsüzlüğümden ahd edip terkin
O ahdimden yine her ân peşîman olduğum yerler

Bu yerlerdir görüp hin nâz bin şiveyle reftârın
Misâl-i sâye etrafında pûyân olduğum yerler

Bu yerlerdir niyaz u nâzın emr-i ittifâkından
Şu sevdada olan icâza hayran olduğum yerler

Bu yerlerdir hücûnı-ı şiddet-i efkâr-ı hasretle
Misâl-i Kays-ı âvâre girîzân olduğum yerler

Bu yerlerdir tutup her servierte cûları şâhid
Anınla ukde-bend-i habl-i peymân olduğum yerler

Bu yerlerdir nihâyet el-vedâ-î yâr ile Ekrem
Yetîmâne garîb ü zâr ü nalân olduğum yerler

Mukaddes yersiniz billâh hazindir hâliniz ammâ
Ey istihbâr-ı firkatle perîşân olduğum yerler

Nasîb olsa ne var bir gûşenizde cismimin hâki
Hayâtımda size yârimle mihrnân olduğum yerler

İLGİLİ İÇERİK

HALK EDEBİYATI ŞAİRLERİ

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞAİRLERİ

RECAİZADE MAHMUT EKREM ŞİİRLERİ