Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NÂLÂN İDEN BENİ HAT-I SEBZ-İ İZÂRDIR - ŞEYHÜLİSLAM BAHÂÎ

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Nâlân iden beni hat-ı sebz-i izârdır
Feryâd-ı andelîbe sebeb nevbâhardır

Azm itdi kişver-i ademe cân-ı mübtelâ
Aşkın ilâcı gördi ki terk-i diyârdır

Şol câme-i belâ k'ola berdûş-ı ehl-i derd
Bu âşık-ı belâ-zedenen müsteârdır

Yârın, tecelliyâtın sad-gûne eyleyen
Âyîne-i dilimde olan inkisârdır

Âhır bu cism-i zerd ü nizârı tebâh iden
Mânend-i şem’ girye-i bî-ihtiyârdır

İ'câz-ı aşkdır bu ki âyîne-i dilim
Pâmâl-i cevr iken de yine gubârdır

Vâr olsa eşk-i çeşm-i Bahâyı aceb değil
Bisyâr olan güherse de bî-i'tibârdır

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Beni inleten, yanağın üzerinde tâze biten sarı tüylerdir. Bülbülün feryadına sebep ise ilkbahardır.

Tutkun can, yokluk mülküne doğru yola çıktı. Gördü ki aşkın ilâcı, memleketi terk etmektir.

Dertlilerin omuzundaki ''belâ'' elbisesi: bu belâya uğramış âşığın ödünç aldığı şeylerdir! ''Belâ'' kelimesi hem dert, hem de Elest Meclisindeki ''Belâ''= Evet sözü mânâsında kullanıldığından mânâsını bir de o şekilde düşünmelidir.

Sevgilinin tecellilerini yüzlerce çeşit eyleyen, gönül aynasındaki kırıklıktır.

Sonunda, mum gibi, bu sarı ve zayıf cismi telef eden, yok eden, istemeden ağlayışımdır. Elimde olmaksızın ağlayışımdır.

Bu aşkın mucizesidir: gönlümün aynası zulmün ayakları altında ezilirken bile tozdur. Toz-toprak içindedir.

Bahâyî'nin gözünün yaşı yere düşüp hakaret görse şaşılmaz! Elbette cevher çok olursa, değersizdir!

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLÂM BAHÂYÎ - DAĞITTIN HAB-I NAZ-I YARİ EY FERYAD NEYLERSİN İNCELEME

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM BAHÂÎ MEHMED EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM BAHAİ MEHMED EFENDİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi