Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

PÂ-YI YÂRE DÜŞMEGE AGYÂRDAN NEVBET Mİ VAR - NABİ

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Pâ-yı yâre düşmege agyârdan nevbet mi var
Sâyesinde nahl-i ümmîdün meger râhat mı var

Geh kemân-ı hicr ü geh zehr-i sitem geh bâr-ı gam
Âşık-ı fersûde-bâzû çekmedük zahmet mi var

Cilve eyler câme-i yek-renk ile ye-s ü ümîd
Tab’-ı istîlâ-yı hayret gibi bir makkat mı var

Vasldan maksûdumuz memnun-ı cânân olmadur
Yoksa vasla âlem-i endişede minnet mi var

Bir nefes kâşâne-i kalbinden olmazsın cüdâ
Çokdan ey gam Nâbî-i nâ-şâd ile ülfet mi var

Nâbîyâ tâze metâ ile pür itdün âlemi
Çarşû-yı âlem-i endişede zînet mi var

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Sevgilinin ayağına kapanmak için başkalarından sıra geliyor mu? O ümit fidanının gölgesinde bir rahatlık bulmak mümkün mü?

Bazen ayrılık okunun yayı, bazen sitem zehri, bazen da gam yükü… Şu âşığın güçsüz kollarının çekmediği zahmet kaldı mı?

Keder ile ümit tek renk bir elbise gibi görünür. Şaşkınlığa uğramış insanın bunları birbirinden ayırması mümkün müdür?

Bizim vuslattan maksadımız sevgiliden memnun kalmaktır. Yoksa şu dünyada sevgilinin vuslatına ermek için kimseye minnet etmeyiz.

Bir an onun kalbinin sarayından eksik olmuyorsun! Ey gam, yoksa şu bedbaht Nâbî ile eskiden beri dost musunuz?

Ey Nâbî taze mal ile (yeni sözlerle) âlemi doldurdun, süsledin. Yoksa düşünce âleminin çarşısında altın eşya mı vardı?

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NABİ - BİLMEZİZ RAST REVİŞ CÜNBİŞ-İ AKLAM GİBİ İNCELEMESİ

NABİ HAYATI ve ESERLERİ

NABİ – BEYİTLER AÇIKLAMASI

NABİ'NİN ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi