Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AŞK BİR ŞEM-İ İLÂHÎDÜR BENEM PERVÂNESİ - HAYALİ BEY 

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Aşk bir şem-i ilâhîdür benem pervânesi
Şevk bir zencîrdur gönlüm onun dîvânesi

Kanda bilsün şâh-ı aşkun dergehi âdâbını
Kûhken bir dag eri Mecnûn yaban dîvânesi

Kelle-i uşşâk satılmaz kesâdı var katı
İşlemez oldı mahabbet şehrinün serhânesi

Mürg-ı dil dâ’im hevâ-yı aşk sergerdânıdır
Bülbülün gülzârı var bûmun olur vîrânesi

Sâgar-ı Cemde bu beyt-i dilgûşa mersûm imiş
Âteş-i bâdeyle germâgerm iken kâşânesi

Ridd oldur kim götürdi bezm-i kesretden ayağ
Sâkî-i devrân elinden tolmadan peymânesi

Şîr ü şeker gibi alışdı Hayâlî’nün bugün
İltifât-ı Şâh ile vâz’ı dervîşânesi

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Aşk ilahi bir mumdur. Ben onun çevresinde dönen pervanesiyim. Arzu, heves gönlümün deli divane olduğu bir zincirdir.

Ferhâd görgüsüz bir dağ adamı, Mecnun ’da yabanın delisidir. Aşk sultanın sarayının usul ve töresini ne bilsinler.

Artık âşıkların başı satılmaz, para etmez oldu, hiç sürümü yok. Aşk şehri sakatatçısı işlemez oldu.

Bülbülün gülbahçesi var. Baykuşun bile bir viranesi olur. Gönül kuşu ise yersiz yurtsuz aşk göğünde başı dönmüş bir şekilde döner durur.

Başı şarabın ateşiyle iyice kızışmışken Cem’in kadehinde gönülleri ferahlatan bu beyit yazılı imiş.

Felek sakisinin elinden kadehi dolmadan bu çokluk toplantısından ayağını çeken kişi gerçek rinddir

Sultanın iltifatları ile Hayali’nin dervişlere yaraşır davranışı sütle şeker gibi birbiriyle buluştu.

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HAYALİ - CİNAH ARA CİHAN İÇİNDEDİR ARAYI BİLMEZLER İNCELEMESİ

HAYALÎ BEY HAYATI ve ESERLERİ

HAYALİ - CİHAN ARA CİHAN İÇİNDEDİR...

HAYALİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi