Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SÛFÎYÂ TA'H EYLEME SÂFÎ ŞARÂB-I GEL - HAYALİ BEY 

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Sûfîyâ ta'h eyleme sâfî şarâb-ı gel
Düş ayağına harâbât ehlinün insâfa gel

Sînemün dâğında idrâk eyle gönlüm sırrını
Olmağa ankaa-yı âlî-şâna hemden Kaafa gel

Gönlüme gir görmek istersen muhabbet gülşenin
Cennet-i Adn' i temâşâ kılmağa A'râf a gel

Cevher-i ferd iken ey gâfil bu cümle mümkinât
Nice taksîm oldugın fehm etmege sarrafa gel

Aşkda kan ağlamak şerhin Hayâlî'den işit
Bezm-i Cem evsâfını öğrenmeğe vassâfa gel

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ey ham sofu! Durmadan yalnızca ayıplıyorsun. Ayıplamayı bırak, saf şarap içmeğe gel. İnsâf et, biraz da meyhâneyi tanıyanların ayağına düş, yalvar.

Gönlümün sırrını göğsümde açılan yaralardan anla. Yükseklerde uçan Anka’ya arkadaş olmak istiyorsan Kaf dağına gel.

Sevgi gülbahçesini görmek istersen gel, gönlüme gir. Adn cennetini seyretmek istersen A ’rafa gel.

İnsan bütün yaradılmışların özü, en şereflisi iken, bunu bilmeyen gafil! Bu cevherin bütün varlıklara nasıl bölüşüldüğünü öğrenmek için sarrafa gel de anla.

Aşkta kan ağlamanın açıklamasını Hayaliden dinle; Cem toplantılarının nasıl olduğunu bilmek istiyorsan, bunları en iyi anlatan bana gel sor.

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HAYALİ - CİNAH ARA CİHAN İÇİNDEDİR ARAYI BİLMEZLER İNCELEMESİ

HAYALÎ BEY HAYATI ve ESERLERİ

HAYALİ - CİHAN ARA CİHAN İÇİNDEDİR...

HAYALİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi