Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BELİĞ - MÜJE ÇEŞMİMDE GUYA ATEŞİN...

GAZEL

Müje çeşmimde gûyâ âteşin mismârdır sensiz
Reh-i nezzâreye nevg-i nigâhım hardır sensiz

Hayâlin düşte görmek ârzû-yı dîde-icândif
Göz açmak hâbdan her subhdem duşvârdır sensiz

Reh-i kuyunda hemrâh olsa da geh pes gider geh pîş
Ki benden gâlibâ sayem dahi bizardır sensiz

Kıyametler kopar her göz yumup açı nca çeşmimde
İki cânibde müjgânım saf-ı peygârdır sensiz

Havasa âb ü tâbi nükhet-i rûyun verir yohsa
Şemîm-i bûy-ı gül dûş-ı dimağa bârdır sensiz

Belîg'e nûş-ı camı dest-i lûlfun hoş güvâr eyler
Güzergâh-ı gelûya mevc~i bade hardır sensiz

Yenişehirli Mehmed Emin Beliğ 18.yy

SON EKLENENLER

Üye Girişi