Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AHVÂL-I EHL-İ DÂNİŞE İBRETLE NÂZIR OL - MEHMED EMİN BELİĞ

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Ahvâl-ı ehl-i dânişe ibretle nâzır ol
Dünyâda zillet ister isen şâir ol

Ey âşinâ-yı gamze-i dildâr olan gönül
Gâfil bulunma tîr-i kazâ geldi hâzır ol

Olma firîb-i hurde-i ârâyiş-i cihan
Şebnem gibi bu bâg-ı fenâda misâfir ol

Mir’ât-i Cem’de âlemi görmek murâd ise
Âyîne-i cemâl-i dil-ârâya nâzır ol

Gülzâra gel selâse-i gassâle nûş edip
Çirkâb-ı gamdan ey dil-âlûde tâhir ol

Pervâne gibi bâl ü per-i âteşîn ile
Cevvâle ol da şem’-i dil-ârâyı dâ’ir ol

Âciz cihânda derdine dermân bulur Beliğ
Zinhâr şükûh eyleme bir ferde sâbir ol

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Bilgin kişilerin hâline ibretle bak. Eğer dünyâda aşağılanmak istiyorsan şâir ol, yeter.

Ey gönül alan sevgilinin yan bakışına âşinâ olan gönül, gâfil bulunma, ilahî Kazâ’nın oku geldi hazır ol.

Dünya süslerinin değersiz aldatıcılığına kanma. Çiğ taneleri gibi bu geçici dünya bahçesinde konuk olarak kal.

Cem’in aynasında âlemi görmediği diliyorsan, gönlü süsleyen güzellik aynasına dikkatle bak.

Üç kadeh atıp gül bahçesine gel. Ey kederin pis suyuyla eteği bulaşık gönül, böylece temizlen.

Pervâne gibi ateşli kanatlarla uçmağa başla da gönlü süsleyen mumun çevresinde dolaş.

Ey Beliğ, âciz olan dünyada derdine çâre bulur. Sabret, sakın kimseye ululanma

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

MEHMED EMİN BELİĞ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi