Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HEM-RÂH İDÜP ADÛLARI HOŞHÂL İDER YÜRÜR - ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Hem-râh idüp adûları hoşhâl ider yürür
Hâk-i reh-i mahabbeti pâmâl ider yürür

Ümmîd-vâr-ı vaslın önünce kaçar müdâm
Sevr eylenüz o lâle-ruhı âl ider yürür

Ahd eylemişdi gelmeğe eğlendi gelmedi
Ol şâh-ı hüsn gelmede ihmâl ider yürür

Ol şâhı âh u nâle yürütmez belâ budur
Varur rakîb yanma idlâl ider yürür

Hicriyle bîkarâr idüğin yâra arz içün
Yahyâ sirişk-i çeşmini irsâl ider yürür

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Düşmanları yoldaş edip eğlendirerek yürür. Sevgi yolunun (Aşk yolunun) tozunu, toprağını ayaklar altına alır, yürür

O gelincik yanaklı sevgiliyi seyr eyleyiniz! Dâima hilelerle, kavuşmak isteyen âşıkının önünce kaçar yürür!

Gelmeğe söz vermişti, eğlendi, gelmedi! O güzellik şâhı gelmede ihmâl eder, yürür.

O şâhı âh ile inleme yürütmez, belâ bulur! Rakîbin yanına varır yoldan çıkarır, yürür.

Yahyâ da ayrılıktan huzursuzluğunu sevgiliye arz etmek için gözyaşını akıdır, yürür.

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - HEMİŞE MERDÜM-İ ÇEŞMİN İZAR-I YARE BAKAR İNCELEMESİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - LİSAN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZAR-I BELA DERLER

ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA - AŞKIN ODUNA EY GÜL YANSA CİHAN-I ŞEYDA

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA BEY - BEYİTLER

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi