Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ŞEYH GALİP - HÜSNÜ AŞK METNİ

Âğaz-i dâstân-i Benî Muhabbet


1. Dil zinde-i feyz-i Şemsi Tebriz
Neypâre-i hâme-i şeker-rîz
2. Bu resme koyup beyân-i aşkı
Söyler bana dâstân-i aşkı
3. Kim vardır Arabda bir kabile
Müstecmi'-i haslet-i cemîle
4. Serlevha-i defter-i fütüvvet
Serhayl-i arab Benî Muhabbet
5. Ammâ ne kabîle kıble-i derd
Bilcümle siyâh-baht ü rû-zerd
6. Giydikleri âftâb-i temmûz
İçtikleri şu'le-i cihan-sûz
7. Vâdîleri rîk ü şişe-i gam
Kumlar sağışınca hüzn ü mâtem
8. Hargehleri dûd-i âh-i hirmân
Sohbetleri ney gibi hepefgân
9. Her birisi bir nigâra urgun
Şemşîr gibi dehânı pürhûn
10. Erzâkları 'belâ-yi nâgâh
Âteş yağar üstlerine her gâh
11. Ektikleri dâne-i şerâre
Biçtikleri kalb-i pâre pâre
12. Anlar ki kelâma can verirler
Mecnûn o kabîledendi derler
13. Her kim ki belâya mürtekibdir
Elbet o ocağa müntesibdir.
14. Sattıkları hep metâ-i candır
Aldıkları sûziş-i nihandır

 


Cevâb-i Şâfi dâden-i kabîle


1. Sâdât-i kabîle toplanup hep
Kıldılar ana beyân-i matlab
2. K'ey tâlib-i Hüsn olan hiredmend
Gûşunda durursa gevher-i pend
3. Fikreyle ki cümle âşinâyız
Hep şûr ü hevâya mübtelâyız
4. Bir sözle kim oldu yâra vâsıl
Bir gonca ile bahâra vasıl
5. Hiç mümkin olur mu rencsiz genc
Çok kimseye erdi gencsiz renc
6. Zevklenmemize değil mi bâdî
Birdenbire vasl-i Hüsnü da'vî
7. Hiç sözler olur mu vasl-i dil-dâr
Lûtfen bu kelâmı etme tekrâr
8. Da'vâmızı sanma hîlemizden
Var Kayse de sor kabîlemizden
9. Bîmihnet ü gam vusûl-i dil-dâr
Ayâ kime oldu bu sezâvâr
10. Hiç kimse bu râha gitmemiştir
Bir ferd bunu işitmemiştir
11. Meydandaki baş içündür efser
Ser ver k'olasın bu yolda server


Kabûl kerden-i Aşk belâhârâ

1. Aşk anladı kim nedir serencâm
Gavgâ-yi kelâma verdi ârâm
2. Didi buyurun ne ela hidmet
Minba'd men ü belâ-yi minnet
3. Sâdât-i kabile etti tedbîr
Kim mehrine eyle nakdi tevfir
4. Hüsn akdine çok bâhâ gerektir
Evvel sana kîmyâ gerektir.
5. Durma sefer et diyâr-i kalbe
Can baş ko rehgüzâr-i kalbe
6. Ol şehrde kîmyâ olurmuş
Yolda beli çok belâ olurmuş
7. Bin başlı bir ejderi münakkaş
Mumdan gemi altı bahr-i âteş
8. Bin yıllık yol harâbe-i gam
Anın ötesi serâ-yi mâtem
9. Meşhûd o yolun başında câdû
Her mûyu yılan yalan değil bû
10. Bir deşt içinde dîv ü perrî
Arslan kaplan vühûş-i berî
11. Cin nev'i hezâr bed-likâlar
Câdû kılığında ejdehâlar
12. Muzlim gecelerde gûl-i yâbân
Avâzesi ra'dden nümâyân
13. Sihr ile yağar o deşte âteş
Gâhice de efi-i münakkaş
14. Allâh muîn olup geçersin
Kalb şehrinin âbını içersin
15. Kıl andaki kîmyâyı hâsıl
Gel bunda ol işte Hüsne vâsıl

 

Vezni: Mefülü Mefâilün Fâûlün

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYH GALİP- HÜSN Ü AŞK İNCELEMESİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi