Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

KÂKÜLÜNDE HALKALAR ÇEŞM-İ SİYEHTİR HER BİRİ - ŞEYH GALİB 

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Kâkülünde halkalar çeşm-i siyehtir her biri
Ârızında hâller nûr-ı nigehtir her biri

Şu’ledir zerrîn-taht-ı saltanat pervâneye
Beste-i zencîr-i aşkın pâdişehtir her biri

Ol şererler kim dil-i sûzândan etmişti zuhûr
Şimdi gerdûn-ı belâda mihr ü mehtir her biri

Tengnâ-yı hâne-i sûz u güdâza girmege
Târ-ı tanbûr-ı sürûdun şâh-rehtir her biri

Şîşe-i elfâzımız sahbâ-yı tahkîk istemez
Bir perîzâd-ı hayâle cilve-gehdir her biri

Yâd-ı çeşm-i yâr Gâlib eylemiş mestânı mest
Gûyiyâ bir Kahramân-ı Cem-sipehtir her biri

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Kâkülündeki halkaların her biri kara gözlerdir. Yanağındaki benlerin her biri bakışın nûrudur

Saltanatın altın tahtı pervaneye ateştir. Aşk zincirine bağlanmış olanların her biri padişahtır.

Yanan gönülden ortaya çıkan o kıvılcımların her biri şimdi belâ göğünde ay ve güneştir.

Yanıp yok olmanın daracık evine girmeye şarkılar söyleyen tamburun her bir teli geniş bir caddedir.

Sözümüzün şişesi inceleme şarabına gerek duymaz: her biri bir hayal perisinin göründüğü yerdir.

Gâlip! Sevgilinin gözünü anmak sarhoşları kendinden geçirmiş. Her biri sanki Cem gibi askeri olan bir kahramandır.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ŞEYH GALİB – TARDİYE- İNCELEMESİ

ŞEYH GALİB HAYATI ve ŞİİRLERİ

ŞEYH GALİP ŞİİRLERİ