Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

EY HAK EHLİ YAKİN İMİŞ BU HABER - NESİMİ

Ey Hak ehli yakîn imiş bu haber
Ki bilen nefsinidir ehl-i nazar

Özünü kim ki bildi buldu Hakı
Özünü bilmeyenler oldu şakî

Ey Hakı isteyen gel insân ol
Kara taş olma la’l ü mercân ol

Ger dilersen sa’âdet-i ebedî
Tamuyı bil ki niçün oldu yidi

Sekiz oldu kapusu uçmağın
Neye dört oldu suyu ırmağın

Tûbî ağacının nedür yemişi
Hak anı er yarattı yoksa dişi

Hûr u gılmân neden ibârettir
Hüve men hû neye işârettir

Kevser ü selsebîl ü mâ’-i ma’în
Mak’ad-ı sıdk ile makâm-ı emîn

Ne demektir bana beyân eyle
Bu nihân sırrı gel ayân eyle

Ne aseldir ne ma’ü hamr ü leben
Şol ki Kur’ânda Hak dedi rûşen

Bunların aslını nedendir bil
Gör ne şeydense olma egri dil

Bunları bilmeyen ne bilmiş ola
Adı anın evi yıkılmış ola

Kim ki bildi bu ince esrârı
Koydu elden cihân-ı geddârı

Fâni oldu özünden oldu Hak
Bildi ki cümle Hak imiş mutlak

Aşk u ma’şûk u aşık oldu yâr
Leyse fi’d-dârı gayruhû deyyâr

Kim ki bildi bunları insândır
Bilmeyen anı bil ki şeytândır

Ne bilir degme cânavar anı
Hızra sor Hızra âb-ı hayvânı

Ey Nesîmî sözündür âb-ı hayât
İçmeyen anı kaldı fi’z-zulümât

 

İLGİLİ İÇERİK

NESİMİ HAYATI ve ESERLERİ

NESİMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLER

SON EKLENENLER

Üye Girişi