Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CÂNÂN ODUR Kİ SERKEŞ OLA MÜBTELÂSINA  - NEFİ

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Cânân odur ki serkeş ola mübtelâsına
Âşık odur ki nâzı geçe dil-rübâsına

Bir güft u gûdayüz nigeh-i çeşm-i yâr ile
Aşk olsun ol mu’âmelenün âşinâsına

Ne tercümân-ı gamze gerek âşıka ne nâz
Dil- ber mukayyed olmayıcak müdde’âsına

Ne eşk-i dîde lâzım olur dil-bere ne âh
Âşık tahammül eylemeyince cefâsına

Nef’î bize ne gamze gerek ne nigâh-ı dost
Biz mâyilüz güzellerün en bî- vefasına

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Sevgili odur ki âşığına yüz vermeye Âşık ona derler ki sevgilisine nazı geçe…

Sevgilinin gözlerinin sarhoş bakışından söz edip duruyoruz. O muameleye muhatap olana aşk olsun!

Eğer sevgili iddiasında ısrarlı değilse, onun ne nazına ne de gamzelerine tercüman istemez.

Eğer âşık sevgilisinin cefalarına dayanamıyorsa, sevgiliye ne gözyaşı ne de âh lâzım gelir

Ey Nef’î bize ne sevgilinin bakışı ne de gamzesi gerekir. Biz, güzellerin en vefâsız olanına gönül vermişiz.

 

İLGİLİ İÇERİK

NEFİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ

NEFİ HAYATI ve ESERLERİ

NEFÎ (Ö. 1635) - KASİDE VE GAZEL

ESDİ NESİM-İ NEVBAHAR - NEFİ

NEFİ - GÜZEL BEYİTLER (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

DİVAN ŞİİRLERİ

NEFİ ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi