Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GÖZİ MEY-HÂNE-İ NÂZ U KAŞI MİHRÂB-I NİYÂZ - NEFİ

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Gözi mey-hâne-i nâz u kaşı mihrâb-ı niyâz
Yaraşur he ne kadar itse niyâz ehline nâz

Sabra tâkatmi kor âh itmemege dillerde
O girişme o hırâm ol nigeh-i sabr-güdaz

Görmedüm gamze-i fettâni gibi şûh-ı cihân
Sûret-i fitnede bir dil-ber-i uşâk-nevâz

Böyle pîrâste vü buklemon-ı hüsnolmaz.
Kendi gûyâ ki melek gamzeleri şa’ beze-bâz

Güft ü gûyi dili bilmez görünür gamzeleri
Şîvede her nigehi sâhir-i ma’ ni-perdâz

Dil-i Cibrîli şikâr eylemek ister zülfi
N’ola eylerse hümâ gibi yukarudan pervâz

Sen de Nef’ i dilüni kurtar eğer kâdir isen
Sözi ya silsile-i zülfi gibi itme dirâz

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gözleri naz meyhanesi, kaşları niyaz mihrabıdır: Kendisine yalvaranlara ne kadar naz etse yeridir.

O işve o yürüyüş o sabır tüketen bakış gönüllerde ah etmemek için Sabır göstermek için takat mi bırakır?

O dünya güzeli gibi aşıkların gönlünü esir etmede ve fitneler çıkarmada O fettan gözlü gibisini görmedim.

Güzelleğin böyle bukalemonu ve göz bağcısı görülmemiştir. Kendi melek gibidir ama gamzeleri tam bir hokkabazdır

Onun gamzeleri gönülden geçenleri bilmez görünür Onun her bakışı söze istediği manayı veren bir büyücüdür.

Zülfü gönlümüzü Cebrail’e bir av olacak düşünür. Onun için hep hüma kuşu gibi yükseklerde uçar

Ey Nef’i eğer gücün yetiyorsa gönlünü kurtarmaya bak Sözü onun zülfü gibi uzatma.

İLGİLİ İÇERİK

NEFİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ

NEFİ HAYATI ve ESERLERİ

NEFÎ (Ö. 1635) - KASİDE VE GAZEL

ESDİ NESİM-İ NEVBAHAR - NEFİ

NEFİ - GÜZEL BEYİTLER (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

DİVAN ŞİİRLERİ

NEFİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi