Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ZÜLFÜN HAMINI ANBER-İ SÂRÂYA VİRMEZİN - NECATİ BEY

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Zülfün hamını anber-i sârâya virmezin
Lâ’lün gamını şâdi-yi sahbâya virmezin

Cân virüp asılursa bu miskin selâsilün
Bir kılını memâlik-i Dâraya virmezin

Lâ’l-i lebün safâsını sâgarda bulalı
Meyhâneler bucağını dünyâya virmezin

İzün tozını gün güzine tûtiyâ içün
Gökden yire inerse Mesihâya virmezin

Gülşende âşiyâne-i bülbül kadar yiri
Korlarsa bana cennet-i Me’vâya virmezin

Ben mu’tekid değül miyin Allah zikrine
Şol denlü var ki başumı gavgâya virmezin

Yokdur çemende servün eli üzre el veli
Reftâr-ı yâri serv-i dilârâya virmezin

Eğlenmeğe Necâtiyâ divârı sâyesin
Gisû-yı hûr u zülf-i semensâya virmezin

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Saçının büklümünü saf ambere vermem dudağının hamına şarabın neşesine değişmem.

Bu miskin can verip asılsa da zencir gibi örülmüş saçının bir kılını Dârâ ’nın ülkelerine vermem.

Yâkût rengindeki dudağının safasını kadehte bulalı, meyhaneler bucağını dünyaya değişmem.

İzinin tozunu, güneşin gözüne sürme diye istemek için gökten yere inse bile Hz. İsâ ’ya vermem.

Gül bahçesinde bülbül yuvası kadar yeri bana koysalar, Me’vâ cennetine vermem.

Tanrı’yı zikretmeye ben inanmıyor muyum, elbette inanıyorum; şu kadar var ki başımı gürültüye sokmuyorum.

Çimende servinin elinin üstünde el yoktur ama, sevgilinin salınıp gidişine gönlü donatan serviye değişmem.

Ey Necâti, duvarının gölgesinde eğlenip kalmayı hurinin perçemine ve yasemin kokulu saça değişmem.

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi