Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

YÜZÜN GÜLZÂRIMA SÜNBÜL SAÇUN SAÇ KİM NİKÂB OLMAZ -- NECATİ BEY

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Yüzün gülzârıma sünbül saçun saç kim nikâb olmaz
Çerâğ-ı meclis-efrûza zalâm-ı şeb hicâb olmaz

Gidersün ko kara zülfün sabâ yili yanağından
Ki nevrûz olıcak dirler güneş üzre sehâb olmaz

Gam-ı mihnetle yanardım hatuna tâbi' olmasam
Ne şüphe yanar odlara şu kim ehl-i kitâb olmaz

Hidâyet nûnna mâni' değüldür câm-ı yâkûtî
Ki sırça hâil-i ferr-i zıyâ-yı âftâb olmaz

Kaçan lâyık olur ehl-i safâ bezmine şol kimse
Ki hasret odına bağn döne döne kebâb olmaz

Didüm yolunda ey dilber ne çok âşıklarun ölmiş
Didi kim kâ'be yolında ölenlere hisâb olmaz

Gözi yaşlu gider dâim Necâtî kûy-ı cânâna
Tarîk-ı Kâ'be müşkildür kamu yirlerde âb olmaz

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Yüzünün çiçek bahçesine o sünbül saçını saçsan da peçe gibi kapatır diye korkumuz yok; meclisi aydınlatan kandili gecenin karanlığı perdeleyemez.

Bırak bahar yeli kara saçını yanağından gidersin, çünkü nevruzda güneşin üzerinde bulut olmaz.

Yazıya benzeyen ayva tüylerine bağlamasam mihnet acısıyla yanardım; kitaba inanmayan kişi elbette ateşlere yanar. Burada imânın şartlarından biri olan Tanrı'nın elçilerine gönderdiği kitaplara inanmak belirtilmiştir. İnsanı cehennem ateşinden kurtaracak olan imânıdır.

Yâkût renkli şarabın kadehi doğru yolu aydınlatan nûra engel değildir; çünkü sırça güneş ışığının parlaklığını gizleyemez.

Hasret ateşinde döne döne bağrı kebâb olmayan kişi, gönlü arınmış kimselerin meclisinde bulunmaya nasıl lâyık olur?

Dedim ki “Ey sevgili, yolunda ne çok âsıkların ölmüş! ”; dedi ki “Kâbe yolunda ölenlerin hesâbı belli olmaz. ”

Necâtî sevgilinin mahallesine dâimâ gözü yaşlı olarak gider; çünkü Kâbe yolları çetindir, her yerde su bulunmaz.

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ