Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GELDİ DEHRE ETTİ GİTTİ HAZRET-İ MONLA SEM - ESRAR DEDE

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Geldi dehre etti gitti hazret-i Monla semâ
Ol zamânın vâlih ü hayrânıdır hâlâ semâ

Halkı sermest-i tegâfül eyleyip tenhâ gelip
Âhir-ı mecliste etti yâr-ı bî-pervâ semâ

Sûfi-i pîçîde-dâmen zâhid-i pâ-der-gili
Râh-ı cânda eylemez kendisine hem-pâ semâ

Şûle-i âh-ı derûn-ı mevlevîden bâl açıp
Oldu bir şehbâz-ı kuds-i âsümân peymâ semâ

Şeş cihetten zimmetin ibrâ için sermest olup
Tâ huzûr-ı yâra çıkdı bî-ser ü bî-pâ semâ Semâ,

Hükmüi bişnevdir sened destinde hâlâ mutribin
Hallini Monlâ-yı Rûm’dan etti istiftâ semâ

Nâydan emr-i ecûbû dâ’iyu’llâh gelmese
Etmez idi enfüs ü âfâka istîlâ semâ

Şûle-i âvâz-ı ney âvâze-i inî ene
Mûsî-i hayret-zede dil vâdi-i Sînâ semâ

Müjde-i teşrîf-i Monlâ vahy olup mîrâcda
Farz oldu ehl-i derde ol gece gûyâ semâ

Oldu envâr-ı tecellî meclise Esrâr bu şeb
Şübhe yokdur etti rûh-ı pâk-ı Mevlânâ semâ

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Hazret-i Mevlâna bu dünyaya gelip semâ edip gitti; semâ hâlâ, o anın şaşkınlık ve hayranlığı içindedir. (Semâ: Mevlevilerin âyin sırasında cezbe haliyle ayakta dönmesi, zikretmesi)

Korkusuz sevgili halkı gaflet sarhoşluğuna düşürüp ve tek başına gelip meclisin sonunda semâ etti

Kıvrılmış etekli sofu ile ayağına toprak bulaşmış zâhid, can yolunda semaya ayak uyduramaz

Semâ Mevlevinin içinden gelen âhın kıvılcımlarından kanat açıp kutsal göğü aşıp geçen iri bir doğan oldu

Altı yönden aklanıp temize çıkmak için sarhoş olup başsız, ayaksız tâ sevgilinin huzuruna kadar çıktı

‘’Dinle’’ hükmü çalgıcının elinde hâlâ senettir; sema bunun çözümünü Mevlânâ’dan sordu

Neyden Allah’ı çağırana katılınız emri gelmeseydi sema nefsi ve dışını kuşatamazdı

Neyin inleme şulesi, ’’ben Allah’ım’ ’yankısı şaşkına dönmüş Musa gönül. Sina vadisi ise semâdır. (Taha sûresinin Hz. Musa ile ilgili. Ayetine telmih yapılmıştır)

Mirac sırasında Hz. Mevlânâ’nın geleceği müjdesi vahyedildiğinden dolayı dert ehli olan âşıklara o gece sanki semâ farz oldu (Miraç gecesi Müslümanlara beş vakit namaz farz olmuştur. Beyitte bu olaya telmih var.)

Ey Esrâr, bu gece meclise tecelli nurları yağdı; mutlaka Mevlânâ’nın temiz ruhu semâ etmiştir.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ESRAR DEDE ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi