Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BAKİ - MÜJE HAYLİN DİZER OL...

GAZEL
Müje haylin dizer ol gamze-i fettân saf saf
Gûyiyâ cenge girer nîze-i güzâran saf saf

Seni seyr itmek içün reh-gezer-i gül-şende
İki cânibde durur serv-i hırâman saf saf

Leşker-i eşk-i firâvan ile ceng eylemeğe
Gönderir mevclerin lücce-i ummân saf saf

Gökde efgân iderek sanma geçer hayl-i kuleng
Şekl-i sakkada gezer dîde-i giryân saf saf

Câmi içre göre tâ kimlere hem-zânûsın
Şekl-i sakkâda gezer dîde-i giryân saf saf

Ehl-i dil derd ü gamun ni'metine müstağrak
Dizilürler keremün hânına mihmân saf saf

Vasf-ı kaddinle hırâm itse 'alem gibi kalem
Leşker-i satrı çeker defter ü dîvan saf saf

Kûyin etrâfına uşşak dizilmiş gûyâ
Harem-i Kâ'be'de her cânibe erkân saf saf

Kadrini seng-i musallâda bilüb ey Bâkî
Durub el bağlayanlar karşuna yâran saf saf