Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NEDİM – BAK SİTANBUL'UN ŞU SADABAD...- NEDİM

KASİDE

1. Bak Sitanbûl’un şu Sadâbad- nev bünyanına
Âdemin canlar katar âb u hevâsı canına


2. Ey sabâ gördün mü mislin bunca demdir âlemin
Püşt-i pâ urmaktasın İran’ına, Turan’ına.


3. Ey felek insaf, ey mihr-i cihân-ârâ âmân
Bir nazîri var ise söylen konulsun yanına.


4. Ben de bilmem böyle rûh-efzâlığın aslın meğer
Hızr tohm-ı ömr-i câvîd ekti nahlistanına.


5. Hey ne feyz-i cavidandır kim olur serv-i sehi
Sürseler bir katra abın navegin peykanın

6. Hey ne hâlettir ki dûdun sünbül-i sîrâb-eder
Uğrasa bâd-i sabâsı düzahın nirânına

7. Şöyle feyzâfeyzdir çûş ü hurûş-i nevbahâr
Kim erişmiştir telâtum âsmân eyvanına

8. Turfe rengâreng-i âheng eylemiş sahrâyı pür
Kûh ses verdikçe şeydâ bülbülün efgânına

9. Sabr ü tâkatsiz çıkup bir gül dahi peydâ eder
Hande sığmaz goncenin zirâ leb-i handânına

10. Arşedek çıkmakta mânend-i dûâ-yi müstecâb
Uğrayan âb-i musaffa râh-i şâdırvânına

11. Sizde böyle müşg olur mu deyu hâkinden biraz
Ah göndersem sabâ ile Huten hâkânına

12. Cedvel-i sim içre âdem binse bir zevrakçeye
İstese mümkün varılmak cennetin tâ yanına

13. Olsa ger kasrındaki nakş ü nigâra bir şebîh
Anı yazmaz mıydı GaffârÎ Nigâristânına

14. Olsa Kisrâlar zamânında ya Firdevsî anı
Eylemez miydi şeref Şehnâmenin unvânına

15. Gûş kıl ey rûh-i Kisrâ ey revân-i Cem işit
Ben kapılmam ehl-i târîhin sühan sencânına

16. İkinizde olmamış mâlik ana aldım haber
Çerh-i pirin and verdim dinine imânına

17. Dersiniz kim çerh-i pîre yok yere verdin kasem
Kim o bîîmandır anın kim bakar eymâmna

18. Vaktinizde çerh âmennâ ki bîîmân idi
Ehl-i dil makrûn idi endûh-i bîpâyânına

19. Şimdi ammâ ehl-perverdir müselmandır tamâm
Olalı mahkûm Sultân Ahmedin fermanına

Vezni: Failatün - Failatün - Failatün – Failün

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NEDİM'İN ŞİİRLERİ

NEDİM'İN HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi