Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

FUZULİ - EGER ÇIKSA İDİ DERDÜN CİSMDEN DERDÜM Kİ CANDUR BU

GAZEL İNCELEMESİ

1) Eger çıhsa idi derdün cismden derdüm ki candur bu
    Ne hâcet derdüni yegdür demek candan a'yandur bu

Eğer derdin cismimden çıksaydı, bu çıkan candır derdim. Derdin için, candan daha değerlidir demeye hâcet yok. Onu cana benzetmemden bu açıkça anlaşılır.

 

2) Demâdem hûblarun cevriyle artar lezzeti ışkun
    Yamandur bu ki tahkîk etmeden derler yamandur bu

Güzellerin cevri ile her ân aşkın lezzeti artar. Bunu hakkıyla anlamadan güzellerin cefâsına kötüdür demek kötüdür.) Kâinat güzellerle doludur ve her şey güzeldir. Güzeller âşığa cevrettikçe aşkın lezzeti artar. Çünkü aşk daha şiddetlenir.


3) Hadengi sâyesinde hoş geçür evkatunı ey dil
     Ki gülzâr-ı hayâtun zîneti serv-i revandur bu

Onun aşkının oku gölgesinde güzel bir hayat sür. Zîra bu ok, hayat gül bahçesinin süsü olan can servisidir.


4) Tutuşdum âteş-i dilden ciger kanına gark oldum
     Egerçi bir şerâre oddur ol bir katre kandur bu

Gönlümdeki ateş, beni tutuşturup yaktı. Hâlbuki bu bir kıvılcımlık ateşti. Bir damla kan olduğu halde beni ciğer kanında boğdu.

 

5) Cihâna kaddün ile kâkülünden fitneler düşmüş
    Kıyâmet ibtidâsı fitne-i âhir zamandur bu

Âleme boy boşun ile saçından fitneler düşmüş. Bu kıyametin başlangıcı olan fitne-i âhir zamandır.

 

6) Diyerler bî-haberler bâğ-ı cennet kûyuna benzer
    Haber verdi mana andan gelen Âdem yalandur bu

İşin hakikatinden haberi olmayanlar, cennet bahçesinin senin diyarına benzediğini söylerler. Cennetten dünyaya indiri-86len Âdem Aleyhisselâm bana bunun yalan olduğunu haber verdi.

7) Fuzûlî kıldı feryâd ü fegânum tire gerdûnu
Henûz ol mâh sormaz kim ne feryâd ü fegandur bu

Ey Fuzûlî, feryat ve figanın feleği kararttı. Hâlâ o ay gibi güzel, bu ne feryat ve figandır diye sormaz.

 

FUZULİ DİVAN ŞERHİ, PROF.DR. ALİ NİHAT TARLAN, KÜLTÜR BAKANLIĞI

 

İLGİLİ İÇERİK

FUZULİ - BUDUR FARKI GÖNÜL MAHŞER GÜNÜNÜN RUZ-I HİCRANDAN

FUZULİ - KEREM KIL KESME SAKİ İLTİFATUN Bİ-NEVALARDAN

FUZULİ - BENDE MECNUN'DA FÜZUN AŞIKLIK İSTİDADI VAR

FUZULİ HAYATI ve ESERLERİ

FUZULİ-ÖYLE SERMESTEM Kİ İDRAK ETMEZEM...

FUZULİ - ÖYLE SERMESTEM Kİ İDRAK ETMEZEM...

FUZULİ-BERCESTELER

FUZULİ-ÂL-İ ABÂ MERSİYESİ

FUZULİ - LEYLÂ VE MECNUN AÇIKLAMASI

FUZULİ - EĞER ÇIKSA İDİ DERDÜN CİSMDEN DERDÜM Kİ CANDUR BU İNCELEMESİ

FUZULİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi