Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

FUZULİ- ÂL-İ ABÂ MERSİYESİNDEN 

(Bu mersiye terkibibent şeklindedir ve beş bentlidır.)
Üçüncü bend


1. Tedbîr-i katl-i Âl-i Abâ kıldın ey felek
Fikr-i galat hayâl-i hatâ kıldın ey felek

2. Berk-ı sehâb-ı hâdiseden tîgler çekip
Bir bir havâle-i şühedâ kıldın ey felek

3. İsmet-i harem-serâsına hürmet revâ iken
Pâ-mâl-ı hasm-ı bî-ser ü pâ kıldın ey felek

4. Sahrâ-yı Kerbelâ’da olan teşne leblere
Rîk-i revân ü seyl-i belâ kıldın ey felek

5. Tahfîf-i kadr-i şer’den endîşe kılmayup
Evlâd-ı Mustafâ’ya cefâ kıldın ey felek

6. Bir rahm kılmadun ciğeri kân olanlara
Gurbetde rûzgârı perîşân olanlara

 

Günümüz Türkçesi
1. Ey felek! Âliabâ’nın öldürülmesi için tedbir aldın; bunu yapmakla yanlış bir şey düşündün, yanlış bir şey tasarladın.

2. Hadise bulutunun şimşeğinden kılıçlar çekerek onları birer birer şehitlere salladın, vurdun.

3. Namus ve temizliğin mübarek bucağına hürmet etmek münasipken, onu sefil düşmanın ayakları altında çiğnettin.

4. Kerbelâ sahrasında dudakları susuzluktan kurumuş olanlara, akan savrulan kumu bir belâ seli haline getirdin.

5. Şeriatin kadrini düşürmekten çekinmedin; peygamberin çocuklarına cefa ettin.

6. Bağrı yaralılara, gurbette hayatı ve talihi perişan olanlara azıcık olsun acımadın.

Dördüncü Bend
1. Basdıkda Kerbelâ’ya kadem Şâh-ı Kerbelâ
Oldu nişân-ı tîr-i sitem-i Şâh-ı Kerbelâ

2. Düşmen okuna gayr siper görmeyüp revâ
Yakmışdı câna dâg-ı elem-i Şâh-ı Kerbelâ

3. A’dâ mukâbilinde çekende saff-ı sipâh
Kılmışdı medd-i âhı 'alem-i Şâh-ı Kerbelâ

4. Dûd-ı dil-i pür-âteş ehl-i nezâreden
Etmişdi perde-dâr-ı harem-i Şâh-ı Kerbelâ

5. Oldukça ömrü râhat-ı dil görmeyip demî
Olmuş hemîşe hem-dem-i gam Şâh-ı Kerbelâ

6. Yâ Şâh-ı Kerbelâ ne revâ bunca gam sana
Derd-i demâdem ü elem-i dembedem sana

Vezni: Mefûlü Fâilâtü Mefâîlü Fâilün


Günümüz Türkçesi
1. Kerbelâ Şahı (Hz. Hüseyin) Kerbelâya ayak kasınca zulüm okunun hedefi oldu

2. Düşman oku için başka bir siperi münasip görmeyip göğsünü germiş canını elemle daglamıştı.

3. Bu vak’aya şahit olanların ateşli gnülleinin dumanıyla çoluk çocuğunu perdeleyip saklamıştı.

4. O, ömrü oldukça bir an gönül rahatlığı görmeyip daima gamın arkadaşı olmuştur.

5. Düşmanlar karşısında sıra sıra dizilince, Hazreti Hüseyin de ahı bayrak olarak çekip yükseltmişti.

6. Ey Kerbelâ Şahı! Bunca gam ve zaman zaman gelen dertler, elemler sana lâyık mıdır?

 

İLGİLİ İÇERİK:

FUZULİ-ÂL-İ ABÂ MERSİYESİ AÇIKLAMASI

FUZULİ – KÜFR-İ ZÜLFÜN SALALI RAHNELER ...

FUZULİ-BERCESTELER

FUZULİ HAYATI ve ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi