Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

FUZULİ – EY KEMAN-EBRU ŞEHİD-İ NAVEK-İ..

GAZEL
1. Ey kemân-ebrû şehîd-i nâvek-i müjgânunam
Bulmışaım feyz-i nazar senden senin kurbânunam

2. Kâkülün tânna peyvend itmişem can riştesin
Başun içün bir terahhum kıl ki ser-gerdânunam

3. N'ola kılsam terk-i mey minnet kılup zâhidlere
N'eylerem mey neş'esin men kim senün hayrânunam

4. Şâne veş yüz nâvek-i gam sancılupdur cânuma
Tâ esîr-i halka-i gîsû-yı müşg-efşânunam

5. El çeküp kat'-ı nazar kılmış ilâcumdan tabib
Bildi güya kim harâb-ı nerkis-i fettânunam

6. Cana meylün var ise hükm eyle teslim eyleyem
Pâdişâhum men senün bir bende-i fermânunam

7. Gönce kılmaz şâd gül açmaz dutılmış gönlümi
Ârzûmend-i ruh-ı âl ü leb-i handânunam

8. Kan idüp bağrum işüm âh itme her dem ey felek
Hürmettim dut bir iki gün kim senün mihmânunam

9. Ey Fuzûlî âteş-i âh ile yandurdun meni
Gâlibâ sandun ki şem'-i külbe-i ahzânunam

 

 

İLGİLİ İÇERİK:

FUZULİ –EY KEMAN EBRU ŞEHİDİ NAVEKİ MÜJGANUMAM AÇIKLAMASI

FUZULİ - LEYLÂ VE MECNUN AÇIKLAMASI

FUZULİ-ÂL-İ ABÂ MERSİYESİ

BENG Ü BADE - FUZULİ

FUZULİ-OLSAYDI BENDEKİ GAM

FUZULİ HAYATI ve ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi