Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

KEŞFU’Z-ZUNUN

Kâtib Çelebi'nin (Ö. 1067/1657)bibliyografik eseri.

Çok yönlü kişiliğiyle XVII. yüzyıl Osmanlı bilim ve düşünce hayatında önemli bir yer edinen Kâtib Çelebi'nin Arapça yazdığı eser kapsamlı bir bibliyografya ve ilimler ansiklopedisi mahiyetindedir. Alfabetik sıraya göre düzenlenmiş olan eserin ilk adı Kitâbü İcmûli'l-fuşûl ve'l-ebvâb fî tertîbi'l-hılûm ve esatiri/cifdb'dır. Mü­ellif yaptığı ilâve ve düzeltmelerden son­ra bu ismi Keşfü'z-zunûn an esâmi'l-kütüb ve'l-fünûn olarak değiştirmiştir. Kitapta yer alan bilgiler geniş ölçüde Arapça literatürle ilgili olmakla birlikte aralarında Farsça ve Türkçe çalışmalar hakkında olanlar da vardır. Keşfü'z-zunûn'un telifi yirmi yılda gerçekleşmiş, Kâtib Çelebi bu zaman zarfında eserini, Halep sahaflarında başladığı (1043/1633) araştırma ve incelemelerini çeşitli şehir­lerin sahaf ve kütüphanelerinde sürdü­rerek tamamlamıştır.

Keşfü'z-zunûn, adından da anlaşıldığı gibi kitapların (kütüb) yanında ilmî disip­linleri de (fünûn) ele almış, yani ilimlerin sayımı ve taksimini de konu edinmiştir. Eserin, Kâtib Çelebi'nin ilim anlayışını yansıtması bakımından önem taşıyan beş bölümlü mukaddimesinde bilginin tanı­mı, ilimlerin İslâm dünyasında ortaya çı­kışı ve gelişmesi, alanlarıyla sınırları ve medeniyetle olan ilişkileri, kitap telif bi­çimleri ve şerh geleneğinin çeşitli tarzları gibi konular işlenmiştir. Kitabın yazımın­da tekrarlardan olabildiğince uzak durul­muş, ismi bilinen bir eserin yeri geldikçe müellifi, biliniyorsa telif tarihi, gerekti­ğinde bab ve fasılları, varsa üzerine yazı­lan şerh ve haşiyeler geçtikleri yerde ve­rilmiş yahut geçecekleri yere işaret edil­miştir. Türkçe ve Farsça eserler özellikle belirtilmiş, bizzat görülen kitapların baş­langıç cümleleri aktarılarak benzer isim­ler taşıyan çalışmaların birbirine karıştı­rılmasının önüne geçilmiştir. Eser ve mü­ellifler hakkında incelenen kitaplar dışın­da tarih ve tabakat literatüründen de faydalanılmıştır. İlim dalları -meselâ ilmü'l fıkhın "f" harfinde ele alınması gibi-ait oldukları harf sırasında konu edilmiş­tir. Kâtib Çelebi'nin ilimler hakkında ver­diği bilgilerde Hafîdü's-Sa'd olarak ta­nınan Ahmed b. Yahya et-Teftâzânî'nin Mecmûbü'l-'ulûm'u (Mecmû'atü'l-fia-fıd), Taşköprizâde'nin Miftâhu's-sa'âde'si. Molla Lutfî'nin el-Metâlibü'l-ilâhiyye fîmevzû'âti'l-'ulûm'u ve Sadreddinzâde eş-Şirvânî'nin el-Fevâ'idü'l-hâkaniyyesi gibi ilimler taksimine dair li­teratürden yararlandığı anlaşılmaktadır (bk. I, 2–3-, II, 1905–1906). Eserde uygula­nan yöntemin özellikle alfabetik bibliyog­rafya usulünü takip etmek, müelliflerin ölüm ve eserlerin telif tarihlerini vermek, bizzat görülen eserlerin başlangıç cüm­lelerini aktarmak, bir kitabın bab ve fasılları hakkında bilgi vermek gibi yenilikler taşıdığı görülmektedir. Keşfü'z-zunûn-da 15.000'e yakın kitap ve risale, 10.000 kadar da müellif adı geçmekte, 300'ü aş­kın ilim dalı hakkında bilgi verilmektedir. Eser, malzemesinin birbirinden çok farklı sahalara ait olması ve başvurulan kaynak­lardaki eksiklik ve hataların aynen akta­rılması yüzünden bazı aksaklıklar içerse de bunlar hacminin büyüklüğü ve kapsa­mı karşısında önemsiz kalmaktadır. Kâtib Çelebi'nin kaynakları arasında İbnü'n-Nedîm'in el-Fihrist'i, İbnü'l-Kıftî'nin İhbârü'l-ulema, Taşköprizâde'nin Miftâhu's-saâdesi, İbn Haldun'un Mukad­dimesi, Sübkî'nin Tabakât'ı ve İbn Hallikân'ın ve eyârü'il a'yân'ı başta gelmek­tedir.

Keşfü'z-zunûn'a çeşitli zamanlarda birçok zeyil yazılmış, muhtevası yeni bil­giler ışığında ikmal edilmeye çalışılmıştır. Başlıca zeyil müellifleri arasında olan Halepli Hüseyin el-Abbâsî en-Nebhânî, Vişnezâde İzzeti Mehmed Efendi, Riyâzîzâde Abdüllatîf b. Muhammed Kâtib Çele­bi'nin çağdaşlarıdır. Hanîfzâde Tâhir Ah­med Efendi'nin de (ö. 1802) Âşâr-ı Nev adında bir zeyli vardır. Esere yazılan en son ve en meşhur zeyil ise Bağdatlı İsma­il Paşa'nın (ö. 1920) İzâhu'l-meknûnü'z-zeyliKeşfü'z-zunûn esâmi'l-kütüb ve'l-fünûn'udur.

Keşfü'z-zunûn'un ilk ilmî neşrini Gustav Leberecht Flügel, Latince tercümesiy­le birlikte yedi cilt halinde gerçekleştir­miştir (1–11. Leipzig 1835–1837; IIİ-V11, London 1842–1858; tıpkıbasımları Beyrut, ts. |Dâru Sâdır|; Beyrut 1992). Mısır (1274) ve İstanbul'da (1310) aynen basılan ese­rin diğer ilmî neşri, M. Şerafettin Yaltka'ya ve Kilisli Rifat Bilge tarafından mev­cut yazma ve basma nüshalarla zeyiller gözden geçirilip müellif nüshasıyla kar­şılaştırılarak yapılmıştır (İstanbul 1941–1943, 1971–1972; tıpkıbasım, Tahran 1387/ 1967). Hanîfzâde'nin Âşâr-ı Nev'i Keş­fü'z-zunûn'un Flügel neşrinin VI. cildinin sonunda, Riyâzîzâde'nin Esma'ü'l-kutübi'l-mütemmim li-Keşfü'z-zunûn'u Muhammed Altuncî tarafından Kahire'de (1977), Bağdatlı İsmail Paşa'nın îzâhu'l-meknûn'u ise 1. cildi M. Şerafettin Yaltka-ya ve Kilisli Rifat Bilge, II. cildi Kilisli Rifat Bilge neşri olmak üzere Keşfü'z-zunûn ile birlikte İstanbul'da basılmıştır (1945–1947, 1972; tıpkıbasım, Tahran 1387/1967).

Kaynak: İslam Ansiklopedisi (25. Cilt)