Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MÜSTEZÂD

Müstezâd Arapça “ziyâde” kökünden “arttırılmış, eklenmiş” anlamlarındadır. Nazım şekli olarak müstezâd, gazelden türetilmiş bir şekildir. Müstezâdlar aruzun “Mef’ûlü mefâ’îlü mefâ'îlü fa'ûlün” kalıbıyla yazılır ve her mısra'ın altına “Mef'ûlü faulün” cüzleriyle yazılmış kısa bir mısrâ eklenir. Müstezâd'ın asıl vezni budur. Ama pek az da olsa “Mef'ûlü mefâ'îlü mefâ'îlü mefâ'îlü”, “Müfte'ilün müfte’ilün müfte'ilün fâ’”, “Mefâ'îlün mefâ'îlün mefâ'îlün mefâ'îlün”, “Mefâ'îlün fe'ilâtün mefâ'ilün fe'ilün”, “Fâilâtün fâi'lâtün fâ'ilün” kalıplarıyla yazılmış gazel mısrâlarına ilk ve son, yani “Mef’ûlü mefâ'îlü”, “Müfte'ilün fâ'“, “Mefâ’îlün mefâ'îlün”, “Mefâ'îlün fe'ilün, “Fâ'ilâtün fâ'ilün” cüzleriyle kısa mısrâlar eklenmiş müstezâdlar da görülmüştür. Eklenen bu kısa parçalara ziyâde denir. Bu eklemeler gazele yeni bir ahenk katmak ve beyitlerin anlamlarını güçlendirmek için yapılmıştır.

Müstezâd'ın bir beyti uzun kısa, tekrar uzun ve kısa olmak üzere dört mısrâdır. En çok görülen müstezâd kafiyesi dört şekildedir (Büyük harfler uzun, küçük harfler kısa mısrâlar) :

1. A a A a Bb Aa Cc Aa (Örnek 1)

2. A a A a B x A a C x A a (Örnek 2)

3.AbAbCcAbDdAb

4. A b Ab C x Ab D x Ab (Örnek 3)

Üçüncü şekil müstezâdlarda gazelin serbest mısrâları ilk ziyâde ile kafiyelenir. Dördüncü şekil, en serbest kafiyeli müstezadlardır. Sanki uzun ve kısa mısrâlarla söylenmiş, kafiyeleri ayrı iki gazelin iç içe yerleştirilişi gibidir.

Çok az da olsa, beyitleri altı mısrâ olan, yani iki ziyâdesi bulunan müstezâdlar da söylenmiştir (Örnek 4). Dört mısrâlı müstezadlara Sade altı mısralı müstezâdlara Çift denir.

Müstezadların özel vezinlerle yazılmaları yanında, anlamları bakımından da öteki nazım şekillerinden ayrıldıkları bir özellikleri vardır: Müstezadlarda ziyâdeler okunsa da okunmasa da beytin anlamının bozulmaması ve güzelliğinin azalmaması gerekir. Kısa parçalar çıkarıldığında bir anlam eksikliği gösteren, ya da kısa mısrâların ayrıca bir güzellik katmadığı müstezâdlar başarılı sayılmazlar. Bu bakımdan iyi bir müstezâd yazmak şairler için oldukça güç bir iş olmuştur.

Müstezâd nazım şekli edebiyatımızda ilk yüzyıllardan beri, ama az sayıda kullanılmıştır. Bu arada Seyyid Nesimî'nin, Eğridirli Hacı Kemal'in bir müstezadı vardır. Edirneli Şahidinin Leylâ ve Mecnûnu'nda, Hayreti (ölm. 1534-35) ve Şâhidî Dede (ölm. 1550)’nin divanlarında birer müstezadları vardır. Fuzulî (ölm. 1556), Yahya Bey (ölm. 1582) ve XVII. yüzyıl şairlerinden Nâ'ilî (ölm. 1566) yine birer müstezad söylemişlerdir. XVIII. yüzyıl şairlerinden Nedim (ölm. 1730), Erzurumlu İbrahim Hakkı (ölm. 1722), ve Gâlib Dede (ölm. 1798-99) de ikişer müstezad görülür. Enderunlu Fâzıl’ın dört müstezadı vardır. XIX. yüzyılda müstezad yazan şairler çoğalmıştır: Pertev Paşa (ölm. 1837)'nın divanında bir, Leylâ Hanım (ölm. 1851)'da beş, Şeref Hanım (ölm. İ861) ve Nevres (ölm. 1876) de ikişer müstezad vardır.

Divan şairlerince çok az kullanılmasına karşılık müstezad halk edebiyatında daha çok benimsenmiş “yedekli”.. “ayaklı” adlarıyla çokça kullanılmıştır. Servetifünun edebiyatında ve daha sonraları da müstezad adıyla bazı şiirler yazılmışsa da daha çok Serbest müstezad denilen ve bütün aruz kalıplarıyla yazılabilen bu şeklin eski divanlarda görülen müstezadlarla uzun ve kısa mısrâ benzerliğinden başka bir ilişkisi kalmamıştır.

 

İki ziyadeli müstezad

Ölçü ve uyak düzeni bakımından tek ziyadeli müstezadın benzetilir. Yalnız, ziyade dizeler iki tanedir ve uzun dizelerle uyaklıdır.

Hey hey ne acâib bezemiş hüsn ile Bârî
                               Bu sûret-i yâri
                             Bu nakş-ı nigân
Her ehl-i nazar kim göre tahsîn ola kârı
                               Bu çeşni ü izan
                                 Kalmaya karârı
Ry mutrib-ı dil-keş ele al çeng ü rebâbı
                                  Çâk eyle hicabı
                                  Ref’ eyle nikâbı
Ey sâki-i mevh-veş taşa çal şîşe-i ârı
                           Sun câm-ı ukârı
                            Def’ eyle humârı
Uşşâkı katâr eyledi aşk içre Muhammed
                           Ol şâh-ı mümecced
                             Ol matlab-ı maksad
Ey üştür-i dil sen olagör pîş-i katârı
                       Çok aşk ile bârı
                      Ye derd ile hârı

 


MÜSTEZAT ÖRNEKLERİ

 

 

Örnek 1.

Aa Aa Bb Aa Ca Aa

Mef’ûlü mefâ’îlü mefâ'îlü fa’ûlün 

Mef’ûlü fa’ûlün

1.    Çeşmüm acı yaş ile ağularla kanupdur

                                           Cism ise yanupdur

Ol çeşm-i siyeh neyleyem efsâne sanupdur

                                        Gönlüm usanupdur

2.    Nâz uyhusına kıldı yine gözleri mu’tâd

                                          Çok eyledi bîdâd

Sabr eyle dilâ vakt ola lâbüd uyanupdur 

                                       Senden utanupdur

3.    La’l-i lebün ey dilber-i kattâl-i pür-âşub

                                         Ey fitneli mahbûb 

Hüsn-i dil-i uşşâka ne cür’etle kanupdur 

                                     Kana boyanupdur

4.    Ey hoş ki gam-ı aşka giriftar degüldüm

                                     Bîmâr degüldüm

Ol günleri bîçâre gönül şimdi anupdur 

                                       Kendi kazanupdur

5.    Eyler felegün reng-i şafak-rûyını şebgûn

                                       Hayretle diger-gûn

Ol dem ki benüm hûn-ı şirişküm boşanupdur 

                                     Derya bulanupdur

6.    Şemşir-i cefâsını çeküp kesdi amânum

                                      Dür eyledi cânum

Sedd-i sitemünden reh-i fikrüm kapanupdur 

                                      Aklum tayanupdur

7.    Ol kâfir-i bed-kîş idicek zülfini tâlân

                                       Gâlib kılup îmân

Güftar-ı perişanına hayfâ inanupdur 

                                        Dâme tolanupdur

Şeyh Gâlib

 

Örnek 2.

Ab Ab Cc Ab Dd Ab 

Müfte’ilün müfte’ilün müfte’ilün fa’

Müfte’ilün fa’.

1.    Çehre-i zîbâsı anun gülşen-i cândur

             Halk-ı cihâna

Mâ’î ridâsı sanasın âb-ı revândur 

                 Bâğ-ı cinâna

2.    Mutrıb-ı devrân ile cânânun elinden

                   Nây gibi ben

Nâle vü feryâd iderin hayli zamândur 

                   Kevn ü mekâna

3.    Cevr ider ol yâr bana hey meded Allah

                 Neyleyeyin âh

Kime şikâyet ideyin şâh-ı cihândur 

                  Devr-i zamâna

4.    Bağrumı hûn itdi benüm firkat-i cânân

                Mihnet-i hicrân

Sevgüli yâr ayrılığı ne yamandur 

                  Âşık olana

5.    Nâz ile Yahyâ kulınun gönlini aldı

                  Odlara saldı

Kûyma varup garazum âh u figândur 

             Olsa bahâne

Yahya Bey

 

Örnek 3.

Ab Ab Cx Ab D x Ab 

Mef’ûlü mefâ’îlü mefâ'îlü fa’ûlün 

Mef’ûlü fa’ûlün

1. Ey şûh-ı sitem-pîşe dil-i zâr senündür 

                     Yok minnettin aslâ

Ey kân-ı güher anda ne kim var seniindür 

                           Pinhân u hüveydâ

2.    Sen kim gelesen meclise bir yer mi bulunmaz

                       Baş üzre yerün var 

Gül goncasısan gûşe-i destâr senündür 

                  Gel ey gül-i ra’nâ

3.    Neylersen edüp bir iki gün bâr-ı cefâya

                        Sabr eyle de sonra

Peymâne sentin hâne senün yâr senündür 

                     Ey dil tek ü tenhâ

4.    Bir bûse-i cân-bahşma ver nakd-i hayâtı

                          Ger kâ’il olursa

Senden yanadur söz yine bâzâr senündür 

                                     Ey âşık-ı şeydâ

5.    Çeşmânı siyeh-baht-ı sitem kâkül-i pür ham

                                Ebruları pür-çîn

Benzer ki bu dildâr-ı cefâkâr senündür 

                         Bîçâre Nedîmâ

Nedim

 

 

Örnek 4.

Çift. Her beyti altı mısrâlı müstezada

Aaa Aaa Bbb Aaa Ccc Aaa

Mef'ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fa’ûlün 

Mef’ûlü fa’ûlün ,

1. Heyhey ne acâ’ib bezemiş hüsn ile Bârı

                                    Bu sûret-i yârı 

                                   Bu nakş u nigârı

Her ehl-i nazar kim görse tahsîn ola kârı

                                  Bu çeşm ü izârı 

                                  Kalmaya karân

2.    Ey mutrib-i dilkeş ele al çeng ü rebâbı

                                   Çûk eyle hicâbı

                                   Ret’ eyle nikâbı

Ey sâki-i mehveş taşa çal şîşe-i ân

                              Sun câm-ı ikan

                             Def’ eyle humân

3.    Uşşâkı katar eyledi aşk içre Muhammed

                            Ol şâh-ı mümecced

                            Ol matlab u maksad

Ey uştur-ı dil sen olagör pîş-i katarı

                            Çek eşk ile bârı

                              Ye derd ile hân

              Şahidi Dede

 

MÜSTEZAT GAZEL - İBRAHİM SAĞIR

Ne ettimse ben ettim nefse uyup canıma,
Sığındım Subhan’ıma.

Günahlarımdır sebep ömrü perişanıma,
Yer etti iz’anıma.

İçimde fırtınalar kopardı zaman zaman,
Aman Allah’ım aman

Nefsin hileleri hep sebeb-i isyanıma,
Yol verdi nisyanıma.

Gün oldu korkularım mantığımı biledi,
Gönlüm medet diledi.

Asude liman diye sığındım vicdanıma,
Güvenip irfanıma..

Pişmanlıklarım kesti zaman zaman yolumu,
Boş eyledi dolumu.

Uymadı hiçbir zaman bir anım bir anıma,
İblis girdi kanıma.

Nefsimin şüpheleri kemirirken beynimi,
Hakk’a açtım göynümü.

Şımarık duygularım yol açtı hicranıma,
Hem dahi hüsranıma.

Hayallerin hududu aklıma dar geliyor,
Söylemek ar geliyor.