Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MÜSTEZAT ÖRNEKLERİ

 

 

Örnek 1.

Aa Aa Bb Aa Ca Aa

Mef’ûlü mefâ’îlü mefâ'îlü fa’ûlün 

Mef’ûlü fa’ûlün

1.    Çeşmüm acı yaş ile ağularla kanupdur

                                           Cism ise yanupdur

Ol çeşm-i siyeh neyleyem efsâne sanupdur

                                        Gönlüm usanupdur

2.    Nâz uyhusına kıldı yine gözleri mu’tâd

                                          Çok eyledi bîdâd

Sabr eyle dilâ vakt ola lâbüd uyanupdur 

                                       Senden utanupdur

3.    La’l-i lebün ey dilber-i kattâl-i pür-âşub

                                         Ey fitneli mahbûb 

Hüsn-i dil-i uşşâka ne cür’etle kanupdur 

                                     Kana boyanupdur

4.    Ey hoş ki gam-ı aşka giriftar degüldüm

                                     Bîmâr degüldüm

Ol günleri bîçâre gönül şimdi anupdur 

                                       Kendi kazanupdur

5.    Eyler felegün reng-i şafak-rûyını şebgûn

                                       Hayretle diger-gûn

Ol dem ki benüm hûn-ı şirişküm boşanupdur 

                                     Derya bulanupdur

6.    Şemşir-i cefâsını çeküp kesdi amânum

                                      Dür eyledi cânum

Sedd-i sitemünden reh-i fikrüm kapanupdur 

                                      Aklum tayanupdur

7.    Ol kâfir-i bed-kîş idicek zülfini tâlân

                                       Gâlib kılup îmân

Güftar-ı perişanına hayfâ inanupdur 

                                        Dâme tolanupdur

Şeyh Gâlib

 

Örnek 2.

Ab Ab Cc Ab Dd Ab 

Müfte’ilün müfte’ilün müfte’ilün fa’

Müfte’ilün fa’.

1.    Çehre-i zîbâsı anun gülşen-i cândur

             Halk-ı cihâna

Mâ’î ridâsı sanasın âb-ı revândur 

                 Bâğ-ı cinâna

2.    Mutrıb-ı devrân ile cânânun elinden

                   Nây gibi ben

Nâle vü feryâd iderin hayli zamândur 

                   Kevn ü mekâna

3.    Cevr ider ol yâr bana hey meded Allah

                 Neyleyeyin âh

Kime şikâyet ideyin şâh-ı cihândur 

                  Devr-i zamâna

4.    Bağrumı hûn itdi benüm firkat-i cânân

                Mihnet-i hicrân

Sevgüli yâr ayrılığı ne yamandur 

                  Âşık olana

5.    Nâz ile Yahyâ kulınun gönlini aldı

                  Odlara saldı

Kûyma varup garazum âh u figândur 

             Olsa bahâne

Yahya Bey

 

Örnek 3.

Ab Ab Cx Ab D x Ab 

Mef’ûlü mefâ’îlü mefâ'îlü fa’ûlün 

Mef’ûlü fa’ûlün

1. Ey şûh-ı sitem-pîşe dil-i zâr senündür 

                     Yok minnettin aslâ

Ey kân-ı güher anda ne kim var seniindür 

                           Pinhân u hüveydâ

2.    Sen kim gelesen meclise bir yer mi bulunmaz

                       Baş üzre yerün var 

Gül goncasısan gûşe-i destâr senündür 

                  Gel ey gül-i ra’nâ

3.    Neylersen edüp bir iki gün bâr-ı cefâya

                        Sabr eyle de sonra

Peymâne sentin hâne senün yâr senündür 

                     Ey dil tek ü tenhâ

4.    Bir bûse-i cân-bahşma ver nakd-i hayâtı

                          Ger kâ’il olursa

Senden yanadur söz yine bâzâr senündür 

                                     Ey âşık-ı şeydâ

5.    Çeşmânı siyeh-baht-ı sitem kâkül-i pür ham

                                Ebruları pür-çîn

Benzer ki bu dildâr-ı cefâkâr senündür 

                         Bîçâre Nedîmâ

Nedim

 

 

Örnek 4.

Çift. Her beyti altı mısrâlı müstezada

Aaa Aaa Bbb Aaa Ccc Aaa

Mef'ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fa’ûlün 

Mef’ûlü fa’ûlün ,

1. Heyhey ne acâ’ib bezemiş hüsn ile Bârı

                                    Bu sûret-i yârı 

                                   Bu nakş u nigârı

Her ehl-i nazar kim görse tahsîn ola kârı

                                  Bu çeşm ü izârı 

                                  Kalmaya karân

2.    Ey mutrib-i dilkeş ele al çeng ü rebâbı

                                   Çûk eyle hicâbı

                                   Ret’ eyle nikâbı

Ey sâki-i mehveş taşa çal şîşe-i ân

                              Sun câm-ı ikan

                             Def’ eyle humân

3.    Uşşâkı katar eyledi aşk içre Muhammed

                            Ol şâh-ı mümecced

                            Ol matlab u maksad

Ey uştur-ı dil sen olagör pîş-i katarı

                            Çek eşk ile bârı

                              Ye derd ile hân

              Şahidi Dede

 

MÜSTEZAT GAZEL - İBRAHİM SAĞIR

Ne ettimse ben ettim nefse uyup canıma,
Sığındım Subhan’ıma.

Günahlarımdır sebep ömrü perişanıma,
Yer etti iz’anıma.

İçimde fırtınalar kopardı zaman zaman,
Aman Allah’ım aman

Nefsin hileleri hep sebeb-i isyanıma,
Yol verdi nisyanıma.

Gün oldu korkularım mantığımı biledi,
Gönlüm medet diledi.

Asude liman diye sığındım vicdanıma,
Güvenip irfanıma..

Pişmanlıklarım kesti zaman zaman yolumu,
Boş eyledi dolumu.

Uymadı hiçbir zaman bir anım bir anıma,
İblis girdi kanıma.

Nefsimin şüpheleri kemirirken beynimi,
Hakk’a açtım göynümü.

Şımarık duygularım yol açtı hicranıma,
Hem dahi hüsranıma.

Hayallerin hududu aklıma dar geliyor,
Söylemek ar geliyor.

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi