Kullanıcı Oyu: 1 / 5

Yıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 

MUAŞŞER:

Aynı vezinde onar mısralık bendlerden oluşan musammatlara Mu’aşşer adı verilir. Öteki musammatlarda olduğu gibi müzdevic ve mütekerrir şekilleri olması gerekir. Fakat müzdevic muaşşer hiç görülmemiştir. Mükerrir olanların da bend sonlarındaki kafiyeleri daha çok iki mısrâ ile yapılmıştır.

Mu’aşşer, divanlarda terci'-i bend ile karıştırılmıştır. Yahyâ Bey'in mu'aşşer olarak söylediği birkaç şiirini, ilk bendin son beytinin ayrı kafiyeli olması yüzünden terci'-i bend saymak daha yerinde olur.

Mu'aşşer, müseddesten sonraki çok mısrâlı musammatların en çok kullanılanıdır. Edebiyatımızda Hayâlı Bey, Muhibbi ve İsma’il Hakkı'nın, Rûhî-i Bağdâdî’nin, Pertev Paşa ve Eşref Mustafa Paşa'nın mütekerrir muaşşerleri bu arada sayılabilir.

Ta'şîr de, bir gazelin her beyti önüne ya da sadece matla' beyti önüne sekiz mısrâ eklenerek yapılan bir mu'aşşerdir. Bu da edebiyatımızda fazla yapılmamıştır, Yahya Bey'in Kanuni Sultan Süleyman'ın gazeline yaptığı ta'şîr bu şeklin sayılı örneklerindendir.

Örnek 

aaaaaaaaAA bbbbbbbbAA

1

Bir güzel gördüm ki reşk-i sûret-i büthânedür 

Kendüsinden gayrıya âteş gibi bîgânedür 

Kim zebanından gelen efsûn ile efsânedür 

Mü'min ü küffâr ile hem-sohbet ü hem-hânedür 

Câm-ı zerrin nûş eder bir bî-vefâ mestânedür 

Nûş eden bir cur’asın bin yıl yeri meyhânedür 

Tuğ çekmiş bir dilâverdür ki kasdı cânedür 

Nûr-ı tato’umdan çerâğın yakmamışdur yâ nedür 

Râstî ben şem’-i dil-sûzum adû pervânedür 

Kim tolaşsa âteşe pervâne yâ dîvânedür

5

Ey Hayâlı tâ ki gördüm ol kamer-ruhsârumı 

Mihr-i âlem-tâbdan germ eyledüm bâzârumı 

Vuslatı hicrana satdum aldılar ikrârumı 

Deyr-i aşkun râhifoi idüm kesdiler zünnaramı 

Hâsılı asnâmdan pât etdiler Ferhârumı 

Aldı bir şâh-ı cihâıı gönlüm ile esrârumı 

Nâr-ı aşkunla yanup yakılma etdüm kârumı 

Mâh-rülar şevkine nûr eyledüm destârumı 

Râstî ben şem’-i dil-sûzum adû pervânedür 

Kim tolaşsa âteşe pervâne yâ dîvânedür

(5 bend)    Hayalî

 

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi