Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

TUTANAK

Meclis, mahkeme, kongre gibi yerlerde söylenen sözleri, herhangi bir olayın meydana geliş biçimi ve sonuçlarını veya İlgilileri tarafından imza­lanmış olup bir durumu bildiren yazılara tutana!; denir. Raporla tutanak arasındaki fark; raporun bir araştırma ve inceleme sonucu yazılması, tu­tanağın İse, görülen ve duyulanların, araştırılmadan, olduğu gibi yazılma­sıdır. Eskiden tutanağa zabıt, zabıtname, zabıt varakası, zabıt ceridesi veya mazbata denirdi.

Bir toplantı tutanağı hazırlanırken; toplantının ne zaman, nerede, na­sıl açıldığı, usulüne uygun olup olmadığı, gündemine uygun yapılıp yapıl­madığı ifade edilir. Toplantıda yapılan konuşmalar, sırasına göre özetle­nir. Alman kararlar yarsa tespit edilir. Son bölümünde, oturumun kapandığı belirtilir. Tutanağın altı İlgililer tarafından imzalanır.

Bir olay tutanağında İse; olayın ne olduğu, nerede, ne zaman, nasıl, kimler arasında meydana geldiği belirtilir. Olayın hangi etkenlerle oluş­tuğu, ne gibi araç ve gereçler kullanıldığı, nasıl geliştiği anlatılır. Olayın sonucu ortaya konur. Tutanağı düzeni iyen kişiler ve varsa tanıklar tuta­nağın altım İmza ederler.

Tutanak yazarken, sadece görülen ve duyulanlar yansıtılmalı, şahsî gö­rüşlere, yorumlara, tahminlere yer verilmemelidir. Çünkü bu tip davranış­lar, olayın yönünü saptırabilir. Anlatımı sade, açık, yalın ve kesin olma­lıdır. Süs ve sanat yapılmamalıdır. Okuyan kişi, tutanaktaki durumu ve olayı derhal kavrayabilmelidir.

 

TUTANAK ÇEŞİTLERİ
Hangi durumlarda tutanak tutulur :

 • Yakalama Tutanağı ( Polis, asker vb. tarafından tutulur.)
 • Yangın Tutanağı
 • Üst Arama Tutanağı
 • Zaptetme Tutanağı
 • Suçüstü Tutanağı
 • Olay Tespit Tutanağı
 • Teslim Tesellüm Zabtı
 • Salıverme Tutanağı
 • Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi
 • Kimlik Tespit Tutanağı
 • Hastane Rapor Yazısı
 • Otopsi Tutanağı
 • Arama Tutanağı
 • Buluntu Eşya Tutanağı
 • Olay tutanağı

 

TUTANAK ÖRNEĞİ

 

 

KONGRE TUTANAĞI

           ..........................................................................  Derneği'nin Genel Kurulu ……………………. Dü­ğün Salonunda                günü, saat ........................................................ ’de toplan­dı Toplantıda çoğunluğun bulunduğunun anlaşılmasından sonra Der­nek Başkanı ........................................................  toplantıyı açtı.

Kongre Başkanlığı............................................................................. ve ..... ……………………………

aday gösterildi. Yapılan oylama sonucunda ....................................................................  ço­ğunlukla Kongre Başkanlığına seçildi. Kongre Başkanının yaptırdı­ğı seçim sonucu çoğunlukla ............................................. ……………………….. Başkan Yardımcılığına, ....................................................... ve ………………….......................................................................................................................................... da kâtip üyeliklere seçildiler. Kongre Divanı’nın teşekkülünden son­ra Kongre Başkanı gündemi okudu ve gündemin maddeleri ve eklen­mesi veya çıkartılması istenen bir madde bulunup bulunmadığını sordu. Herhangi bir itirazda bulunulmadığı için gündemi oyladı ve ay­nen kabul edildiğini açıkladı.

            Gündem gereğince Dernek Başkanı ………………………………………….             faaliyet raporunu, Dernek Muhasibi ………………………………. muhasebe ra­porunu okuduktan sonra, Denetleme Kurulu Başkanı         

...............................................  da denetleme raporunu okudu. Raporlar üzerinde iki üye söz aldı. Bunlardan .........................................................................  demek çalışmalarından üyelerin haberdar edilmediğini, özellikle kuruluş günü töreni için fazla harcama yapıldığını;.................................................. da yönetim kurulu­nun çeşitli yönlerden eleştirilebileceğini, fakat başarısının da küçümsenmeyecek kadar büyük olduğunu, bu yüzden teşekkür ettiğini söyledi. Yönetim Kurulu adına .............  söz aldı ve dernek çalışmalarından üyelerin eldeki imkânlar nispetinde haberdar edilmeye çalışıldığını, sadece bazı acele gerçekleştirilmesi gereken çatışmalar hakkında bilgi verilemediğini, 25. yıl olması dolayısıyla kuruluş gününe büyük önem verildiğini ve demeğin daha geniş bir kitleye tanıtılabilmesi için harcamaların fazla yapıldığını söyledi.

Raporlar üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra, es­ki yönetim kurulunun aklanması maddesine geçildi. Faaliyet ve mu­hasebe raporlan ayrı ayrı oylandı ve eski yönetim kurulunun çalışmalarından dolayı aklanması oybirliğiyle kabul edildi. ‘

Gündemin seçimler maddesine geçildiğinde Kongre Başkanı, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve onur kurulu için adaylar gösterilmesini istedi. Gösterilen adayların adlan üyelerin görebilmesi İçin tahtaya yazıldı. Verilen bir önergenin oylanması sonucu …………………………………….. ve ……………………….. seçim tasnif

komitesine seçildiler. Gizli oyla yapılan seçimler sonucunda aşa­ğıda adlan ve aldıktan oylar belirtilen üyeler, yönetim kurulu, de­netleme kurulu ve onur kurulu üyeliklerine seçildiler.

(Yönetim, denetleme ve onur kurallarına seçilenlerin ad ve soyadları ile aldıkları oylar)    -

Gündemin dilek ve. temenniler maddesine geçildi. Üç üye söz aldı. Bunlardan yeni yönetim kurulunun üyelerle daha sıkı İşbirliği yapması, ……………………………………Atatürk Yılı çalışmalarına etkin biçimde iştirak edilmesi ve …………………………… da üye­ler arasında yakınlaşmayı sağlamak için gezi ve çaylı toplantılar, düzenlenmesi dileklerinde bulundular.

Kongre Başkanı gündemin son maddesine gelindiğini belirterek kongreyi kapattığını söyledi.

 

Kongre Başkanı                         Başkan Yardımcısı                   Kâtip                Kâtip                Kâtip

İmza                                        İmza                                       İmza                İmza                İmza

 

 

TESLİM VE TESELLÜM TUTANAĞI

İŞYERİNİN

UNVANI :………………………………………………………………
ADRESİ :……………………………………………………………….
………………………………………………………………..FAALİYET KONUSU :………………………………………………………………

TESLİM OLUNAN MALZEME
KODU :…………………………….
TANIMI :…………………………………………..
DİĞER BİLGİLER :………………………………………………………………
………………………………………………………………..
TESLİM TARİHİ :……/……./……….

Mülkiyeti…………………………………………………………………….. ye ait olan …………………………………………… malzeme …………………………………………‘e ……………………………ile birlikte çalışır durumda eksiksiz olarak teslim edilmiştir.

Garanti kapsamına girmeyen ve kullanıcı hatasından kaynaklanan arızaların tamirinden kendisinden sorumlu olduğu imza sahibine hatırlatılmıştır.

TESLİM EDEN
ADI SOYADI :………………………………………………………….
T.C KİMLİK NO :…………………………………………………………
GÖREVİ :………………………………………………………….
İMZASI :…………………………….

Mülkiyeti……………………………………………………………………ye ait olan Yukarıda belirtilen malzemeyi çalışır durumda eksiksiz olarak teslim aldım.
Demirbaş olarak aldığım bu malzemeyi emeklilik,istifa veya görevden ayrılma gibi durumlarda eksiksiz ve çalışır durumda görevlilere teslim edeceğim.

TESLİM ALAN

ADI SOYADI :…………………………………………………………….
T.C KİMLİK NO:…………………………………………………………….
GÖREVİ :…………………………………………………………….
İMZASI :…………………………………….

 

 

KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME ZİMMET TUTANAĞI

Sayı : …..
İŞÇİNİN

Adı Soyadı :
İşyeri no :
T.C Kimlik no :
Görevi :

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü uyarınca işyerinde kullanılması gereken ve aşağıda karşısında imzam bulunan kişisel koruyucu malzemeleri sağlam ve eksiksiz durumda teslim aldım.
*Bu koruyucu malzemenin nerede ve ne zaman kullanacağımı,
*Kullanmadığım takdirde karşılaşabileceğim tehlikeleri,
*İşimle ilgili verilen bu malzemelerin bakımını yapılarak muhafaza edeceğimi,
*Kusurum nedeniyle malzemenin hasar görmesi durumunda derhal yenisini almak üzere yetkililere başvuracağımı ve kaybolması halinde rayiç bedelini ödeyeceğimi,
*Eskidikçe yenisi ile değiştirilmesini talep edeceğimi,
*Kullanmadığım takdirde ihtar edileceği,ikinci ihtarda 4857/25-II-ı bendi gereği iş sözleşmemin sona erdirileceği,
*İş sözleşmemin son bulması halinde bu malzemeleri teslim edeceğimi,
kabul ve taahhüt ederim …../…../……

KORUYUCU MALZEMENİN
Kodu Cinsi Adedi Miadı Teslim tarihi

TESLİM EDEN GÖREVLİ TESLİM ALAN İŞÇİ
Adı Soyadı Adı Soyadı

 

OLAY TUTANAĞI

 

10/10/2010 günü 11:00 – 11:20 saatleri arasında nöbet görevini yürüttüğüm Atatürk İlköğretim Okulu 2. katında, tuvaletlerin hemen önünde bir kargaşa farkedilmiş, 8. sınıf öğrencisi Zeki’ nin 7. sınıf öğrencisi Hasan’ ı darp edip kafasını duvara vurmasıyla Hasan bayılıp yere düşmüş ve alnında yaklaşık 10 cm lik bir yarık oluşmuştur. Hemen ilk müdahalesi yapılıp yakındaki sağlık ocağına sevkedilmesi sağlanmıştır.İşbu olay tutanağı tarafımdan olay yerinde tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 10/10/2015 saat 11:15

İmzalar

Nöbetçi öğretmen                 Şahit                          Şahit                                                                       Okul Müdürü