Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

MÜNAZARA HAKKINDA BİLGİ

Bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerinin iki grup arasında karşılıklı olarak tartışılmasına müna­zara denir. Münazaraya tartışı veya aytışma gibi isimler de verilmektedir. Münazara bir anlamda ko­nuşma yarışmasıdır. Münazarada önemli olan doğruyu ortaya çıkarmak değil, tezini en iyi şekilde sa­vunmaktır.

Münazara özellikle okullarda öğrenciler arasında uygulanan bir sözlü kompozisyon türüdür. Mü­nazara yolu ile öğrencilerin araştırma, konuşma ve eleştiri becerilerinin geliştirilmesine çalışılır.

Münazaranın Hazırlanması:

Münazara üçer veya dörder kişilik iki grup arasında yapılır. Önce münazara gruplarında yer ala­cak öğrenciler belirlenir. Gruplardan birine konunun olumlu yönü, birine de olumsuz yönü savunulması için verilir...

Gruplar, münazara konuları üzerinde araştırma ve inceleme yaparlar. Grup üyeleri konunun çeşit­li yönlerini aralarında bölüşürler. Bu iş bölümünden sonra her biri, konularında yetkili kişilerle görüşür­ler, kitap, gazete ve dergileri okurlar, kendi bilgi, görgü ve düşüncelerini belirtirler. Bu çalışma sonu­cunda bir araya gelerek, elde ettikleri savunma malzemesini gözden geçirirler. Gereksiz olanları atar­lar. Kalan malzemeyi bir sıraya koyarlar.

Münazara belirtilen günde yapılır. Münazara başlamadan önce, öğretmenlerden veya öğrenciler­den üç veya beş kişilik bir jüri seçilir. Münazara, bu jürinin önünde yapılır. Konuşmaya önce hangi grubun başlayacağı, konuşmaların süresi, konuşmaların hangi yönlerden, nasıl değerlendirileceği, jüri tarafından belirlenir. Bu kuralların uygulanması ile ilgili denetimi jüri yapar.

Grup temsilcileri, karşılıklı olarak söz alıp tezlerini savunurlar. Konuşmalar konuşmacı sayısına göre, genellikle 5-7 dakika ile sınırlandırılır. Konuşmalar sırasında karşı taraf dikkatle dinlenmeli ve notlar alınmalıdır. Bir sonraki konuşmacı, kendinden önce konuşanların tezlerini çürütmeye çalışmalı­dır. Konuşmaların tamamlanmasından sonra, grup başkanları, 10 dakika ile sınırlandırılan birer ko­nuşma daha yaparak, karşıt grubun konuşmalarına cevap verirler. Münazara başlarken ilk sözü hangi grup almışsa, grup başkanlarının konuşmalarına geçilince, ilk sözü öteki grup başkanı alır. Böylece gruplar arasında konuşma eşitliği sağlanmış olur. Konuşmacılar birbirlerine, jüriye ve dinleyicilere say­gılı olmalıdırlar.

 

Jüri, konuşmaları şu yönlerden değerlendirir:

a. Ses tonu ve vurgulamalar: Ses tonu ve vurgulamalara dikkat edilir. Mümkün olduğu kadar kâğıda bakmadan konuşmak lazımdır. Konuşmayı monoton bir tempoda sürdürmek dinleyicileri sıkar. Konunun gelişimine göre, ses tonunda değişmeler yapmak gerekir. Gereksiz yere bağıran, ses tonunu yükselten kişiler, jüriyi olumsuz etkiler.

b. Tezin savunulması: Konunun hazırlanmasına, inandırıcı bir biçimde ortaya konulmasına, savunulan orijinal düşünce ve görüşlere ve belirtilen örnek ve kanıtlara dikkat edilir. Bu bölümde, tezimizle ilgili ortaya konulan görüş ve kanıtlar kadar, karşı tarafın görüş ve kanıtlarının çürütülmesi de değerlendirilir

c. Konuşma becerisi: Kullanılan kelimelere, kelimelerin doğru veya yanlış kullanımına, cümle kuruluşuna, cümleler arasındaki bağlantıya dikkat edilir. Münazaralarda açık, sade bir anlatım kullanılmalıdır. Seviyeli ve ciddi olmaya dikkat edilmelidir. Argo ve müstehcen sözler kullanılmamalıdır. Düşünceleri kesin ve inandırıcı bir dille ortaya koymaya büyük özen gösterilmelidir.

d. Jest ve mimikler: Münazaralarda davranışların da önemli rolü vardır. Konuşmacı, konuya uygun biçimde el, kol ve yüz hareketleri yapabilir. Fakat gereksiz hareketler yapmak olumsuz etki yaratır.

Jüri, konuşmaları bu yönlerden genelde 100 puan üzerinden değerlendirir. Örneğin; tezin savu­nulması 40 puan, ses tonu ve vurgulamalar, konuşma becerisi ile jest ve mimikler 20'şer puan üzerin­den değerlendirilir. Münazara sonunda grup temsilcilerinin konuşmalarını önce ayrı ayrı, sonra toplu olarak değerlendirir ve hangi grubun münazarayı kazandığını bildirir. Ayrıca en başarılı konuşmacıyı da seçebilir.

Münazaralarda esas; doğru olan tezi seçmek değil, tezini en iyi savunan, en güzel konuşan eki­bi belirlemektir. Münazarayı kazanan ekibin tezinin doğru olduğu düşüncesi, yanlıştır. Yoğurdun rengi­nin kara olduğunu savunan bir ekip, güzel ve inandırıcı konuşması ile münazarayı kazanabilir.

 

2.Münazara

Belirlenen bir konuda birbirine te­zat gibi görünen yönleriyle esas alı­nan bir tez ile bir antitezi çeşitli açı­lardan değerlendirmeye münazara denir.

Üç veya beş kişilik iki grubun aynı ko­nuda birbirlerine karşı yürüttükleri zıt fi­kirler münazaranın temelini teşkil eder.

Münazara bir jüri huzurunda ve dinle­yiciler önünde yapılan bir çeşit tartışma­ya benzer. Gruplar eşit zaman ve sayıda konuşma ile birbirlerinin tezlerini bir an­titezle çürütmeye çalışırlar.

Münazarada öğrencilerin ders kitapları dışında kaynaklara ulaşması, onları, ele alınan konu doğrultusunda değişik yo­rumlarla kullanabilmeleri gerekmektedir.

Münazarada ekipler oluşturulduktan sonra iki taraf birer temsilci seçer. Temsilciler bir araya gelerek münazara konu­sunu, tarihini, nerede yapılacağını, jüri üyelerinin kimler olacağını kararlaştırır­lar. Ayrıca, konuşma sürelerini belirler­ler.

Münazara süresi bir saat ilâ bir saat 15 dakikayı aşmayacak şekilde belirlenir. Buna göre üçer kişilik iki ekibin her ele­manı için ortalama 10’ar dakikalık ko­nuşma süresi ayrılır. Sınıf münazarala­rında ise süre, bir ders saatini geçmeyecek şekilde belirlenir.

Her ekip kendi arasında bir başkan se­çer. Ekip başkanı, münazara konusu ile ilgili kaynakları tespit eder, diğer eleman­ların görevlerini tespit eder.

Münazarada ilk konuşmaya olumlu fikri savunan taraf başlar. Sonra olum­suz fikri tutan taraf savunmasını yapar.

Ret konuşmalarında olumsuz fikri savu­nanlar önce, olumlu fikri savunanlar son­ra konuşur. Konuşma sırasını (Üçer kişi­lik ekipler için) şu şekilde belirtebiliriz:

Esas konuşmalar:

1. Birinci olumlu

2. Birinci olumsuz

3. İkinci olumlu

4. İkinci olumsuz

Ret konuşmaları:

1. Olumsuz

2. Olumlu

Münazarada jüri; 3-5 üyelerden oluşur. Jüri münazaradan önce kendi arasında toplanarak bir başkan seçer ve puanla­mada nasıl yol izleneceğini kararlaştırır.

Jüri başkanı, münazaranın sağlıklı yü­rütülmesini sağlar. Gerekirse, konuşma­cılara münazara kurallarını hatırlatıcı uyanlarda bulunabilir.

Jüri tarafından münazaracılara puan verilirken şu hususlara dikkat edilir:

 • Konuşmacılar iyi hazırlanmış mı?
 • Ellerindeki birikimlerle konuyu rahat­ça ortaya koyup, izah edebiliyorlar mı?
 • Mantık yürütürken çelişkili ifadeler sarf ediyorlar mı?
 • Zor sorular karşısında pratik cevap­larla karşı tezi çürütebiliyorlar mı?
 • Kendi fikirlerini savunabiliyorlar mı?
 • İkna kabiliyetleri gelişmiş mi?
 • Cümle kuruluşları sağlam mı?

Telâffuzları iyi mi? Jest ve mimikleri ile konuşmalarını destekleyebiliyorlar mı?

Karşılıklı fikir alış verişi sırasında asıl davanın rakip tezi çürütüp tartışmanın galibi olmak olduğunu zannedenler, mü­nazaradan yeterince faydalanamazlar. Münazarada temel mesele yenmek, yenil­mek değil, yeni bilgiler ışığında bir fikri müdafaa edebilmek ve o konuda doğruya ulaşmaktır.

Münazara Konuları:

 • Medeniyet kılıçla mı kurulur, kalemle mi?
 • İnsanlar doğuştan gelen yetenekleriy­le mi, yoksa sosyal hayattaki birikimleriy­le mi başarıya ulaşırlar?
 • Uygarlık mutluluk mu getirir, mut­suzluk mu?
 • Mutlu ve başarılı olmak için çok çalış­mak mı gerekir, yoksa çok şanslı olmak mı?
 • Yaşamak için mi para kazanırız, yok­sa para kazanmak için mi yaşarız?
 • Çocukların eğitiminde anne mi, yok­sa baba mı etkilidir?
 • Öğrencilerin başarısını okul mu sağ­lar, aile mi?
 • Bir ülkeyi halk mı yönetir, yoksa ida­reciler mi?
 • Bilim ve teknoloji savaşta mı yoksa barışta mı daha fazla gelişme sağlar.

 

İLGİLİ İÇERİK

MÜNAZARA NEDİR?

MÜNAZARA ÖRNEĞİ

MÜNAZARA VE ÖRNEĞİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi