Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

FORUM

Eski site devletlerinde toplumsal meseleleri görüşmek üzere toplanılan alanlara forum denirdi. Bugün ise çok sayıda kimse tarafından belli bir konuda yapılan tartışmalara forum(genel toplantı) adı verilmektedir.

Ayrı bir tartışma şekli sayılmayan ve panelin devamı olarak yapılan forumu, genellikle panel baş­kanı yönetir. Fakat ayrı bir başkan da seçilebilir.

Forum başkanı, dinleyicilere forumun nasıl yapılacağı hakkında bilgi verir. Sorulacak soruların kapsamı­nı açıklar. Tartışmanın konu dışına çıkmasını önler. Açıklanmaya muhtaç konuları ve soruları açar. Tartışma­nın istenilen biçimde sürdürülmesini sağlar. Forum sonunda ortaya çıkan görüş ve düşünceleri özetler.

Forumda amaç; dinleyicilerin düşüncelerini harekete geçirerek, konunun anlaşılmasını ve açıklık kazanmasını sağlamaktır. Forumdan önce belirebilecek yanlış düşünce ve görüşler de, forum saye­sinde düzeltilebilir.

Forumda konuşmacılar saygı ve nezaket kurallarının dışına çıkmamalıdır.

SEMPOZYUM (BİLGİ ŞÖLENİ)

Belli bir konu üzerinde, değişik kişiler tarafından yapılan sert konuşmalara sempozyum denir. Sem­pozyumda, tartışma niteliğinden çok, belirli bir konunun, birçok kişi tarafından türlü açılardan açıklanması yönü ağır basar. Art arda birçok yazar tarafından ele alınan bir konuyla ilgili yayına da sempozyum denir.

Sempozyum, bir gün sürebileceği gibi, birkaç gün de sürebilir. Sempozyumda söz alan konuşma­cı sayısı altıyı geçemez. Konuşmacılar en fazla 20 dakika ile sınırlandırılır. Sempozyum sonunda fo­rum yapılması kararlaştırılmışsa, konuşmaların toplam süresi bir saati aşmamalıdır.

Sempozyumlarda ele alınacak konu, toplumun tümünün ilgisini çekebilecek nitelikte olmalıdır. Konuşmacılar bu konuyu, kendi ilgi sahalarına göre ele alırlar. Çünkü her konuşmacı, ayrı bir iş koluna mensuptur. Mesela eğitimle ilgili bir sempozyum yapılıyorsa, buraya eğitimci, psikolog, gazeteci, ida­reci, veli durumundaki birer temsilci konuşmacı olarak seçilebilir.

Sempozyumları bir başkan yönetir. Sempozyum sonunda forum yapılırsa, sempozyum başkanı o toplantının da başkanı olur. sempozyum başkanı, konuyu açıklayarak konuşmacıları tanıtır. Daha son­ra konuşmacılar, sıra ile söz alarak görüş ve düşüncelerini açıklarlar. Sempozyumun sonunda, ko­nuşmalardan çıkarılan sonuçlar, başkan tarafından özetlenir.

Sempozyumda amaç; dinleyicileri ikna etmek değil, meselelerin çözümüne katkıda bulunmaktır. Konunun yetkili kişileri, kendi inceleme ve araştırmaya dayalı görüşlerini ortaya koyarak, bu katkıyı sağlamaya çalışırlar.

(Dr. Sakin ÖNER, Örneklerle Kompozisyon Sanatı, Yuva Yay, İstanbul, 2005, s.555-566.)

10.SINIF SUNU TARTIŞMA PANEL SLAYTI

SON EKLENENLER

Üye Girişi