Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

İLHAN GEÇER HAYATI ve ESERLERİ

(1918 - )

Ulusalcı söylemin coğrafyasını yurt güzellemeleriyle genişleyen bir şairdir. Şiirinin dokusunda doğal imgeler ağırlıklı bir yer tutar. Sade ve doğal bir söyleyişi vardır. Aynı zamanda dizeye kıyama-yan bir sanatkârdır. Doğal düzlemde derinliği olmayan lirik şiirler yazar. Mehmet Kaplan 'ın onunla ilgili yargıları şöyledir: "Öyle çarpıcı bir şair değil İlhan Geçer. Fakat şiiri seviyor ve daha ziyade kendi halinde aşk şi­irleri yazıyor. Hayat karşısında aldığı tavır menfi. Birçok şiirleri kötüm­ser. Çevre, dış âlem onu âdeta içine itiyor." (Kaplan 1975: 468) Büyüyen Eller (1954), Belki (1960), Bir Bulut Geçti (1973), Yeşil Çağ (1976), Hüz­zam Beste (1986) şiir kitaplarıdır. Cahit Sıtkı Tarancı ve Ömer Bedrettin Uşaklı üzerine yazdığı monografilerinin yanı sıra Cumhuriyet Dönemin­de Türk Şiiri (1987) adlı bir antolojisi de vardır.

ULUSALCI SÖYLEM

1960-1980 döneminde toplumsal hayatta görülen paradoks kendisini Türk şiirinde de gösterir. Dış kaynaklı Marksist sanat anlayışının karşı­sında bütün gücünü kendi kaynaklarından alan ülkücü ve ulusal söylemci bir şiir anlayışı geliştirilir. Milli romantik duyuş tarzının yansıması olan bu anlayış, sadece bir tepki olarak algılanırsa bir hayli hafifsenmiş olur. Bu hareket, zengin bir geleneğin mirasım kendi içerisinde barındırır. Be­kir Sıtkı Erdoğan, Niyazi yıldırım Gençosmanoğlu, Yavuz Bülent Bakiler, İlhan Geçer, Bahattin Karakoç, Abdurrahim Karakoç, Coşkun Ertepınar, Dilaver Cebeci, Ali Akbaş ve Yahya Akengin gibi güçlü sanatkârlar; Meh­met Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Yalpa Kemal ve Karacaoğlan gelene­ğinden gelen şiir hareketini kucaklayarak güçlü bir kültür dünyasının an­latımını üstlenirler. Ulusal kültür kaynaklarım Türkçenin geniş anlatım imkânlarıyla şiire dönüştürmek en büyük dilekleridir.

Ulusal kültür ve tarih bilinci onların şiirde varmak istedikleri ortak de­ğerlerin dünyasıdır. Bunun için izleksel imgelerini tarihten ve folklordan seçerler. Şiire ait biçim öğelerinin seçiminde yöneldikleri kaynak daha çok halk edebiyatıdır. Bu bağlılık, kayıtsız şartsız mutlak bir itaat şeklin­de değildir. Serbest şiir vadisinde de çok başarılı örnekler verirler. Geç­miş ve şimdi arasındaki bağlantı, şiir haritalarının ana izleğidir. Geçmişi muhtelif şiir teknikleriyle günün metinlerine taşıyarak Türkçenin söz var­lığını bir hayli zenginleştirirler. Metinler arası ilişkiye girerek geleneksel metinlerin dünyasına yönelir ve onlardan aldıkları malzemeyle metinleri­ni kurarlar. Amaçları; çağın kargaşasında bunalan ve bocalayan yeni nesle, gücünü kendi iç dinamiklerinden alan bir hamle yaptırmaktır. Şiir aracılığıyla bir kahraman imgesi oluşturulur. Bu kahraman, Tanrıkut Me­te Handan Malazgirt Fatihi Alparslan'a; oradan da Milli kurtuluş desta­nını yazan Ulu Önder Atatürk'e kadar uzanan ülkücü ve ulusçu bir kah­ramandır. Büyük çoğunluğun dışında sadece yurt güzelliklerini göstererek ulusal kaynakların anlatımıyla yetinenler de vardır.

(Dr. Ramazan Korkmaz, Dr. Tarık Özcan, Yeni Türk Edb. El Kitabı,Grafiker Yay., Ank. 2007)

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

İLHAN GEÇER ŞİİRLERİ

İLHAN GEÇER HAYATI ve ESERLERİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi