Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Nâmık Kemal'in (ö. 1888)

İstanbul'un fethini konu alan tarihî muhtevalı ilk eseri. 

Nâmık Kemal'in yazı hayatının henüz başlangıcında, "lugatlı yazı yazamadığı­nı" iddia eden muarızlarına cevap mahi­yetinde, eski tarz sanatkârane nesir üs­lubuyla kaleme aldığı küçük bir risale­dir. Yazar bir gün gibi çok kısa sürede yazdığı Bârika-i Zafer'de eski nesrin bü­tün sanat oyunlarına başvurarak eski edebiyat taraftarlarına bu tarzda da ra­hatça yazı yazabildiğini göstermek iste­miştir. Bunun sonucu eserde muhteva­dan çok şekle ve söz oyunlarına yer veril­miştir. Ancak yine de Bârika-i Zafer'in eski nesrin özellikleri açısından hatalı ve noksan olduğunu söylemek mümkündür. Muhteva bakımından İstanbul'un fet­hine dair genel bilgileri ihtiva eden eser­de basit bir cümle ile ifade edilebilecek bir hadise uzun, ağır, süslü cümlelerle anlatılmaya çalışılmış ve karışık cümle­ler kurulmuştur. İfadeyi süslemek için yer yer Arapça ve Farsça beyitler nakle­dilmiş, ayrıca kelimelerin seçiminde se­ci arzusu ön planda tutulmuştur.

Nâmık Kemal Bârika-i Zafer'i Rama­zan 1278'de (Mart 1862) yazmış olmak­la beraber ancak Avrupa'dan döndük­ten sonra 1872'de yayımlamıştır. Müel­lifin geçen zaman içinde kazandığı fikrî merhaleyi gösterecek yeni bir eser yeri­ne eski bir çalışmasını neşretmesi, Os­manlı Devletinin yükseliş devri konusu üzerinde bir tarih denemesi ortaya koy­ma isteğinden ileri gelmektedir. Bâri­ka-i Zafer, Nâmık Kemal'in Devr-i İstila'dan(1867) sonra müstakil olarak neş­rettiği (İstanbul 1289, 1290, 1305) ikinci eseridir.Eser yeni harflerle de yayımlanmıştır

(İskender Pala, Namık Kemal'in Tarihî Bi­yografileri, Ankara 1989. s. 193-205).

 BİBLİYOGRAFYA :M. Kaya Bilgegil. Hârâbat Karşısında Nâmık Kemal, İstanbul 1972, s. 193-202; Mehmet Kap­lan, "Namık Kemal ve Fatih", TDED, VI (19541, s. 71-74, 82; Ömer Faruk Akün, "Nâmık Ke­mal'in Kitap Halindeki Eserlerinin İlk Neşir­leri", TM. XVIII (1976), s. 8-10.

Abdullah Uçman, DİA

SON EKLENENLER

Üye Girişi